Voordat je gaat bouwen moet je...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Voordat je gaat bouwen moet je... Door Mind Map: Voordat je gaat bouwen moet je...

1. Onderzoeken

1.1. milieuhygiënisch onderzoek

1.2. Grondwaterstand / opbarsting

1.3. zettingsonderzoek

1.4. archeolgisch onderzoek

1.5. Flora en Fauna

1.6. Explosieven

1.6.1. asbestinventarisatie

1.7. bouwkundige opname

1.8. Bomeninventarisatie

1.9. Sonderingen

2. Overleggen

2.1. opdarchtgever

2.2. Gemeente

2.2.1. Bestemmingsplan

2.2.1.1. Afstemmen op gemeentelijke visie

2.2.2. Verkeersbeleid

2.2.2.1. parkeren

2.2.2.2. Openbaar vervoer

2.2.2.3. Max. snelheid,, drempels, woonerf

2.2.3. Materiaalgebruik

2.2.3.1. m.n. bestrating

2.2.4. Rioolontwerp

2.2.4.1. capaciteit van riool buiten projectgrenzen voldoende voor aanvullend afvalwater?

2.2.5. Ondergrondse infra

2.2.5.1. Iedere gemeente heeft een eigen standaard indeling van ruimte onder de openbare weg.

2.2.6. Groenplan

2.2.7. Beheer en Onderhoud (gebruiksfase)

2.2.8. Damwand

2.2.9. Openbare verlichting

2.2.10. Speelplaatsen

2.2.11. Afvalinzameling

2.3. Waterschap

2.3.1. grondwater onttrekken

2.3.2. grondwater lozen

2.3.3. watercompensatie

2.3.4. eigenaarschap

2.3.5. damwand

2.3.6. water graven en dempen

2.4. Omwonenden

2.4.1. Goed inforrmeren, bezwaren op bestemmingsplan voorkomen

2.5. aannemers

2.5.1. Selectie, prijs- en contractvorming

2.6. nutspartijen

2.6.1. héél veel overleg

2.7. Hulpdiensten

2.7.1. m.n. brandweer doet een veiligheidstoets

3. Ontwerpen en tekenen

3.1. Zettingsberekening

3.1.1. Overhoogte, zettingscompensatie, extra overhoogte

3.1.2. Beheersmaatregelen

3.2. damwandberekening

3.2.1. Lengte, Sterkte, Materiaal, Gordingen, verankering, deksloof

3.3. Verlichtingsplan

3.4. saneringsplan

3.4.1. berekening met hoogtes/felheid lantaarnpalen e.d.

3.5. bovengrondse inrichting

3.5.1. afvalinzameling

3.5.2. electrakasten e.d.

3.5.3. materiaal- en kleurgebruik

3.5.4. bochtstralen vuilniswagens/hulpdiensten

3.6. ondergrondse inrichting

3.6.1. nutsvoorzieningen

3.6.2. conflict damwandverankering vs. fundatie woningen

3.6.3. Rioolontwerp (diameters, dieptes, capaciteit)

3.7. Groentekening

3.7.1. bouwplaatsinrichting

3.7.1.1. fasering

3.8. profielen

3.9. Kadastraal eigendom (oude en nieuwe situatie)

3.10. Revisietekeningen

4. Vergunningen

4.1. goedkeuring saneringsplan

4.2. sloopmelding

4.3. Goedkeuring archeologisch plan

4.4. Flora- en Faunavergunning

4.5. Kapvergunning

4.6. Watervergunning

4.6.1. Onderhoud watergang

4.6.2. nieuwe (riool)afvoeren op watergang

4.6.3. graven en dempen

4.6.4. onttrekken en lozen

4.7. Bouwplaats

4.7.1. in- en uitritvergunning

4.7.2. Verkeersmaatregelen

5. Uitvoeren

5.1. sloop

5.1.1. asbestverwijdering

5.2. saneren

5.3. archeologisch onderzoek

5.4. riolering aanleggen

5.5. nutssleuven voorgraven

5.6. bouwkuipen graven

5.7. grondwerk tijdens bouwfase

6. Plannen en financieren