9 ОСНОВНИ РИСКОВЕ И ИЗПРЕВАРВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
9 ОСНОВНИ РИСКОВЕ И ИЗПРЕВАРВАЩИ ДЕЙСТВИЯ by Mind Map: 9  ОСНОВНИ РИСКОВЕ И ИЗПРЕВАРВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

1. Липса на политическа воля и положителен натиск за изпълнение на общата рамка и националната програма

1.1. Изпр. действия

1.1.1. Спечелване на силна ангажираност сред политическия и управленски елит в публичната администрация

1.1.2. Периодичен административен натиск и нормативна база за изпълнение на дефинираната програма.

2. Националната програма остава на високо ниво, без да се декомпозира на ниво министерства (ПРБК) и агенции (ВРБК).

2.1. Изпр. действия

2.1.1. Иницииране на нормативни и админис- тративни мерки за разработване на стратегически карти и инициативи на ниво ПРБК и ВРБК

2.1.2. Пилотно разработване на карти и портфолио от инициативи като модел за всички ПРБК и ВРБК

3. Разработените програми на ниво министерства остават само пожелателни документи, без практическа реализация.

3.1. Изпр. действия

3.1.1. Обвързване на разработените на ниво ПРБК и ВРБК програми с процеса на програмно бюджетиране.

3.1.2. Ясно дефиниране на очаквани резултати и обвързването им с процеса на атестация на служителите в публичната администрация.

4. Висока степен на текучество и ниски нива на възнаграждения в ИТ звената на публичната администрация

4.1. Изпр. действия

4.1.1. Намиране на механизми за възнаграждение на ИТ служителите в администрацията, които са конкурен

4.1.2. Дефиниране и изпълнение на цялостна политика за привличане и задържане на високо квалифицирани кадри за ключови позиции.

5. Липса на специфични умения и знания в публичната администрация (лидерство, управление на промяната, управление на проекти).

5.1. Изпр. действия

5.1.1. Разработване и изпълнение на програма за развитие на липсващите ключови умения.

5.1.2. Обвързване практикуването на ключовите умения с процеса за атестация на служителите.

6. Слабо участие и незаинтересованост на гражданите и бизнеса

6.1. Изпр. действия

6.1.1. Стартиране на инициативи за включване представители на гражданите, бизнеса и на неправителствения сектор в процеса по дефиниране, управление и подобряване на електронните услугите.

7. Непознаване и незачитане нуждите на крайния потребител

7.1. Изпр. действия

7.1.1. Проучване нуждите на потребителя, поведението и стимулите за използване на електронни услуги

7.1.2. Оптимизиране на работните процеси с цел подобряване услугите за крайния потребител

8. Липса на стимули за ползване на електронните услуги от гражданите и бизнеса

8.1. Изпр. действия

8.1.1. Планиране и провеждане на кампания за популяризиране и създаване на широк интерес и обща информиранос

8.1.2. Провеждане на активна маркетингова кампания с ясни послания за всяка целева група.

9. Ниска информационна култура и познания сред гражданите

9.1. Изпр. действия

9.1.1. Провеждане на образователни кампа- нии за придобиване на базови умения за работа с компютри и интернет

9.1.2. Създаване на опростени и лесни за използване средства и алтернативни канали за получаване на електронни услуги (киоскове, кол центрове, портали)

10. Ясно изявена в някои администрации пасивно-защитна организационна култура

10.1. Изпр. действия

10.1.1. Съобразяване на инициативите и подхода за планиране и управление на програмите със съществуващата култура

10.1.2. Култивиране на подходящи ролеви модели – признаване и възнаграждаване на активното поведение.

11. 11 Липса на интеграция и оптимизация на процесите, изпълнявани от различни звена на администрацията

11.1. Изпр. действия

11.1.1. Разписване на процесите по предоставяне на конкретни услуги от край до край, с ясно дефиниране на участието от различните администрации

12. 12 Невъзможност на технологичната среда да подкрепи и осигури необходимата среда за планираните електронни услуги

12.1. Изпр. действия

12.1.1. Максимално добра оценка на необходимия капацитет на база внедрените услуги и точна оценка на използването им от потребителите

12.1.2. Идентифициране на “тесните места” и критичните компоненти в технологичната среда и приоритетното им развитие

13. 13 Риск от недостатъчна сигурност на данните

13.1. Изпр. действия

13.1.1. Използване на добри практики и решения, свързани с осигуряване сигурността на данните

13.1.2. Внедряване на ясен механизъм за управление на цялостния жизнен цикъл на данните

14. 14 Съпротива на администрацията поради липса на умения

14.1. Изпр. действия

14.1.1. Обучения на администрацията