functie van onderwijs

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
functie van onderwijs Door Mind Map: functie van onderwijs

1. Platform Onderwijs 2032

1.1. OnsOnderwijs2032

1.1.1. visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving.

1.2. Schnabel

1.3. eindadvies

2. socialisatie

2.1. Wet actief burgerschap en sociale integratie

2.2. persoonsvorming

2.2.1. sociale competenties

2.3. algemeen geldende normen en waarden

2.3.1. maatschappelijke basis

2.3.2. continuïteit en de stabiliteit van de samenleving

2.3.3. maatschappelijke integratie en sociale cohesie

2.4. multiculturele samenleving

2.5. participatie

2.6. 21 eeuwse vaardigheden

3. kwalificatie

3.1. uitbesteed aan het bedrijfsleven

3.2. achterstandenbeleid

3.3. kennis, vaardigheden en houdingen

3.3.1. arbeidsmarkt & samenleving

3.4. Startkwalificatie

3.5. Slo

3.5.1. Leerstandaarden

3.5.2. Kerndoelen

3.5.3. Funderend onderwijs

3.6. postindustriële aanpak

3.6.1. van klassikaal lesmodel naar Gepersonaliseerd onderwijs

3.6.1.1. ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en de uitwerking daarvan in de praktijk

3.6.1.2. Het project Leerling 2020

3.6.1.3. Voorbereiden op de arbeidsmarkt & aansluiten bij de veranderende samenleving

3.6.2. doelgericht onderwijs

3.6.3. ingezet moet worden op ‘leren leren’, op inventiviteit, op talenkennis en op het vermogen goed om te gaan met een veelheid van situaties

3.7. Naar een lerende economie

3.7.1. kennisuitwisseling en kennisverrijking gericht op curriculumvernieuwing

3.8. De Finse herziening van het onderwijs

3.8.1. niet meer gedetailleerd voorschrijven, maar helder zijn over de gewenste uitkomsten

3.8.1.1. persoonlijke leertrajecten

3.9. curriculumverniewing

3.9.1. Ontwikkeling visiedocumenten over wat leerlingen voor hun toekomst moeten kennen en kunnen

3.9.2. ontwikkelen van evaluatie-instrumenten waarmee scholen de opbrengsten van hun curriculumvernieuwing in kaart kunnen brengen

3.9.3. Het onderwijs moet leerlingen en studenten voorbereiden op een snel veranderende samenleving

4. selectie/allocatie

4.1. school = "sorteermachine"

4.1.1. niveau en richting

4.1.2. beroeps- of algemeen vormend onderwijs

4.1.3. posities in de samenleving

4.2. Vroeg selectiemoment middelbare school

4.2.1. gedifferentieerd systeem

5. snel veranderende samenleving

5.1. Dynamische arbeidsmarkt

5.2. Complexe samenleving vereist vakoverstijgend denken en werken

5.3. Toenemend belang van samenwerken en digitale geletterdheid

5.4. 21ste-eeuwse vaardigheden