Module 2 Casus Economie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Module 2 Casus Economie Door Mind Map: Module 2  Casus Economie

1. Macro niveau: nationaal

1.1. Onderwijs in België is bevoegdheid van de 3 gemeenschappen

1.1.1. Vlaamse Gemeenschap

1.1.1.1. Onderwijsnetten (en koepels)

1.1.1.1.1. Gemeenschapsonderwijs (Go ! Onderwijs)

1.1.1.1.2. Gesubsidieerd officieel onderwijs

1.1.1.1.3. Gesubsidieerd vrij onderwijs

1.1.1.2. Eindtermen (E.T.)

1.1.1.2.1. ASO derde graad

1.1.2. Franse Gemeenschap

1.1.3. Duitstalige Gemeenschap

2. Meso niveau: school

2.1. K. A. Emanuel Hiel Schaarbeek

2.1.1. Nederlandstalige school in Brussel

2.1.2. Studierichtingen derde graad

2.1.2.1. Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

2.1.2.1.1. Latijn - Moderne Talen

2.1.2.1.2. Wetenschappen - Wiskunde

2.1.2.1.3. Economie - Moderne Talen

2.1.2.1.4. Humane Wetenschappen

2.1.2.2. Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

2.1.2.2.1. Handel

2.1.2.2.2. Informaticabeheer

2.1.2.2.3. Onthaal en Public Relations

2.1.2.2.4. Toerisme

2.1.2.2.5. Secretariaat - Talen

2.1.3. Doorlichtingsverslag (2014)

2.1.4. Doel

2.1.4.1. "Elke leerling zoveel mogelijk leerwinst laten maken en voorbereiden op Hoger Onderwijs."

2.1.5. Schoolwerkplan (visie/missie)

2.1.5.1. "Iedereen is VIP"

2.1.5.2. Stevige begeleiding

2.1.5.3. Projectmatig werken

2.1.5.4. Hier staat de school voor: Creatief Leergierig Mondig Positief kritisch Verdraagzaam Respectvol Veelzijdig Verstandig

2.2. Ziekenhuisschool Stad Gent

2.2.1. Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO)

2.2.1.1. Type 5: Kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium

2.2.1.2. Opleidingsvorm 4: Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

2.2.2. Doorlichtingsverslag (2017)

2.2.3. Schoolwerkplan (visie/missie

2.2.3.1. Aandacht besteden aan al de zorgaspecten van de leerlingen

2.2.3.2. Schoolse en maatschappelijke herintegratie

2.2.3.3. Leerlinggericht (individueel opgesteld handelingsplan)

2.2.3.4. Transparante communicatie

2.2.3.5. Continue professionalisering team

3. Supra niveau: Europees

3.1. EU heeft enkel een ondersteunende rol: stimuleringsmaatregelen en aanbevelingen

3.1.1. Lidstaten aanvullen

3.1.1.1. Onderwijs is voornamelijk een nationale bevoegdheid: elk EU land is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs

3.1.2. Samenwerking tussen lidstaten bevorderen

3.1.2.1. Stimuleren van uitwisselingen

3.1.2.2. Delen van ervaringen, kennis, adviezen en goede praktijken

3.1.3. ET 2020

3.1.3.1. 4 gemeenschappelijke doelstellingen van de EU

3.1.3.1.1. 1. Werk maken van een leven lang leren en leermobiliteit

3.1.3.1.2. 2. Kwaliteit en de efficiëntie van onderwijs en opleiding verbeteren

3.1.3.1.3. 3. Kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap bevorderen

3.1.3.1.4. 4. Innovatie en creativiteit, inclusief ondernemerschap, op alle onderwijs- en opleidingsniveaus bevorderen

3.1.4. Sleutelcompetenties voor een leven lang leren (Europees referentiekader)

3.1.4.1. Competenties die elk individu nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale integratie en zijn werk.

3.1.4.2. Combinatie van kennis, vaardigheden en attitutes

3.1.4.3. 8 sleutelcompetenties

3.1.4.3.1. 1. Communicatie in de moedertaal

3.1.4.3.2. 2. Communicatie in vreemde talen

3.1.4.3.3. 3. Wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte wetenschappen en technologie

3.1.4.3.4. 4. Digitale competenties

3.1.4.3.5. 5. Leercompenties

3.1.4.3.6. 6. Sociale en civieke competenties

3.1.4.3.7. 7. Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap

3.1.4.3.8. 8. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

4. Micro niveau: lespraktijk

4.1. Leerkracht Economie (derde graad)

4.1.1. Basiscompetenties: de leraar als...

4.1.1.1. 1. begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

4.1.1.2. 2. opvoeder

4.1.1.3. 3. inhoudelijk expert

4.1.1.4. 4. organisator

4.1.1.5. 5. innovator / onderzoeker

4.1.1.6. 6. partner van de ouders / verzorgers

4.1.1.7. 7. lid van een schoolteam

4.1.1.8. 8. partner van externen

4.1.1.9. 9. lid van de onderwijsgemeenschap

4.1.1.10. 10. cultuurparticipant

4.1.2. Jaarplan

4.1.2.1. Beginsituatie

4.1.2.2. Leerplandoelstellingen en leerinhouden

4.1.2.3. Voorziene tijd + aantal lesuren per week

4.1.2.4. Materiaal, werkvormen, methodes, ...

4.1.2.5. Flexibiliteit in verwerken

5. Nano niveau: leerling (Michael)

5.1. Ingeschreven voor de richting Economie - Moderne Talen (derde graad, eerste jaar) in het K. A. Emanuel Hiel

5.1.1. 4u economie / week

5.1.1.1. 2u / week micro- en macro-economie

5.1.1.2. 2u / week bedrijfsbeleid

5.2. Vanaf 1 september naar Ziekenhuisschool Stad Gent

5.2.1. Gedurende 4 weken (tutoring)

5.2.1.1. Leerplannummer 2006/042

5.2.1.1.1. Micro- en Macro-economie

5.2.1.1.2. Bedrijfsbeleid

5.2.1.2. Eerste tutorles: co-teaching leerkracht geschiedenis?

5.2.1.2.1. Leerplannummer 2014/012 (geschiedenis derde graad ASO)

5.2.1.3. Tutordoelen

5.2.1.3.1. Eerste tutorles (micro- en macro-economie)

5.2.1.3.2. S.M.A.R.T - principe

5.2.1.3.3. Taxonomie van Bloom

5.3. Beginsituatie

5.3.1. Leerlingenkenmerken (Model Simons)

5.3.1.1. 1. Directe leerlingenkenmerken

5.3.1.1.1. Voorkennis: tweede graad Economie afgerond (leerplan 2006/155)

5.3.1.2. 2. (leerpsychologische) leerlingenkenmerken

5.3.1.3. 3. Indirecte leerlingenkenmerken

5.3.1.3.1. Jongen, 16 jaar, ...