Get Started. It's Free
or sign up with your email address
НАГОЛОС by Mind Map: НАГОЛОС

1. іменники у множині наголошуються на останньому складі: вовк-вовкИ; огірок-огіркИ, АЛЕ сусідка-сусІдки; вірш-вІрші; сестра-сЕстри

1.1. іменники на -анн(я): читАння, завдАння; АЛЕ! бІгання, нЕхтування. уподОбання, кОвзання

1.2. іменники , які починаються на -ви:вИпадок, вИняток

1.3. метр: мілімЕтр, АЛЕ:термОметр!

2. прикметник: наголос падає на кінець слова: тонкИй, новИй, старИй, котРий; АЛЕ! ЗимОвий, кОсий, бОсий

3. дієслова: а) бути у майб.ч наголошуємо перший склад: бУдемо, бУдеш; б) мин.час:булА, булИ, дієслова у поч.формі(що робити? що зробити? мають наголос на останньому складі: везтИ, нестИ, повзтИ; дієслова на -имо,-емо, -ете,-ите мають наголошений останній склад: везетЕ, несетЕ; але! рОбите,бУдемо,гуркОчемо, залИшите

4. числівник: одинАдцять, чотирнАдцять

5. смислорозрізнювальна функція наголосу: залежно від місця наголосу змінюється значення слова: Атлас-АтлАс, білИзна-білизнА;

5.1. форморозрізнювальна функція: рУки(множина), рукИ (Р.в однини)