กฎหมายนักสื่อสารมวลชน

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฎหมายนักสื่อสารมวลชน by Mind Map: กฎหมายนักสื่อสารมวลชน

1. รธน.'60 ม.35

1.1. พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

1.1.1. รธน.'60 ม.40

1.2. พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

1.2.1. รธน.'60 ม.40

1.3. พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

1.4. พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

2. รธน.'60 ม.46

2.1. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

2.2. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

2.3. พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510

2.4. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

2.5. พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

2.6. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

3. รธน.'60 ม.60

3.1. พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3.2. รธน. ม.274 (บทเฉพาะกาล)

4. รธน.'60 ม.124

4.1. เอกสิทธิ์คุ้มครองสื่อมวลชนที่ถ่ายทอดสดผ่านสื่อในสภา

5. รธน.'60 ม.32

5.1. ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.)

5.1.1. ม.112, ม.326 - 333, ม.393

5.2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)

5.2.1. ม.420, ม.423

5.3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ (ป.วิ.พ.)

5.3.1. ม.30 - 33

5.4. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

5.4.1. ม.27

5.5. พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

5.5.1. ม.76, ม.130, ม.136

5.6. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

5.7. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

5.7.1. ม.9

5.7.2. รธน.'60 ม.28

5.8. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

5.8.1. ม.56

5.8.2. รธน.'60 ม.28

5.9. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5.9.1. รธน.'60 ม.36

5.10. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

5.10.1. รธน.'60 ม.41

5.10.2. รธน.'60 ม.59

6. รธน.'60 ม.34

6.1. พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457

6.1.1. ม.4, ม.5, ม.7, ม.9, ม.11

6.1.2. รธน.'60 ม.176

6.2. พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

6.2.1. ม.5, ม.6, ม.7, ม.9, ม.11 (2)

6.3. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

6.3.1. ม.5, ม.18, ม.18 (2), ม.21, ม.23