Waalfront

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Waalfront Door Mind Map: Waalfront

1. Doel

1.1. transformatie van 33ha bedrijfsterrein langs de Waal in NIjmegen-West naar een modern woon-werkgebied

1.2. onderdeel gebiedsontwikkeling 'Nijmegen omarmt de Waal'

1.2.1. Rijkplanologisch beleid en kernbeslissing 'Ruimte voor de Rivier', onderdeel van Nota Ruimte

2. woningaantal

2.1. Doel: 2.050 in 2027

2.2. Gerealiseerd: 800

2.3. 40% goedkope huur-koop

3. verantwoording

3.1. via VGP

3.2. Via jaarrekening

4. grondexploitatie Waalfront

4.1. omvang €282 mlj

4.1.1. 2007:GN eigen bijdrage €46.250.000

4.1.2. 2007: subsidieverwachting €58 mln

4.1.2.1. Rijk: Nota Ruimte 20..-2027 € 25 mln

4.1.2.2. Prv GLD

4.1.2.2.1. GSO 2008-2011 : €9 mln

4.1.2.2.2. Stad en Regio 2012-2015/2017

4.1.2.2.3. Robuuste investeringsimpuls, 2014

4.1.2.2.4. geluidsmuur

4.1.2.3. GREX afspraak 2017

4.1.2.3.1. opgaaf subsidie

4.1.2.4. EU

4.1.2.4.1. €173.000

4.1.3. belangrijkste opbrengsten komen uit grondwaarden

4.2. 27-6-2012 vasttelling aangepaste ontwikkelingsstrategie en Masterplan 1.2 Waalfront en aanpassing GREX 2013

5. Projectinitiatieven

5.1. Waarde creatie Waalfront-NYMA

5.1.1. rood overzichtboekje: Waardecreatie Waalfront-NYMA

5.2. Brug over haven

5.2.1. raming € 2,5 mln

5.2.2. cofin OBW € 1,45 mln, (deelexploitatie Waalkwartier)

5.2.3. investeringsagenda

5.2.3.1. € 1 milj provincie doorgezet naar begroting 2019

5.2.4. planning

5.2.4.1. start 2019

5.2.4.2. april 2019-juli 2019 marktconsultie uitvraag 3-tal ingenieursbureaus

5.2.4.3. nov-dec 2019: besluitvorming keus brug

5.2.4.4. jan 2020-jan 2021: aanbesteding en realisatie

5.2.4.5. gereed 2020

5.2.5. projectorganisatie

5.2.5.1. opdrachtgever: OBW

5.2.5.2. projectteam/projectleider

5.2.5.3. RKT (adviesorgaan

5.2.6. Vahalis line

5.2.7. inhoud

5.2.7.1. plaatje

5.3. Park Fort Kraijenhof

5.3.1. raming €1.040.000

5.3.2. GREX 2017 cofin OBW € 323.088 (500.000?)

5.3.3. planning

5.3.3.1. start 2019 (aanleg park incl bebouwing)

5.3.3.2. gereed 2020

5.3.4. 24/4/2018: boekje park fort Kraijenhoff 24/4: boekje park paviljoens ( 42 appartementen)

5.3.5. inhoud

5.4. Behoud Honigcomplex

5.4.1. raming €

5.4.2. cofin OBW €

5.4.3. investeringsagenda

5.4.3.1. €5 mln

5.4.4. planning

5.4.4.1. gereed 2024/2025

5.4.5. inhoud

5.4.6. Boekjes: Waalkwartier Nijmegen, juli 2018 KCAP Architects&Planners: en onderzoek :Honigcomplex Nijmegen: Boei.nl

5.5. Aanpassing waterkering

5.5.1. raming € 5,2 mln

5.5.2. cofin

5.5.2.1. iedere pp €1,7 mln Deze bijdrage kan gefaseerd worden ingebracht, gerelateerd aan de uitvoeringsplanning van de deelprojecten.

5.5.3. planning

5.5.3.1. start 2019 : tekenmoment intentieovk : 10/12/2018 Maart/april 2019: samenwerkingsovk, realisatieovk

5.5.3.2. gereed 2023

5.5.4. partners

5.5.4.1. GN

5.5.4.2. prov GLD

5.5.4.3. Waterschap Rivierenland

5.5.5. Boekje: Waalfront en NYMA ‘ontwikkeling van een bruisend en toekomstbestendig Nijmeegs rivierkwartier’ dd 6 -4-18 12/6: Besluitvormingsmemo van Wout

5.5.6. programma lijn provincie

5.5.6.1. investeringsagenda

5.5.6.2. €7 mln

5.6. Struinroute Waalfront

5.6.1. raming: Additioneel:pm

5.6.2. cofin OBW €

5.6.3. planning

5.6.3.1. start

5.6.3.2. gereed

5.6.4. staat in boekje waardecrearie

5.6.5. inhoud

5.7. overige projecten

5.7.1. 2019 deelgebied Koningsdaal-Noord wordt in uitvoering genomen

5.7.2. 2019 bouw start voor de woningen aan het Dijkkwartier.

5.7.3. 2019 Sloop locatie van loods bij de Honig

5.7.4. Vanaf 2020 Start woningbouw aan de Haven en een deeltje aan het Handelshavenpark

5.7.5. 2021 Realisatie woningbouw op de locatie van de loods bij de Honig (wordt in 2019 gesloopt) tot aan de rivier

5.7.6. Vanaf 2020 - 2025 Gehele locatie Honig komt beschikbaar en kan woningbouw worden doorgezet en afgerond medio 2024/2025.

5.7.7. 2023 In 2023 is de verwachting dat het te behouden deel van het Honigcomplex zijn ‘nieuwe’ status krijgt.

5.7.8. NB De werkzaamheden (en procedures) welke moeten worden uitgevoerd in het kader van de waterveiligheid zullen hier steeds iets op vooruitlopen.

6. verantwoordelijk

6.1. bestuurlijk

6.1.1. GN N.Vergunst

6.1.2. Prv GLD B.Schouten & J.Meijer

6.2. ambtelijk

6.2.1. GN E.van Peteren

6.2.2. Prv: Loek Stalpers

6.3. partners

6.3.1. PPS, 12-1-2011 OBW, (27-11-2007 GN-RABO vastgoed)

6.3.1.1. 50% GN

6.3.1.2. 50% BPD (Bouwfonds Property Development

6.3.1.3. vergaderdata OBW

7. geschiedenis

7.1. Koersdocument: Koers West, ambitie vastgelegd om Nijmegen West om te vormen naar een mooie en duurzame wijk

7.2. 2006/2007: Masterplan vaststelling

7.3. 2007 keus voor samenwerken met BPD . SOK.

7.4. 2012 herijking Masterplan, vaststelling Ontwikkelingsvisie 1.2

7.5. ontwikkeld vanaf 2014

8. gerealiseerde projecten

8.1. verplaatsing bedrijven

8.2. verwerven gronden

8.2.1. plangebied omvang 332.000m2

8.2.1.1. 215.000m2 dient verworven te worden

8.2.1.1.1. 36 verwervingsdossiers

8.2.1.1.2. inmiddels is ....m2 verworven

8.3. ontwikkelen Handelskade

8.3.1. 534 huur en koopappartementen

8.3.2. 3000m2 commerciele voorzieningen

8.3.3. 500 gebouwde parkeerplaatsen

8.3.4. start 14 maart 2014

8.4. hele Waalfront wordt aangeslotente op het warmtenet

8.5. gronden (bodem) worden gesaneerd conform eisen van gemeentelijke Nota Bodembeheer

8.6. Gebiedsontwikkeling Koningsdaal

8.6.1. juli 2014 bestemmingsplan onherroepelijk

8.6.2. 2 deelgebieden, oplevering 2017/2018

8.6.2.1. Koningsdaal Zuid (5-tal woonvelden,; blokken 5,6,7,8 en 9)

8.6.2.1.1. 224 woningen

8.6.2.2. Koningsdaal Noord (4-tal woonvelden; blokken 1,2,3 en 4)

8.6.2.2.1. 260 woningen

8.7. Laan van Oost-Indie, hoofdontsluitingsweg

8.8. Geluidsmuur tbv vermindering geluidsbelasting

8.9. verwerving slachthuis 31-7-2015 , ca 24.000m2

8.10. nieuwe woonstraten met groene uitstraling tussen bouwblokken

8.11. 2015 -2022 Tijdelijk Anders Bestemmen: Honig

8.11.1. 30.000m2 ruimte voor placemaking

8.12. Voetgangerstunnel Hezelpoort wordt NIET gerealiseerd. 2013-2014 besloten.