Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het Recht by Mind Map: Het Recht

1. Wat is het recht

1.1. Het geheel van overheidsregels dat in de samenleving geldt

2. Rechtsbronnen

2.1. De wet

2.1.1. Wettenbundels

2.2. Jurisprudentie

2.2.1. Uitspraak

2.3. Internationale verdragen

2.3.1. Overeenkomst tussen 1 of meer staten

2.3.1.1. EVRM

2.4. Gewoonte

2.4.1. Ongeschreven regels

3. Doel

3.1. Ordenen van de samenleving

3.2. Zorgen voor een rechtvaardige oplossing bij conflicten

4. Rechtsgebieden

4.1. Staatsrecht (publiekrecht)

4.1.1. Geeft een plaatje van de Nederlandse overheid

4.1.2. Totstandkoming van wetten

4.1.3. Verkiezingen

4.1.4. Rol ministers

4.1.5. Rol eerste en tweede kamer

4.1.6. De Grondwet

4.1.6.1. Vrijheidsrechten

4.1.6.2. Politieke rechten

4.2. Bestuursrecht (publiekrecht)

4.2.1. Overheid in actie

4.2.2. Beschrijft hoe de overheid haar bestuurstaak moet uitoefenen

4.2.3. Denk aan: wegen aanleggen, studiefinanciering verlenen, uitkeringen toekennen en milieuvergunningen afgeven.

4.3. Strafrecht (publiekrecht)

4.3.1. Strafbaar feiten

4.3.1.1. Misdrijven

4.3.1.2. Overtredingen

4.4. Burgerlijk recht (privaatrecht)

4.4.1. Personen- en familierecht

4.4.2. Rechtspersonenrecht

4.4.3. Vermogensrecht

4.5. Internationaal recht

4.5.1. Regelt de verhouding met andere landen

4.5.2. Regelt de positie van Nederland in internationale organisaties (bijv. de Europese Unie en de Verenigde Naties)

5. Materieel & formeel recht

5.1. Materieel recht beschrijft de rechten en plichten van mensen

5.2. Formeel recht beschrijft hoe de rechten en plichten uit het materieel recht gehandhaafd worden

6. Trias Politica (machtenscheiding van de drie overheidstaken)

6.1. Wetgevende macht

6.1.1. Regering, de eerste en tweede kamer

6.2. Uitvoerende macht

6.2.1. Regering

6.3. Rechterlijke macht

6.3.1. Onafhankelijke rechters

7. Organisaties van de rechtspraak

7.1. Rechtbank

7.1.1. 11 rechtbanken

7.2. Gerechtshof

7.2.1. 4 gerechtshoven

7.3. Hoge Raad

7.3.1. 1 Hoge Raad

8. Rechtshulpverleners

8.1. Juridisch Loket

8.1.1. Gratis rechtshulp

8.2. Advocaat

8.2.1. Juridisch advies & vertegenwoordiger

8.3. Mediator

8.3.1. Onafhankelijke bemiddelaar bij conflicten

8.4. Deurwaarder

8.4.1. Openbaar ambtenaar met wettelijke taken

8.5. Notaris

8.5.1. Openbaar ambtenaar met wettelijke taken