Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn ideale school Door Mind Map: Mijn ideale school

1. Onderwijs

1.1. welke onderwijsniveaus/leeftijdsgroepen?

1.1.1. differentiatie binnen onderwijsniveaus

1.1.1.1. aandacht voor de leerling als individu

1.1.1.1.1. extra vakken volgen, eventueel op ander niveau

1.1.1.1.2. gebruik van digitale leeromgeving

1.1.1.1.3. werken in kleine groepjes

1.1.1.1.4. extra aandacht voor zwakke punten

1.2. buitenschoolse mogelijkheden die aansluiten bij wat op school wordt geleerd

1.2.1. korte studiereizen

1.2.2. snuffelstages

1.2.3. vrijwilligerswerk

1.3. nadruk binnen onderwijsprogramma

1.3.1. talen belangrijk > twee/meertalig onderwijs?

1.3.1.1. voldoende native speakers voor de klas

1.3.1.2. mogelijkheid tot jaar in buitenland?

2. Organisatie

2.1. organisatiestructuur

2.1.1. medewerkers

2.1.1.1. administratief personeel

2.1.1.2. vakpersoneel

2.1.1.2.1. met juiste tweedegraads en/of eerstegraads bevoegdheden

2.1.2. management

2.1.3. medezeggenschap van ouders en leerlingen

2.1.3.1. Medezeggenschapsraad: ouders, leerlingen, schoolpersoneel

2.1.3.1.1. voorstellen doen / adviezen geven

2.1.3.1.2. soms is instemming van de MR verplicht

2.1.3.2. Ouderraad

2.1.3.2.1. samenwerking tussen school en ouders bevorderen / betrokkenheid van ouders bij school stimuleren.

2.2. lestijden, vakantieroosters, reglementen enz.

3. Missie/visie/identiteit

3.1. goede algemene ontplooiing

3.1.1. voorbereiding op vervolgonderwijs

3.1.2. vinden van plaats in maatschappij

3.1.2.1. omgang met elkaar

3.1.2.2. eigen verantwoordelijkheid/initiatief

3.1.2.3. wereldburgers

3.1.2.4. betrokkenheid bij de samenleving

3.2. aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

3.2.1. ruimte voor talent

4. Communicatie

4.1. uitgaande communicatie - duidelijk - regelmatig via nieuwsbrieven (hele school, per leerjaar, per klas), website enz.

4.1.1. ouders

4.1.1.1. workshops

4.1.1.2. oudergesprekken

4.1.2. leerlingen

4.1.2.1. schoolkrant?

4.1.2.2. meewerken aan website?

4.2. binnenkomende communicatie - goed bereikbaar telefonisch, per e-mail, persoonlijk voor ouders en leerlingen

4.2.1. leraren

4.2.2. administratief personeel

5. Ondersteuning/begeleiding

5.1. veilige school

5.1.1. pestprotocol

5.1.2. contacten met brandweer, politie, GGD enz.

5.2. reguliere ondersteuning

5.2.1. elke leerling heeft één leraar als mentor

5.2.2. buddy-systeem: leerlingen bovenbouw als buddy voor leerlingen onderbouw

5.3. interne specialistische ondersteuning

5.3.1. schooldecaan (keuze schooltype/profiel)

5.3.2. remedial teacher (leerproblemen) // passend onderwijs

5.3.3. examentraining, sociale vaardigheidstrainingen enz.

5.3.4. algemene vertrouwenspersoon leerlingen, mogelijk voor eerste opvang of juist als andere wegen tot niets leiden?

5.4. toegang tot externe specialisten

5.4.1. maatschappelijk werk

5.4.2. leerplichtambtenaar

5.4.3. jongerenwerk

5.4.4. verslavingszorg