สุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สุขภาพ by Mind Map: สุขภาพ

1. สภาพแวดล้อม

1.1. กายภาพ

1.1.1. ที่อยู่อาศัย

1.1.1.1. พื้นที่แออัด

1.1.1.2. ชื้น ส่งกลิ่น

1.1.1.3. เสื่อมโทรม

1.2. ชีวภาพ

1.2.1. พาหะนำเชื้อ

1.2.1.1. สุนัข

1.2.1.2. หนู

1.2.1.3. แมว

1.3. เศรษฐกิจ

1.3.1. รายรับ

1.3.1.1. เงินเดือน 5,000-6,000 บาท/เดือน

1.3.2. รายจ่าย

1.3.2.1. ค่าน้ำค่าไฟ 500 บาท/เดือน

1.3.2.2. ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท/เดือน

1.4. วัฒนธรรม

1.4.1. ศาสนา

1.4.1.1. พุทธ

1.4.1.2. สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน

1.4.1.3. ไปวัดในวันสำคัญทางศาสนาและเวลาว่างงาน

1.5. การคมนาคม

1.5.1. ที่ทำงาน-บ้านห่างกัน 1 กิโลเมตร

1.5.1.1. เดินเท้า

1.5.2. รถจักรยานยนต์ 1 คัน

1.6. สังคม

1.6.1. ช่วงเทศกาล

1.6.1.1. ดื่มเบียร์บางโอกาส 1-3 แก้ว

1.6.1.2. เที่ยวใกล้บ้าน

2. ระบบบริการสุขภาพ

2.1. เมื่อเจ็บป่วย

2.1.1. อดีต

2.1.1.1. ปลายประสาทช่องคลอด

2.1.1.2. โรคกระเพาะอาหาร

2.1.1.3. ผ่าตัดไส้ติ่ง เมื่อ 19 เม.ย. 2554

2.1.2. ปัจจุบัน

2.1.2.1. ปวดตามร่างกาย

2.1.2.2. โรคกระเพาะอาหาร

2.2. การตรวจสุขภาพ

2.2.1. ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปกติ

2.2.2. พ.ศ. 2555 ตรวจมะเร็งเต้านม ปกติ

2.2.3. ตรวจสุขภาพอย่างอื่น

2.2.3.1. เพื่อนบอกว่า"ตรวจแล้วเจอ ไม่ต้องตวรจ"

2.3. สิทธิการรักษา

2.3.1. ประกันสังคม

2.3.2. เลือกใช้บริการคลินิก

2.3.2.1. เร็ว

2.3.2.2. ไม่แออัด

2.3.2.3. ใช้หน่วยบริการใกล้บ้านเมื่อไม่รุนแรง

3. ปัจเจกบุคคล

3.1. กาย

3.1.1. อายุ

3.1.1.1. 54 ปี

3.1.1.2. วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

3.1.2. พันธุกรรม

3.1.2.1. พี่สาวคนที่ 1

3.1.2.1.1. Hypertention

3.1.2.1.2. โรคหอบหืด

3.1.2.1.3. โรคมะเร็งเต้านม

3.1.2.1.4. โรคกระเพาะอาหาร

3.1.2.2. พี่สาวคนที่ 3

3.1.2.2.1. โรคภูมิแพ้

3.1.3. BMI

3.1.3.1. น้ำหนัก 45 กิโลกรัม

3.1.3.2. ส่วนสูง 150 เซนติเมตร

3.1.4. สัญชาติ

3.1.4.1. ไทย

3.1.5. เชื้อชาติ

3.1.5.1. ไทย

3.2. จิต

3.2.1. อัตมโนทัศน์

3.2.1.1. รักตัวเอง

3.2.1.2. ภูมิใจในตนเอง

3.2.2. การรับรู้

3.2.2.1. รับรู้ว่าการยกของหนักทำให้ปวดร่างกาย

3.2.3. เจตคติ

3.2.3.1. ร.พ. ให้บริการช้า

3.2.4. ค่านิยม

3.2.4.1. เป็นคนสบายๆ ไม่นิยมวัตถุสิ่งของ

3.3. พฤติกรรม

3.3.1. อนามัยส่วนบุคคล

3.3.1.1. แปรงฟัง 2 ครั้ง/วัน

3.3.1.2. สระผมวันเว้นวัน

3.3.2. การรับประทานอาหาร

3.3.2.1. เช้า 09:00-10:00

3.3.2.1.1. ก๋วยจั๊บ

3.3.2.1.2. ขนมปัง

3.3.2.1.3. นม

3.3.2.2. กลางวัน 12:00

3.3.2.2.1. ผัดต่างๆ

3.3.2.3. เย็น 17:00 - 21:00

3.3.2.3.1. ทานผลไม้ทุกวัน

3.3.3. การพักผ่อนนอนหลับ

3.3.3.1. หลับยาก

3.3.3.2. ชอบดูละครก่อนนอน

3.4. พฤติกรรมอื่นๆ

3.4.1. ทานอาหารเสริม Protein Amway

3.4.2. ทานข้าวไม่ตรงเวลา