Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Passend onderwijs Door Mind Map: Passend onderwijs

1. onderwijs

1.1. begeleiden van kinderen en jongeren in persoonlijkheidsontwikkeling

1.2. tweede opvoedinsmilieu

1.3. sociale competentie ontwikkelen

1.4. intern begeleiden

1.4.1. zorgcoördinator

1.5. ondersteuningsprofiel

1.5.1. specialiseren in bijv. ADHD en autisme

1.5.2. opstellen als HBO-pedagoog

1.6. keurmerk

1.6.1. tom-scholen

1.6.1.1. opgesteld door onderwijsadviesdienst KPC

1.6.1.2. motiverende leeromgeving

1.6.1.2.1. toename productiviteit leerling

1.6.1.3. samenwerking belangrijk

2. ondersteuning

2.1. Iedereen andere capaciteiten, ene heeft meer ondersteuning nodig bij leren en zelfontplooiing dan de ander

2.2. wanneer interne zorg niet voldoende ondersteuning kan bieden en het niet goed gaat met het kind wordt multidisciplinair team ingeschakeld

2.2.1. bieden externe zorg

2.2.2. zorgadviesteam

2.2.2.1. onderwijsprofessionals

2.2.2.2. professionals uit jeugdzorg

2.2.2.3. maatschappelijk werk

2.2.2.4. politie

2.2.2.5. leerplichtambtenaar

2.3. met oog op nieuwe jeudgwet, Wmo en participatiewet gaan schoolbesturen en gemeenten na of integrale aanpak mogelijk is

2.3.1. jeugdteams

2.3.2. sociale wijkteams

2.4. orthopedagogen

2.4.1. diagnostisch onderzoek

3. doel

3.1. kwaliteit en organisatie verbeteren

3.2. leerlingen onderwijs bieden in eigen woonomgeving

4. speciaal onderwijs

4.1. cluster 1: visueel beperkten

4.2. cluster 2: auditieve en communicatieve beperkingen

4.3. cluster 3: verstandelijke en/of lichamelijk beperkten incl. chronisch zieken

4.4. cluster 4: ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

5. vroeger

5.1. voor het bestaan van passend onderwijs werd er verwezen naar kinderen met 'rugzakjes'

5.1.1. kinderen die extra ondersteuning nodig hadden

5.1.2. financiering voor 3 jaar

5.1.2.1. misbruik van gemaakt

5.1.2.2. samenwerkingsverbanden aangegaan

5.1.3. afgeschaft door misbruik

5.1.4. onnodige labels

5.1.4.1. ondersteuningsbehoefte

5.1.4.1.1. middelmatige tot lichte problemen

6. HBO-pedagogen

6.1. onderwijsondersteuning

6.2. onderwijs begeleiden

6.3. zorg coördinator

6.4. mentor, SLB'er, praktijkbegeleider

6.5. coachen leraren

6.5.1. groepsdynamiek

6.5.2. goed pedagogisch klimaat

6.5.3. inclusief onderwijs

6.5.3.1. respect en tolerantie

6.5.4. samenwerking scholengemeenschap

6.6. door invoering passend onderwijs

6.6.1. meer mogelijkheden voor HBO-pedagogen

7. functies in onderwijs

7.1. kwalificatiefuncties

7.1.1. uitrusten van leerlingen met kennisvaardigheden en houdingen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt

7.1.1.1. op de arbeidsmarkt te handhaven en ontwikkelen

7.2. socialisatiefunctie

7.2.1. vanuit onderwijs algemeen geldende waarden en normen die worden overgedragen die mensen voor het functioneren in de samenleving nodig hebben

7.2.2. kritisch leren meedoen/deelnemen in de samenleving

7.3. maatschappelijke functie

7.3.1. rechtvaardige en democratische samenleving bereiken

8. werkvormen en methoden

8.1. werken met groepsplannen

8.1.1. clusteren leerlingen

8.1.1.1. leerlingen in een klas met dezelfde onderwijsbehoeften (groepsplan)

8.1.2. concrete leer- en opvoedingsdoelen

8.1.3. hulp intern begeleider en zorgcoördinator

8.2. positive behavior support (PBS)

8.2.1. gericht op creeëren omgeving waar leren wordt bevorderd en gedragsproblemen voorkomen

8.2.1.1. adequaat gedrag systematisch beloond

8.2.1.2. gezamelijk formuleren waarden

8.2.1.3. samenwerkend leren

8.2.1.4. win-winfilosofie

8.2.1.5. strategieën aangereikt storend gedrag te voorkomen

8.3. samenwerkend leren

8.3.1. goed pedagogisch klimaat vormen

8.3.1.1. leidt tot goed leerklimaat

8.3.2. positieve invloed cognitieve en sociale ontwikkeling

8.3.2.1. beter omgegaan individuele verschillen

8.3.2.2. ontwikkeling sociale vaardigheden

8.4. positief zelfbeeld ontwikkellen

8.4.1. regels en grenzen

8.4.2. feedback en uitleg geven

8.4.3. positief gedrag belonen

8.4.3.1. win-winsituatie

8.4.3.2. waardering

8.4.3.3. blijkt leerling positief te beïnvloeden

8.4.4. ongewenst gedrag negeren of straffen

8.4.5. overleg met kinderen

9. onderwijsprofessional

9.1. bijdrage willen leveren aan persoonlijkheidsontwikkeling kinderen en jongeren

9.2. niet bang invloed uit te oefenen

9.3. niet bang leerllingen extra te begeleiden

9.4. zelf leergierig en wil zich blijven ontwikkelen op competenties:

9.4.1. pedagogisch

9.4.2. didactisch

9.4.3. organisatorisch

9.4.4. samenwerking

9.5. vind relaties belangrijk en leren leuk

9.6. betrokken bij leerlingen en leerkrachten

9.7. positieve grondhouding

9.8. reflectief

9.8.1. vertrouwd met leefwereld kinderen en jongeren

9.8.2. kent globale verloop in ontwikkeling kinderen

9.8.3. is bereid normen en waarden bespreekbaar te maken

9.8.4. wil rolmodel zijn