De ideale basisschool: Anoek, Inge en Hilke

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De ideale basisschool: Anoek, Inge en Hilke Door Mind Map: De ideale basisschool: Anoek, Inge en Hilke

1. Onderwijsaanbod & onderwijsproces

1.1. Leerinhouden

1.1.1. Tule.slo.nl

1.1.1.1. WIj sluiten in onze leerinhouden aan bij de kerndoelen die landelijk zijn vastgesteld op tule.slo.nl Bron: website tule

1.1.2. Vakken

1.1.2.1. Naast de standaardvakken rekenen, taal en spelling bieden wij vanaf de kleuters ook al Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan.

1.1.2.1.1. Aangepast op het niveau, bieden wij bij de kleuters de WO vakken en Engels thematisch aan. Deze thema's zullen een periode beslaan van enkele weken.

1.1.2.2. We spelen ook in op de sociaal-emotionele ontwikkeling door te werken met de methode Kanjertraining.

1.1.2.2.1. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Bron: website Kanjertraining

1.1.2.3. Gedurende de hele basisschoolloopbaan wordt er aandacht besteed aan bewegingsonderwijs en creativiteit.

1.1.2.3.1. Creativiteit vindt plaats in vakken als handvaardigheid, tekenen, drama, dans etc. Bewegingsonderwijs zal bij de kleuters gebeuren binnen de school en vanaf groep 3 in de gymzaal.

1.1.3. Lesgeven

1.1.3.1. Onze lessen zullen afwisselend zijn in de manier van aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om samen te werken aan leerdoelen. Daarbij ook dat lessen bestaan uit werken in boeken en actief leren.

1.1.3.1.1. De uitgangspunten van actief leren zijn: 1. De leerdoelen staan centraal 2. De leerdoelen sluiten aan bij het niveau van de leerlingen 3. De leerkracht heeft een begeleidende rol 4. De leerlingen kunnen zelf keuzes maken in het leerproces 5. De leerlingen werken samen Bron: ''Begeleiden van actief leren'' (blz. 18)

1.1.3.2. Wij willen dat leerlingen meer van en met elkaar gaan leren. ''Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.'' Bron: website Dalton

1.1.4. Uitgangspunten

1.1.4.1. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen al doende kunnen leren, ontdekkend leren dus. Wanneer leerlingen experimenteel handelend leren kunnen ze daar met elkaar over in gesprek gaan. Bron: website Freinet

1.2. Onderwijsleerproces

1.2.1. Ontwikkeling volgen

1.2.1.1. Leerlingen maken eigen leerdoelen over een bepaalde periode. Deze doelen worden gebaseerd op leerstof die ze beter zouden willen ontwikkelen. Na die periode wordt er met de leerlingen door middel van een gesprek geëvalueerd of het doel is bereikt. Daarbij moeten leerlingen ook leren argumenteren.

1.2.1.2. Wij maken gebruik van Parnassys, zodat wij daar alle gegevens van leerlingen in kunnen noteren. Gespreksverslagen, maar ook uitslagen kunnen daar makkelijk en veilig worden opgeslagen.' ''In een eenvoudige en veilige omgeving voer je informatie in die voor jouw school belangrijk is, zodat je kan analyseren en concrete plannen kan opstellen.'' Bron: website ParanasSys

1.2.2. Ontwikkeling evalueren

1.2.2.1. Door middel van gesprekken met leerlingen evalueren we de zelfgekozen doelen.

1.2.2.2. Door middel van rapporten willen wij voor ouders inzichtelijk maken hoe de afgelopen periode is verlopen. In dat rapport hebben wij geëvalueerd van de afgelopen periode.

1.2.2.3. Door middel van ParnasSys kunnen we alle evaluaties heel handig opslaan en overzichtelijk/inzichtelijk maken.

1.2.3. Vormgeving

1.2.3.1. Werkvormen

1.2.3.1.1. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen door middel van werkvormen het onderwijsaanbod eigen maken.

1.2.3.2. Planborden

1.2.3.2.1. Vanaf de kleuters zetten we planborden in, maar daar vooral met pictogrammen en smileys. Leerlingen hebben daar enkele verplichte werkjes die ze moeten plannen en achteraf moeten beoordelen. Naarmate de leerlingen ouder worden krijgen ze meer verantwoordelijkheid en moeten ze meer en meer gaan plannen. Ook werkjes nemen toe in duur en moeilijkheid, afhankelijk van het niveau van de leerling.

1.2.3.3. Betrokkenheid

1.2.3.3.1. De betrokkenheid van leerlingen willen we in de lessen hoog houden. Dit doen we door ons onderwijs aan te passen op interesses en belevingswereld van leerlingen. Om de betrokkenheid van leerlingen terug te krijgen zullen we energizers inzetten waar leerlingen nieuwe energie van zullen krijgen.

1.2.3.4. Moeilijk-makkelijk bak

1.2.3.4.1. Deze bakken worden gebruikt in combinatie met een weektaak. Leerlingen leggen een klaar werkje in een moeilijk- of makkelijk bak. Vonden ze het werkje moeilijk dan komt deze in de makkelijk bak en andersom. Op die manier kan de leerkracht erachter komen hoe leerlingen op de eigen kennis kunnen reflecteren. Daar kan de leerkracht dan weer op inspelen, door een volgende keer voor die leerling het werk aan te passen. Bron: Dalton onderwijs

1.2.3.5. Zelfstandig werken

1.2.3.5.1. Naast samenwerken is het ook belangrijk dat leerlingen leren om zelfstandig te werken en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. ''Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.'' Bron: website Dalton

1.2.3.6. Motivatie

1.2.3.6.1. Voor de leerlingen willen we een motiverende leeromgeving creëren bij vakken van WO. Bij een motiverende leeromgeving heb je veel structuurondersteuning en veel autonomieondersteuning. De leerlingen hebben daarbij zelf inbreng, kunnen keuzes maken, hun eigen ideeën gebruiken en hun interesses volgen. Dit past ook bij de uitgangspunten van actief leren die wij hanteren in de lessen. Waarom we dit willen toepassen bij vakken van WO is om de leerlingen daar meer kennis te laten ontwikkelen bij eigen interesses. Bron: ''Gemotiveerd leren en lesgeven'' (blz. 75)

1.2.3.7. Weektaak

1.2.3.7.1. Door de leerlingen al van jongs af aan te leren plannen op planborden en vervolgens door te gaan op weektaken, leren ze zelfstandiger te worden, te plannen en zichzelf in te schatten. Ze moeten nadenken over de tijd die ze nodig hebben voor een bepaalde taak.

1.2.3.8. Taakgericht werken

1.2.3.8.1. We vinden het belangrijk dat leerlingen taakgericht kunnen werken, omdat ze op die manier ook leren rust en orde te houden in de klas. Volgens de website wij-leren.nl verstaan we onder taakgericht werken je te kunnen focussen op de taak en rustig en geconcentreerd daaraan te kunnen werken. Wanneer leerlingen samen mogen werken is dat een ander verhaal, maar ze zullen beide dingen moeten leren. Bron: website wij-leren.nl

2. Zorg & begeleiding

2.1. Leerlingvolgsysteem

2.1.1. Wij streven er naar om de klassen niet al te groot te maken waardoor juist de groepsleerkracht wordt aangewezen voor het volgen van ieder kind. Dit willen wij graag omdat de groepsleerkracht de gehele dag bij de kinderen in de klas aanwezig is en de ontwikkelingen van de kinderen op die manier nauwgezet kan volgen.

2.1.2. Mochten er bijzondere of "ongewone" zaken zich voordoen bij de kinderen kan een groepsleerkracht hulp inschakelen van interne begeleiding om een aantal observaties te laten plaatsvinden. Zodat dit kind individueel bekeken kan worden.

2.1.2.1. Wanneer er uit deze observatie bijzonderheden ontstaan die mogelijk kunnen leiden tot een overplaatsing op een andere school, zal er toe leidden dat er meerdere observaties gaan plaatsvinden waar als volgt een gesprek met zowel de ouders als de groepsleerkracht als de interne begeleiders bij aanwezig zijn.

2.1.3. We hebben gekozen om gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Voor de kleuters maken we gebruik van KIJK!

2.2. Differentiatie

2.2.1. De leerinhouden worden afgestemd op het niveau van het kind door het onderwijsaanbod in bepaalde vakken op een convergerende manier aan te bieden.

2.2.1.1. Het lesdoel voor de gehele klas staat centraal. Wel gaan kinderen met dit lesdoel op hun eigen niveau aan de slag. Waarna we het vervolgens weer klassikaal pakken om zo uiteindelijk tot hetzelfde niveau weer uit te komen.

2.3. Doubleren

2.3.1. Het is mogelijk voor kinderen om een jaar over te doen.

2.3.2. Wij streven er daarbij wel naar om dit het liefst zo vroeg mogelijk in te calculeren zodat het de ontwikkeling van het kind versterkt en het kind zelf qua omgeving er het minste last en moeite mee heeft.

2.3.3. Doubleren zal altijd vooraf worden gegaan aan een aantal observatie momenten van een intern begeleider. Waarna vervolgens een gesprek met zowel de ouders van het kind als de groepsleerkracht het mogelijke doubleren wordt besproken.

3. Literatuurlijst

3.1. Website Dalton: http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden Website Freinet: http://www.freinet.nl/nl/uitgangspunten.html Website Jenaplan: https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/Kijkwijzer_Jenaplan_in_het_kort.pdf Website Kanjertraining: https://www.kanjertraining.nl/ Website ParnasSys: https://www.parnassys.nl/producten/parnassys/voor-basisonderwijs Website Tule: http://tule.slo.nl/ Website Wij-leren: https://wij-leren.nl/taakgericht-werken.php

3.2. Website ISY: Isy-school – Ouders informeren is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

3.3. Boeken: - van den Bergh & Ros, (tweede oplage 2017) Begeleiden van actief leren, Bussum: Coutinho - Ros, Castelijns, van Loon & Verbeeck, (derde oplage 2017), Gemotiveerd leren en lesgeven, Bussum: Coutinho

4. Organisatie

4.1. Overleggen

4.1.1. Leerkrachten houden elkaar op de hoogte door bijzonderheden na afloop van elke dag in de teamkamer met elkaar te delen. Dit betekent dus dat alle leerkrachten direct om 15.00 even koffie drinken en bijzonderheden doorspreken.

4.1.2. Overleggen schoolbreed zijn er ook in vergaderingen. Deze zijn ongeveer eens in de vier weken, waarbij de teamleiders agendapunten bedenken die door leerkrachten kunnen worden aangevuld.

4.1.3. Belangrijk nieuws dat ouders moeten weten, zullen worden gedeeld door middel van ISY. (Bron: website ISY)

4.1.3.1. Voordelen voor de leerkracht zijn onder andere: - Optimalisering van de communicatie tussen school en ouders - Papier en kopieerbesparing (milieubesparend)

4.1.3.2. Voordelen voor de ouders zijn onder andere: - Isy mailt automatisch een melding bij belangrijk nieuws naar de ouders van de betreffende groep(en); dus geen briefjes meer - Ouders kunnen met Isy oudergesprekken online plannen

4.2. Betrokkenen

4.2.1. Directeur

4.2.1.1. Onderbouwcoördinator

4.2.1.1.1. Leerkrachten groep 1 t/m 4

4.2.1.2. Bovenbouwcoördinator

4.2.1.2.1. Leerkrachten groep 5 t/m 8

4.2.1.3. Vakleerkrachten

4.2.1.3.1. Muziek

4.2.1.3.2. Bewegingsonderwijs

4.2.1.3.3. Beeldende vorming

4.2.2. Intern begeleider

4.2.2.1. Regelt gesprekken met partijen die buiten de school actief zijn.

4.2.3. Logopedist

4.2.3.1. Biedt de school hulp bij leerlingen met spraakproblemen.

4.2.4. Orthopedagoog

4.2.4.1. Biedt de school hulp bij de leerlingen met ontwikkelingsproblemen.

4.3. Klassensamenstelling

4.3.1. 2-jarige stamgroepen

4.3.1.1. Wij kiezen hiervoor omdat wij het belangrijk vinden dat het jongere kind van het oudere kind kan leren. Zo leren ze niet alleen met elkaar maar ook van elkaar.

4.3.1.2. De stamgroepen komen voort uit het Jenaplan onderwijs. (Bron: website Jenaplan)

4.3.2. heterogeen

4.3.2.1. Wij werken in stamgroepen samen waardoor de klas een heterogene groep is.

4.3.3. Minimaal 16 leerlingen, maximaal 26 leerlingen per stamgroep

4.3.3.1. Wij streven er naar een even aantal leerlingen per klas te hanteren. Bij coöperatieve werkvormen werkt dit effectiever.

4.3.3.2. De stamgroepen mogen niet te groot worden. De aandacht over de gehele klas moet zo verdeeld worden dat elke leerling een kans krijgt voor individuele aandacht.

4.4. Schooltijden

4.4.1. Regulier lesrooster

4.4.1.1. De druk die het beroep van leerkracht tegenwoordig ervaart is op sommige momenten erg hoog. Daarom willen wij ervoor zorgen dat leerkracht een rustmoment hebben gedurende de dag.

4.4.1.2. Kleuters hebben op de woensdag de gehele dag vrij. Zodat de jonge kinderen die nog volop in ontwikkeling staan een rustpuntje in de week hebben.

4.4.1.3. Maandag: 8.30-12.00 13.00-15.00 Dinsdag: 8.30-12.00 13.00-15.00 Woensdag: 8.30-12.30 Donderdag: 8.30-12.00 13.00-15.00 Vrijdag: 8.30-12.00 13.00-15.00

5. Leer- en leefomgeving

5.1. Schoolklimaat

5.1.1. Pestprotocol

5.1.1.1. Wij vinden het belangrijk om een pestprotocol te hanteren, omdat we ernaar streven dat elke leerling met plezier naar school komt.

5.1.1.2. Daarbij gebruiken wij de methode ''goed gedaan'', omdat kinderen daarbij leren dat het prima is als je anders bent.

5.2. Omgangsvormen

5.2.1. omgangsregels

5.2.1.1. De kinderen maken zelf de regels binnen de klas samen met de leerkracht. Zo spreken ze bijvoorbeeld af of er vingers opgestoken worden bij een vraag. De leerlingen stellen zelf een regel bij als het nodig is.

5.2.2. Respect en acceptatie

5.2.2.1. Binnen ons onderwijs wordt iedereen geaccepteerd en is er respect voor elkaar op welke manier dan ook.

5.3. Basisbehoefte van Maslow

5.3.1. 1. Zelfontplooiing 2. Behoefte aan waardering & erkenning 3. Behoefte aan sociaal contact 4. Behoefte aan veiligheid en zekerheid 5. Lichamelijke behoeften

5.3.1.1. Helaas konden wij door het programma geen afbeelding meer plaatsen van de piramide.

5.3.1.2. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen volgens de stappen van de behoefte piramide van Maslow.

5.4. Inrichting school en klas

5.4.1. School

5.4.1.1. Vrije werkplekken

5.4.1.2. Bibliotheek

5.4.1.3. Aula voor samenkomsten tijden vieringen

5.4.1.4. BSO

5.4.1.5. Gymzaal

5.4.1.6. Veel daglicht

5.4.1.7. Leeshoeken

5.4.2. Klas

5.4.2.1. Tafelgroepjes

5.4.2.1.1. groepjes van 4 a 5 kinderen. De groepjes zijn een mix van de stamgroepen

5.4.2.2. Vrij toegang tot materiaal

5.4.2.3. Werkplekken bij computers

5.4.2.4. Ruimte voor instructie

5.4.2.5. Digi bord

5.4.2.6. Open looproute

5.4.3. Speelplaats

5.4.3.1. veel ruimte om te bewegen

5.4.3.2. Voetbalveldje

5.4.3.3. Basketballveldje

5.4.3.4. Deling speelplaats

5.4.3.4.1. Kleutspeelplaats

5.4.3.4.2. groep 3 t/m 8 speelplaats

5.4.3.5. speeltoestellen

5.5. Betrokkenheid

5.5.1. Betrokkenheid ouders

5.5.1.1. Nieuwsbrief

5.5.1.1.1. Om de 2 weken krijgen de ouders via een online portaal een nieuwsbrief met alle updates.

5.5.1.2. Online portaal

5.5.1.2.1. In het online portaal kunnen ouders snel in contact komen met een leerkracht en anders om. Hierin worden ook ziekmeldingen gedaan ect.

5.5.1.3. Hulpmiddagen

5.5.1.3.1. Tijdens projectdagen of activiteiten zal er aan ouders begeleiding gevraagd worden

5.5.2. Betrokkenheid team

5.5.2.1. Vergaderingen

5.5.2.1.1. Elke 2 à 3 weken is er een vergadering, hierbij wordt kort vooruit gekeken naar bijzonderheden en belangrijke evenementen.

5.5.2.2. Open agenda

5.5.2.2.1. Via het lerarenportaal kunnen de leraren afspraken inplannen. Deze is voor iedereen zichtbaar zodat andere altijd weten of er ruimte is om een afspraak te maken.

5.6. Doorgroeimogelijkheden binnen het onderwijs

5.6.1. Aanbod cursussen

5.6.1.1. Het aanbieden van cursussen biedt ruimte om geinspireed te blijven

5.7. Pedagogisch klimaat

5.7.1. Veiligheid

5.7.1.1. Pestprotocol

5.7.1.2. Vertrouwenspersoon

5.7.1.2.1. Deze vertrouwenspersoon is voor zowel leerlingen als ouders

5.7.1.3. Een op een gesprekken

5.7.1.3.1. Hierbij willen we kort met de leerling praten over onder andere de sfeer in de klas, omgang met leerlingen etc.

5.7.1.4. Relatie

5.7.1.4.1. Er wordt sterk ingezet op de relatie met de leerlingen en de klas om een optimaal pedagogisch klimaat te bereiken Bron: ''Begeleiden van actief leren'' (blz. 34)

5.8. Straffen/belonen

5.8.1. Wij willen de leerlingen niet persee straffen of belonen. Wij staan ervoor om op een pedagogische manier het juiste gedrag te bereiken bij de leerlingen.

5.8.1.1. Verwachtingen aangeven

5.8.1.2. Grenzen tijdig aangeven

5.8.1.3. Alternatieven bieden

5.8.1.4. Behoeftes van de leerlingen meenemen

5.8.1.5. Leerlingen vrijheid geven om mee te beslissen