Λειτουργίες Μάνατζμεντ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Λειτουργίες Μάνατζμεντ by Mind Map: Λειτουργίες Μάνατζμεντ

1. Έλεγχος

1.1. Η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των μελών της επιχείρησης για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί

1.2. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ο έλεγχος και ο σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος ελέγχου

1.3. Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο λειτουργίες είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες

1.3.1. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν μπορεί να είναι αποκομένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία

2. Διεύθυνση

2.1. Αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα

2.2. Είναι η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της μακροχρόνια και βραχυχρόνια

2.2.1. Ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη

2.3. Αποτελεσματική διεύθυνση σημαίνει και αποτελεσματική επικοινωνία

2.3.1. Η διαμόρφωση κλίματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των στελεχών αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης

2.4. Είναι ευθύνη της διεύθυνσης να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης

3. Οργάνωση

3.1. Ο συνδυασμός των δομών (θέσεων εργασίας, τμημάτων, σχέσεων εξουσίας, ιεραρχικών επιπέδων), των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση

3.1.1. Είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, ταξινομείται σε επιμέρους καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία ανατίθενται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διατίθενται οι κατάλληλοι πόροι

3.2. Εκφράζεται συνήθως με:

3.2.1. α. Οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. μία σχηματική απεικόνιση σε διάγραμμα διευθύνσεων, τμημάτων κτλ.

3.2.2. β. Καταμερισμό εργασιών

3.2.3. γ. Εκχώρηση εξουσίας στα χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης

3.2.4. δ. Τμηματοποίηση λειτουργιών, ή άλλη μορφή τμηματοποίησης

4. Προγραμματισμός

4.1. Η διαδικασία ή το σύστημα ενεργειών με τις οποίες:

4.1.1. 1. καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης,

4.1.2. 2. προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της,

4.1.3. 3. προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

4.2. Αναφέρεται, δηλαδή, στο "τι" θα γίνει, "γιατί", "με ποια μέσα", "πότε"και "ποιος" θα το κάνει.

4.2.1. Είναι η σκέψη πριν τη δράση, η σχεδίαση για το "τι", "ποιος" και "γιατί" θα γίνει μια ενέργεια, με ποια μέσα και ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση.

4.3. Περιλαμβάνει:

4.3.1. 1. Τον καθορισμό στόχων

4.3.2. 2. Τη διαμόρφωση των στρατηγικών και των πολιτικών

4.3.3. 3. Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης