Casus cultuur- en gedragswetenschappen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Casus cultuur- en gedragswetenschappen Door Mind Map: Casus cultuur- en gedragswetenschappen

1. Micro niveau: leerkracht

1.1. Basiscompetenties: leerkracht als ...

1.1.1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

1.1.2. Opvoeder

1.1.3. Inhoudelijk expert

1.1.4. Organisator

1.1.5. Innovator, onderzoeker

1.1.6. Partner van de ouders/verzorgers

1.1.7. Lid van een schoolteam

1.1.8. Partner van externen

1.1.9. Lid van de onderwijsgemeenschap

1.1.10. Cultuurparticipant

1.2. Evaluatie

1.2.1. Procesevaluatie

1.2.2. Productevaluatie

1.3. Jaarplan o.b.v. leerplan en schoolwerkplan

1.3.1. Beginsituatie

1.3.2. Algemene doelstellingen

1.3.3. Leerplandoelstellingen

1.3.3.1. Identiteit, continuïteit en verandering

1.3.3.1.1. Persoonlijkheid en identiteit

1.3.3.1.2. Maatschappij en identiteit

1.3.3.1.3. Groepsidentiteit versus persoonlijke identiteit

1.3.3.1.4. Conformisme versus persoonlijke identiteit

1.3.4. Leerinhouden

1.3.4.1. Positieve en negatieve betekenis van deviant gedrag

1.3.4.1.1. Functionele gevolgen

1.3.4.1.2. Disfunctionele gevolgen

1.3.5. Specifieke eindtermen

1.3.5.1. DSET 9 Uitleggen hoe persoonlijke identiteit en groepsidentiteit tot stand komen en veranderen

1.3.5.2. DSET 10 Aantonen dat de perceptie van persoonlijke identiteit en groepsidentiteit afhankelijk is van een aantal factoren en het persoonlijk en groepsgedrag beïnvloedt

1.3.6. Specifieke pedagogisch-didactische wenken

2. Nano niveau: leerling Leidina

2.1. GO! onderwijs, KA Brussel: derde graad Humane Wetenschappen, gedragswetenschappen

2.1.1. Tuturing

2.1.1.1. Beginsituatie tutee: model Simons

2.1.1.1.1. Directe leerlingkenmerken: voorkennis

2.1.1.1.2. (Leer)psychologische leerlingkenmerken: meta-cognitieve kennis en prestatiemotivatie

2.1.1.1.3. Indirecte leerlingkenmerken: o.a. SES, taalachterstand

2.1.1.1.4. (On)veranderbare kenmerken: leeftijd, geslacht of thuismilieu

2.1.1.2. Tutordoelen

2.1.1.2.1. De tutee kan de definitie geven van het begrip “normoverschrijdend gedrag”

2.1.1.2.2. De tutee kan met een voorbeeld de relatieve betekenis aangeven van het overtreden van groepsgebonden normen voor de persoonlijke identiteit.

2.1.1.2.3. De tutee kan uit een situatie (casus) aantonen wat functionele en disfunctionele gevolgen zijn van normoverschrijdend gedrag.

2.1.1.2.4. De tutee kan in de actualiteit op zoek gaan naar gepaste voorbeelden die het relatief begrip van normovertreding weergeven

2.1.1.2.5. De tutee kan de link leggen tussen het relatief begrip van normoverschrijdend gedrag en tijd, plaats en cultuur.

2.1.2. Vakoverschrijdende eindtermen HW

2.1.2.1. Leren leren

2.1.2.2. Sociale vaardigheden

2.1.2.3. Opvoeden tot burgerzin

2.1.2.4. Gezondheidseducatie

2.1.2.5. Milieueducatie

2.1.2.6. Muzisch-creatieve vorming

2.1.2.7. Technisch-technologische vorming

3. Meso niveau: school KA Brussel

3.1. Schoolwerkplan

3.2. Pedagogisch project binnen de school

3.2.1. Elk individu kansen bieden op een optimale ontwikkeling

3.2.2. Leerling als individu én gemeenschapswezen

3.2.3. Kritisch inzicht t.o.v. zichzelf en maatschappelijk gebeuren

4. Supra niveau: Europese Unie

4.1. Onderwijs en opleiding 2020 (ET): doelstellinegn

4.1.1. Leermobiliteit

4.1.2. Kwaliteit en efficiëntie van onderwijs verbeteren

4.1.3. Kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap bevorderen

4.1.4. Innovatie en creativiteit bevorderen

5. Macro niveau: GO! Onderwijs van Vlaamse Gemeenschap

5.1. Eindtermen: per onderwijsniveau, leergebied, vak

5.1.1. Algemene eindtermen

5.1.2. Vakgebonden eindtermen

5.1.2.1. Basisvorming: minimumdoelen o.b.v. kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes

5.1.2.2. Per graad en per onderwijsvorm

5.1.3. Vakoverschrijdende eindtermen

5.1.3.1. Basisvorming: minimumdoelen o.b.v. kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes

5.1.3.2. Per graad en per onderwijsvorm

5.1.4. Specifieke eindtermen

5.1.4.1. Specifiek gedeelte van een opleiding: doelen m.b.t. de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes

5.2. Leerplandoelstellingen

5.2.1. Derde graad, ASO: Humane wetenschappen

5.2.1.1. Vak: gedragswetenschappen (vijfde middelbaar)

5.3. Pedagogisch project PPGO! 'Samen leren samenleven'

5.3.1. Bouwstenen voor actief burgerschap

5.3.1.1. Respect als doelstelling en verwachting

5.3.1.2. Participatie als hefboom voor emancipatie en betrokkenheid

5.3.1.2.1. Besluitvorming voor GO! medewerkers

5.3.1.2.2. Schoolraad voor ouders

5.3.1.2.3. Leerlingenraad voor leerlingen

5.3.2. Uitvoering

5.3.2.1. Actief burgerschap

5.3.2.1.1. Specifieke projecten rond waarden en normen

5.3.2.1.2. Werkvormen voor leerkrachten om actief burgerschap te integreren in les

5.3.2.2. Waarden

5.3.2.2.1. Wederzijds respect

5.3.2.2.2. Oprechtheid

5.3.2.2.3. Openheid

5.3.2.2.4. Gelijkwaardigheid

5.3.2.2.5. Betrokkenheid

5.4. Onderwijsvisie GO!

5.4.1. De school als spiegel van de maatschappij

5.4.2. De virtuele school van 2020

5.4.3. De nieuwe leeromgeving

5.4.4. De inspirerende leerkracht: een multidisciplinaire functie

5.4.5. Nood aan een expertise- en kenniscentrum

5.4.6. Samenwerken