APV 10 VMBO - Montessori & MBO - Welzijn Door: Jasper Schepens 2979101

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
APV 10 VMBO - Montessori & MBO - Welzijn Door: Jasper Schepens 2979101 Door Mind Map: APV 10  VMBO - Montessori & MBO - Welzijn  Door: Jasper Schepens 2979101

1. De inrichting van het Montessori onderwijs

1.1. Talent & Oriëntatie

1.2. Kernvakken op het niveau van de leerling

1.3. Loopbaanoriëntatie en begeleiding

1.4. Langere lessen

1.5. Keuzeuren

1.6. Twee mentoren en studieplanners

1.7. • De leerlingen zitten tijdens de talent- en interessetijd samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar. • Tijdens talent- en interessetijd werken de leerlingen met behulp van thema’s of werkplannen. • Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen. • Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen. • Iedere dag is er een tijd van de klas met de eigen coach/mentor. De coach/mentor begeleidt de leerlingen bij alle leervragen. • Nieuwe (21e eeuwse) vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het programma. • Ouders worden regelmatig uitgenodigd op school.

2. Specifieke kenmerken MBO

2.1. Opleidingsniveau's

2.1.1. 1. De Entreeopleiding De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar. 2. De basisberoepsopleiding (niveau 2) De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld kapper of autotechnicus. Vooropleiding: de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) 3. De vakopleiding (niveau 3) De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur. Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo, of havo. 4. De middenkaderopleiding (niveau 4) De middenkaderopleiding duurt 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo, of havo. 5. De specialistenopleiding De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 jaar.

2.2. Werken en leren

2.2.1. BOL en BBL

2.3. Opleidingscentra

2.3.1. Roc’s hebben een breed opleidingenaanbod voor verschillende beroepssectoren. Aoc’s leiden op voor beroepen in de groene sector, bijvoorbeeld als hovenier. Vakscholen verzorgen opleidingen voor een bijzonder beroepenveld, bijvoorbeeld in het havenbedrijf.

2.4. Kwalificatiestructuur

2.4.1. De eisen waaraan een student moet voldoen om zijn opleiding te halen.

2.4.2. Aansluiting bij trends en behoeften van de arbeidsmarkt

2.4.3. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt noodzakelijk

3. Specifieke kenmerken Welzijn

3.1. Begeleiding, ondersteuning, verzorging/verpleging

3.2. Pedagogisch werk en onderwijs

3.3. Sociaal werk

3.4. Verpleging en verzorging

3.5. Maatschappelijke zorg

3.6. Assisterende gezondheidszorg

4. Persoonlijke visie

4.1. Mijn kwaliteiten

4.1.1. Bevlogenheid

4.1.2. Oprechte betrokkenheid

4.1.3. Sociaal vaardig en flexibel

4.2. Mijn ambities

4.2.1. Eerst het mens en dan de professional

4.2.2. Persoonlijke groei en zelfkennis stimuleren

4.2.3. Het verzamelen van handvaten die bijdragen aan zelfredzaamheid

4.2.4. Ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes

4.2.5. Kennis en inhoud aantrekkelijk maken voor de doelgroep

4.3. Het ideale onderwijs

4.3.1. Het draait niet om studiepunten maar om zelfontplooiing

4.3.2. De docent is een coach die de leerling helpt om zichzelf te worden en zijn plek te vinden

4.3.3. Talentgerichte ontwikkelingsmogelijkheden

4.3.4. Onderwijs is een platvorm waarop de leerling zijn eigen toekomst kan uitstippelen

4.4. Koppeling met beide richtingen

4.4.1. - Montessori: Veel overeenkomsten met persoonlijke visie vs. minder mogelijkheden om de vakinhoudelijke aspecten van omgangskunde toe te passen. - MBO Welzijn: Veel ruimte om eigen visie binnen de les centraal te stellen en veel raakvlakken met vakinhoudelijke ambities.

5. Bronnen: Hartman, M. (2010). Kenmerken van het Montessori onderwijs. Verkregen via: Kenmerken van montessori-onderwijs HBO-raad vereniging hogescholen. (2012). Kennisbasis gezondheidszorg en welzijn. Den Haag: HBO-raad vereniging hogescholen. Herziening MBO. (2018). De herziening. Verkregen via: https://www.herzieningmbo.nl/de-herziening/inhoud/ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (n.b.). voortgezet onderwijs vmbo. Verkregen via: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/inhoud Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (n.b.). Middelbaar beroepsonderwijs. Verkregen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/opleidingen-niveaus-en-leerwegen-in-het-mbo Montessori College (n.b.). Leer mij het zelf doen. Verkregen via: https://montessoricollege.nl/onze-school-2/missie-visie-2/ Onderwijsraad. (2011). Advies goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroeps onderwijs. Verkregen via: http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/612/documenten/goed- opgeleide-leraren-voor-het-voorbereidend-middelbaar-beroepsonderwijs-2-.pdf ROC van Amsterdam. (2018). Zorg en Welzijn. Verkregen via: https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Zorg-Welzijn School Keuze Hulp (2017). Naar de brugklas. Verkregen via: https://schoolkeuzehulp.nl/naar-de-brugklas/https://schoolkeuzehulp.nl/naar-de-brugklas/ Stichting Platforms VMBO (n.b.). Naar het vmbo? Kom alles te weten over opleidings- en schoolkeuze! Verkregen via: www.govmbo.nl

6. Specifieke kenmerken VMBO

6.1. 4 leerwegen

6.2. 4 Jaar lang

6.3. Profielen

6.3.1. • Bouwen, wonen en interieur; • Produceren, installeren en energie; • Mobiliteit en transport; • Media, vormgeving en ICT; • Maritiem en techniek; • Zorg en welzijn; • Economie en ondernemen; • Horeca, bakkerij en recreatie; • Groen; • Dienstverlening en producten.

6.3.1.1. In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen: • Techniek; • Zorg en welzijn; • Economie; • Landbouw.

6.4. Leerwegondersteunend onderwijs

6.5. Voorbereiding op mbo of havo

7. Specifieke kenmerken Montessori

7.1. Ieder kind heeft een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen

7.2. leer mij het zelf doen/Zelfstandigheid

7.3. Leren van en met elkaar/ervaren is leren

7.4. Heterogene groepen

7.5. Talentoriëntatie

7.6. Leren keuzes maken

8. De inrichting van MBO - Welzijn

8.1. Indeling opleiding

8.1.1. Basisdeel Profieldeel Keuzedeel

8.2. Beroepspraktijkvorming

8.2.1. - BOL : 3 tot 4 dagen school - 1 tot 2 dagen stage - BBL : 3 tot 4 dagen werken - 1 tot 2 dagen school

8.3. Vakken zijn vrijwel altijd gekoppeld aan beroepspraktijk

8.3.1. Voorbeeld indeling helpende zorg en Welzijn: Persoonlijke verzorging Huishouden en wonen Sociale en recreatieve activiteiten Organisatie van werkzaamheden Voeding Inkoop en administratie Beheer van ruimtes Loopbaan en burgerschap Nederlands Rekenen

8.4. kerntaken, werkprocessen en competenties van het beroep staan centraal

8.5. Kennisbasis gezondheidszorg en welzijn: 1. Beroeps -en werkhouding in de sector gezondheidszorg en welzijn 2. Dagelijkse werkelijkheid van het werkveld Zorg en Welzijn Organisatie van de gezondheidszorg 3. Wisselwerking van politiek, wetgeving, maatschappij met de sector Zorg en Welzijn 4. Doelgroepen 5. Gezondheid en ziekte 6. Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke doelgroepen 7. Eigen voeding en het voedingsgedrag van specifieke doelgroepen 8. Leefstijl en zorgzelfstandigheid 9. Bevorderen van gezond gedrag 10. Facilitaire dienstverlening 11.. Vakdidactiek Verzorging

9. Voorlopige keuze

9.1. MBO - Welzijn

9.1.1. Affiniteit met het werkveld

9.1.2. Affiniteit met de ontwikkelingsfase van de doelgroep

9.1.3. Overeenkomsten kennisbasis omgangskunde en zorg&welzijn

9.1.3.1. Ik voel me thuis in de rol van vakidioot

9.1.3.2. Bv. Agogiek, Ontwikkelingspsychologie, Coaching, Burgerschap, Doelgroeporiëntatie

9.1.4. Bredere ontwikkelingsmogelijkheden voor een omgangskunde docent

9.1.4.1. Makkelijker om een combinatie te maken tussen persoonlijke begeleiding en kennisoverdracht

9.1.5. Ik geloof dat leerlingen zich makkelijker kunnen ontwikkelen als ze naar een zelf gekozen doel toewerken