Педагогическа психология

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогическа психология by Mind Map: Педагогическа психология

1. Предмет

1.1. Педагогическата психология е призвана да разкрива психологическите основи на учебно-възпитателната дейност

1.2. Изучаването на психологически закономерности на обучение и възпитание, както от страна на обучавания и възпитавания, така и от страна на този, който обучава и възпитава и то в училищна, образователна среда

2. Виждания

2.1. Педагогическата психология представлява приложните аспекти на общата психология

2.2. Педагогическата психология е част от възрастовата психология

2.3. Педагогическата психология се отнася към психологичните проблеми на ученето

3. Връзка с останалите психологически дисциплини

3.1. Възрастова психология

3.2. Обща психология

4. Методи

4.1. Методи за получаване на информация или събиране на първични данни

4.2. Методи за обработка на получената информация

4.3. Методи за теоретичен анализ на получената и обработена информация

5. Подходи към ученете

5.1. Поведенчески подход

5.1.1. Класическо кондициониране

5.1.2. Оперантно кондициониране

5.1.3. Социално научаване

5.2. Когнитивен подход

5.2.1. Знанието като носител на информация

5.2.2. Ученето като процес на преработка на информация

5.2.3. Учене на понятия

5.2.4. Ученето чрез решаване на проблем

5.3. Дейностен подход

5.3.1. Концепция за ученето като гностична дейност

5.3.2. Концепция за учебната дейност

6. Практически подкрепители на желаното поведение

6.1. Самоподкрепление

6.2. Похвала

6.3. Внимание

6.4. Оценки и признание

6.5. Обратна връзка от семейството и родителите

6.6. Дейности-подкрепители

6.7. Осезаеми подкрепители

6.8. Храна

6.9. Избягване на засрамващи стратегии

6.10. Ефективно слушане

6.11. Създаване на екипност