Schoten 2013-2018

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Schoten 2013-2018 Door Mind Map: Schoten 2013-2018

1. Samen-Leven

1.1. Leefbare wijken, aangenaam om te wonen, (verkeers)veilig en met vele kansen tot ontmoeting. HERAANLEG WIJK KLARREWARRE

1.1.1. investeren in sociale samenhang

1.1.1.1. "Ken je buur"-projecten opzetten om actief te stimuleren tot meer buurcontacten

1.1.1.1.1. wedstrijd taarten bakken, grootste pompoen

1.1.1.2. subsidies voor samenbrengende activiteiten, naast subsidies voor wijkwerking ook voor straat- en gebouwenactiviteiten OOK VOOR STRAATFEESTEN

1.1.1.2.1. verzekeringen wijkfeest, inschrijven op groepsverzekering

1.1.1.3. samenbrengende activiteiten organiseren in de wijken

1.1.1.3.1. lokale groepjes laten optreden

1.1.1.3.2. wijkverenigingen wijkoverschrijdend laten vergaderen

1.1.1.3.3. verschillende wijken met elkaar verbinden via fietsronde

1.1.1.4. Het is taak van de gemeente (kansarme) mensen uit hun isolement te halen en de weg te wijzen naar OCMW en lokaal dienstencentrum in bepaalde netwerken aanwezig zijn anders communiceren met

1.1.1.5. project burenbemiddeling met een coördinator burenbemiddeling, is neutraal en coördineert enkel, de oplossing moet van de betrokken partijen komen

1.1.1.5.1. gebeurt vaak door wijkagent ism OCMW

1.1.1.6. bij discussie over het aantal parochies de sociale cohesie centraal stellen

1.1.2. verkeersveilig

1.1.2.1. meer ruimte voor fietsers. fietsstallingen voorzien op meerdere plaatsen, fiets- en voetpaden beter onderhouden, fietsroutes naar school

1.1.2.2. actie fluo-vestjes

1.1.2.3. regelmatige fietsverlichtingscontrole

1.1.2.4. aanwezige maar ondersteunende politie

1.1.2.5. extra verlichting aan gevaarlijke oversteekplaatsen

1.1.3. versterken van de veiligheid

1.1.3.1. buurtinformatienetwerk: melden van ingeslagen ruiten, drugsgebruik

1.1.3.1.1. proefproject Elshout

1.1.3.1.2. wijkagenten met wijkagentenpasjes

1.1.3.1.3. inzetten op wijken en wijkagent als belangrijk doorgeefluik voor info

1.1.3.2. meer sociale contreole door buren, wijkagent, sociale werkers

1.1.4. propere wijken

1.2. De inwoners meer betrekken bij de uitwerking en de uitvoering van het beleid. Zorg voor een breed draagvlak. Waardering voor input van de inwoners.

1.2.1. creatief en actief participatiebeleid, luisteren, inspraak, alle actoren actief uitnodigen

1.2.1.1. waar willen we met onze gemeente naar toe op het vlak van milieu, RO, wonen, groen,. Ook financieel beleid: mee keuze laten maken over bnudgetten

1.2.2. maar als bestuur op korte termijn optreden en krachtdadig besturen

1.2.3. projectmatige aanpak van de advisering. Betekent niet een hervorming van de adviesorganen, wel een andere/aanvullende rol als "beheerder" van de adviesverlening. Advisering rond afgebakende thema's. Door adviesorganen + voor betreffend thema aangevuld met betrokkenen, experts, ervaringsdeskundigen

1.2.3.1. zo worden de adviesorganen opgewaardeerd tot effectieve gesprekspartners.

1.2.3.2. juiste en voldoende informatie verstrekken, bvb. lokaal in gemeentehuis voor leden adviesorganen en gemeenteraadsleden met inhoudelijke bib

1.2.3.3. adviesraden samenbrengen. Samen thema's bespreken. Voorkomen van dezelfde dingen naast elkaar te doen.

1.2.4. participatieproject opzetten over mobiliteit in Schoten

1.2.4.1. in kader van grondige screening en actualisatie mobiliteitsplan

1.2.4.2. met plaatsverkenning, knelpuntenanalyse en actieplan

1.2.4.3. naar een mobiliteitscontract tussen bewoners en bestuurders

1.2.5. inspraaktrajecten loskoppelen van aanbestedingen, dus luik participatie apart aanbesteden, om de onafhankelijkheid van het participatietraject te waarborgen

1.2.5.1. communicatie wegenwerken uitbreiden naar de gebruikers (niet alleen bewoners)

1.3. Aandacht voor mensen met een beperking

1.3.1. workshops inrichten over omgaan met mensen/kinderen met een handicap

1.3.2. locatie de 4 Notelaars meer inschakelen voor activiteiten

1.3.3. toegankelijkheid is een blijvend aandachtspunt, is een expliciete bevoegdheid van een schepen

1.3.4. stimuleren vrijwilligerswerk om samen met kinderen met een beperking activiteiten te doen

1.3.4.1. wandelen, film, discotheek, dierentuin, Hello Schoten, Parkhappening

1.3.5. herorganiseren raad voor personen met een handicap

1.3.5.1. want is nu enkel voor rolstoelgebruikers en mensen met een verstandelijke beperking

1.4. Opzetten van een geïntegreerd beleid etnisch-culturele diversiteit, om de achterstelling die dit inhoudt op het vlak van wonen, onderwijs, werk, deelname aan sport of cultuur enz., tegen te gaan

1.4.1. inventariseren wat er al is aan initiatieven

1.4.2. uitwerken van een coherente visie

1.4.3. de verantwoordelijkheid voor dit geïntegreerd beleid toewijzen, aan een medewerker of dienst of aan een stuur- of werkgroep

1.4.4. cfr. LSB

2. Voor wie zorg en steun nodig heeft

2.1. preventief gezondheidsbeleid

2.1.1. actie stoppen met roken

2.1.2. bewustmaking van het belang van een preventief gezondheidsbeleid, ism LOGO

2.1.3. meewerken aan de actie "fit in je hoofd" = anti-stress

2.2. ouders en kinderen

2.2.1. opvoedingsondersteuning: soort van opvoedingswinkel organiseren waar ouders met problemen terecht kunnen

2.2.1.1. omgaan met opvoedingsvragen, betaalbare woningen, gezond eten

2.2.1.2. psychologische hulp

2.2.2. kwalitatieve kinderopvang met ruime openingsuren blijft een aandachtspunt

2.2.2.1. VERHUIS KINDEROPVANG BEERTJE NAAR TOEKOMSTLAAN

2.2.2.2. PRIVEINITIATIEF HEEFT VOORRANG OP GEMEENTELIJK

2.2.3. een actief gezinsbeleid voeren, gezinnen met kinderen ondersteunen

2.3. senioren RENOVATIE EN ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN BEJAARDENFLATS VAN CRAEN EN BORGEIND

2.3.1. jonge senioren actief naar vrijwilligerswerk toeleiden

2.3.1.1. databank van de knowhow van de vrijwilligers, te matchen met de behoeften

2.3.2. inschakelen van vrijwilligers om zorgbehoevende ouderen te ondersteunen

2.3.2.1. kader creëren

2.3.2.2. boodschappendienst, ev. te koppelen aan MMC

2.3.2.3. ook via PWA

2.3.2.4. afval naar containerpark brengen

2.3.2.5. organiseren van bezoekersploeg voor alleenstaande hoogbejaarden (bestaat al voor zieken)

2.3.2.6. opsporen van eenzame ouderen via wijken, verenigingen

2.3.3. aanbod aan activiteiten

2.3.3.1. versterken van echte ontmoetingen, niet via internet

2.3.3.2. toegankelijkheid van de ontspanningslokalen verbeteren: geen automatische deuren, geen drempels, ...

2.3.3.3. activiteiten organiseren die jong en oud samenbrengen

2.3.4. zo lang mogelijk zelfstandig wonen

2.3.4.1. dienstverlening voor wie thuis woont

2.3.4.1.1. thuiszorg, dienstencheques, thuisverpleging, uitbreiden mantelzorg, boodschappendienst, meldpunt voor ouderen ivm zorgproblemen, buurtwerking, maaltijden OCMW, klusjesdienst

2.3.4.2. versterken van de maatschappelijke weerbaarheid

2.3.4.2.1. bescherming tegen wanpraktijken

2.3.4.3. aangepaste huisvesting

2.3.4.3.1. informatiepunt voor aanpassing van de woning

2.3.4.3.2. kangoeroewonen

2.3.4.3.3. instructies naar eigenaars van huurwoningen en nieuwbouwprojecten omtrent faciliteiten als liften, automatische deuren

2.3.4.3.4. gemeentelijke premies voor aanpassingen aan de woning

2.3.5. beschermd en verzorgd wonen

2.3.5.1. uitbreiding afdeling dementerenden

2.3.5.2. kost van de zorg bewaken. De kwantiteit zal stijgen maar de kwaliteit mag niet in het gedrang komen.

2.3.5.2.1. vrijwilligers

2.3.5.3. RENOVATIE EN ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN BEJAARDENFLATS VAN CRAEN EN BORGEIND

2.3.6. mobiliteit

2.3.6.1. MMC ook voor recyclagepark

2.3.6.2. Handicar

2.3.6.3. gepast openbaar vervoer

2.3.6.4. extra stopplaatsen aan de ontspanningslokalen

2.3.7. informatiedoorstroom

2.3.7.1. inwoners met een laag inkomen moeten duidelijk geïnformeerd worden over alle mogelijke tegemoetkomingen

2.3.7.2. er moet voldoende bekendheid gegeven worden aan alle initiatieven die de gezondheid bevorderen zoals preventief onderzoek, inentingen...

2.3.7.3. reglementeringen mbt milieu moeten kenbaar gemaakt worden

2.3.7.4. informatie en vorming omtrent mentale gezondheid

2.3.7.5. blad in Info Schoten specifiek voor senioren

2.3.7.6. jaarlijks één of twee informatie-avonden voor nieuw-gepensioneerden om voorlichting te geven over de nieuwe levensfase

2.3.7.7. aanspraak maken op hulp aan bejaarden: beter info hier over

2.3.8. een seniorenconsulent

2.3.8.1. cfr. vrijwilliersconsulent Deuzeld

2.4. kansarmen

2.4.1. armoedebarometer opstellen = in kaart brengen van armoede

2.4.1.1. gebruik maken van budgetstandaard

2.4.1.2. inschakelen van ervaringsdeskundigen

2.4.2. inzetten van vertrouwenspersonen

2.4.2.1. wijkagent = aanspreeekpunt

2.4.2.2. opstarten welzijnsschakels?

2.4.3. jaarthema jeugdraad: armoede

2.4.4. invoeren armoedetoets bij maatregelen van dienstverlening, huisvesting, onderwijs, woonomgeving...

2.4.5. inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in de dienst- en hulpverlenende organisaties die werken met mensen in armoede, en om participatieprocessen mee te ondersteunen

2.4.6. PREVENTIE EN SENSIBILISERING: PROJECT SCHULDBEMIDDELING OP SCHOLEN EN OOK VOOR VOLWASSENEN

2.4.7. cultuurcentrum voor kansarmen goedkoper maken speciaal tarief in academies, jeugdverenigingen, sportverenigingen

2.4.7.1. geld is niet enige drempel

2.4.8. initiatieven om er voor te zorgen dat de zwakkeren (wie ziek is, sociaal zwak, arm) niet vereenzaamt of niet gestigmatiseerd wordt

2.4.9. voedselpakketten samenstellen

2.4.9.1. vrijwilligers ondersteunen

2.4.10. informatie op maat

3. efficiënt en effectief besturen

3.1. een duurzaam gemeentebeleid

3.1.1. degelijk budgetbeheer

3.1.1.1. gezonde evenwichtsoefening zodat het aantrekkelijk blijft om in Schoten te wonen

3.1.1.1.1. gezonde financieën

3.1.1.1.2. positieve autofinancieringsmarge

3.1.1.2. slimme afbouw van het gemeentelijke ambtenarenapparaat zodat middelen vrijkomen voor dingen waar de burger echt om geeft

3.1.1.2.1. kerntakendebat dienstverlening evalueren

3.1.1.2.2. belastingen niet verhogen

3.1.1.3. doorzichtig begrotingsbeleid op maat van de Schotenaar

3.1.2. PATRIMONIUM

3.1.2.1. HUISVESTING DDW NAAR OUD STORT

3.1.2.2. SITE HUIDIGE DDW: SOCIALE HUISVESTING?

3.1.2.3. ZO EFFICIENT MOGELIJK INZETTEN VAN HET PATRIMONIUM OM DE DIENSTVERLENING TE REALISEREN

3.2. organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg

3.2.1. de invoering van de beheers- en beleidscyclus aangrijpen om de werking te baseren op het realiseren van het bestuursakkoord en de doelstellingen die op basis hiervan zijn geformuleerd

3.2.1.1. monitoring van het beleid op basis van indicatoren

3.2.1.2. projectmatig werken om verbeteringen en veranderingen te realiseren

3.2.2. resultaatgericht werken vanuit doelstelligen zal tot een grotere samenwerking tussen de diensten leiden

3.2.3. aangestuurd en ondersteund door een beleidsambtenaar

3.2.4. SCHEPENEN VOOR CONSISTENTE DOMEINEN: 1 SCHEPEN VOOR TECHNISCHE DIENST, VOOR CULTUUR EN VRIJE TIJD

3.2.5. KERNTAKEN DDW HERBEKIJKEN

3.2.5.1. ? SAMENWERKING SOCIALE WERKPLAATSEN

3.2.5.2. BUDGETHOUDERSCHAP

3.2.6. integratie van de vrijetijdsdiensten. Eén schepen bevoegd voor cultuur (incl. bib), sport, jeugd en onderwijs (DKO)

3.2.7. opzetten van synergieën tussen gemeente en OCMW. Naar een samenwerking van de ondersteunende diensten

3.2.7.1. personeelsdienst, informatie en communicatie, financiën...

3.2.7.2. SAMENWERKING IN RESPECT VOOR DE EIGENHEID VOOR BEIDE ORGANISATIECULTUREN, GEEN OPSLORPING

3.2.8. werk maken van een performant en pro-actief personeelsbeleid

3.2.8.1. DOORLICHTING? productencataloog implementeren

3.2.9. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

3.2.9.1. BVB SVK VOORKEMPEN

3.3. informatie en communicatie

3.3.1. breed maar doordacht communicatiekanalen inzetten om de inwoners te informeren over het gemeentebeleid en de dienstverlening, gaande van mogelijke tegemoetkomingen, over reglementeringen, tot het sport- en culturele aanbod

3.3.2. nieuwe website

3.3.3. uitbouwen digitaal ondernemingenloket

3.3.3.1. met ook een ondernemersblz in Bode van Schoten // blz voor sport en cultuur, met info voor startende ondernemers

3.3.4. uitbouwen digitaal verenigingenloket

3.3.5. opzetten woonwinkel

3.3.6. informatie en communicatie rond besparing energie, isolatie

3.3.7. verder zetten Uit in...

3.3.8. speciaal voor jongeren

3.3.8.1. informeren over hoe omgaan met budget

3.3.8.2. jeugd sterker maken om verantwoorde keuzes te maken

3.3.9. de bib als informatiepunt

3.3.9.1. betere informatie over allerhande onderwerpen voor de senioren

3.3.9.2. jongeren informeren over omgaan met budget, gezond eten, omgaan met opvoedingsvragen, betaalbare woningen...

4. De publieke ruimte

4.1. Naar een coherent en geïntegreerd publieke ruimte-beleid

4.1.1. globaal denken, gefaseerd handelen = werken met een masterplan eenheid en herkenbaar

4.1.1.1. bvb. masterplan Schoten Centrum en Deuzeld: bundelt RO, mobiliteit, groen, verlichting, materiaalgebruik, meubilering, onderhoud.

4.1.1.2. Het centrum als coherent geheel: masterplan centrum en DDW, culturele as, commerciële as, recreatieve as met Marktplein als scharnier, functie Gelmelenhof en omgeving

4.1.2. actieve samenwerking tussen de diensten, echte synergie, en met één schepen van publieke ruimte (RO, mobiliteit, duurzaamheid)

4.1.3. met een effectief participatiebeleid

4.1.4. met ambitie, niet altijd het gemiddelde nastreven

4.1.5. met één visie, niet ad hoc, geen patchworl

4.1.6. stimulerend voor vastgoedinvesteringen

4.1.6.1. renovatie / vernieuwing privé patrimonium

4.1.6.2. opwaardering middenstand

4.1.7. stimulerend voor activiteiten en ontmoeting

4.2. ruimtelijke ordening HERAANLEG WIJK KLARRE WARRE EN SAS6

4.2.1. plekken die identiteit geven aan onze gemeente versterken

4.2.1.1. behoud en versterken van de groene gordel van Schoten als "overgangsgebied"

4.2.1.2. Het Kempisch kanaal als ruggengraat van de gemeente

4.2.1.3. herwaardering Marktplein, commerciële as Gelmelenhof - Markt - Paalstraat

4.2.2. Ruimere visie "bebouwde ruimte" Schoten

4.2.2.1. evenwicht behouden in de publieke ruimte

4.2.2.2. behoud stedenbouwkundig karakter

4.2.2.3. Opmaak RUP / stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen

4.2.2.4. RUP Elshout

4.2.2.5. RUP Kruispad

4.2.3. duurzame ontwikkeling oud stort

4.2.3.1. HUISVESTING DDW NAAR OUD STORT

4.2.4. HERAANLEG STRATEN WIJK KLARRE WARRE, SAS6, KALSTRAAT

4.2.5. KMO-zone voor kleine units 100m² met gemeenschappelijke ruimtes

4.2.6. een kwalitatieve publieke ruimte

4.2.6.1. Opmaak Bouwcode Schoten = algemene bouwverordening / huisvestingsverordening

4.2.6.2. propere publieke ruimte

4.2.6.3. Beeldkwaliteit verbeteren

4.2.6.4. lichtplan bij ankerpunten

4.2.6.5. evalueren parkeerverordening / voortuinparkeren

4.2.6.6. kunst in de publieke ruimte

4.2.6.7. ruimte om jong en oud samen te brengen

4.2.6.8. verdere herwaardering begraafplaats

4.2.7. digitaal ruimteloket ontwikkelen

4.2.8. gestructureerd handhavingsbeleid

4.3. mobiliteit en toegankelijkheid FIETSPAD BOTERMELKBAAN

4.3.1. de publieke ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen

4.3.1.1. oog voor details bij aanleg en onderhoud van infrastructuur (drempels)

4.3.1.2. zwakke weggebruiker primeert

4.3.1.3. integrale toegankelijkheid levend houden

4.3.2. MOBILITEITSPLAN HERBEKIJKEN: CATEGORISERING ONTSLUITEN, DOORVOEREN...

4.3.3. openbaar vervoer optimaliseren

4.3.3.1. ook na 2015 nog een bus naar Antwerpen

4.3.3.2. extra dienstverlening naar station Brecht?

4.3.3.3. stimuleren door openbaarvervoerkaart te verdelen in Schoten

4.3.4. beleid van autoluwe wijken verder zetten

4.3.4.1. met daadwerkelijke ingrepen

4.3.4.2. systeem dubbel wegennet bestuderen

4.3.4.3. aandacht voor de Trage wegen STIMULEREN NUTTIG GEBRUIK BVB RICHTING BREDABAAN

4.3.5. Schoten op de fiets

4.3.5.1. sensibiliseringsacties "Met belgerinkel naar de winkel"

4.3.5.2. actief inzetten op de fietssnelweg naar Antwerpen

4.3.5.3. fiestroutes aanleggen door het groen

4.3.5.4. voorzien van fietsparkeerbeleid in Nieuwe Algemene Stedenbouwkundige verordening

4.3.5.5. FIETSPADENPLAN MISSING LINKS WEGWERKEN BVB BOTERMELKBAAN

4.3.6. werking Mindermobielencentrale en Handicar optimaliseren

4.3.6.1. blijvende ondersteuning door vrijwilligercoördinator

4.3.6.2. onderhandelingen met Taxistop in kader herziening toelatingsvoorwaarden

4.3.6.3. langeafstandsverplaatsingen herbekijken (trein?)

4.3.7. parkeerproblemen voorkomen

4.3.7.1. gartis parkeren behouden

4.3.7.2. parkeerbeleid uitbouwen

4.3.8. intergemeentelijke samenwerking ivm mobiliteit

4.3.9. sensibilisering eigen veiligheid

4.3.9.1. fietshelmen, bewustmaking aan scholen, fietslichten...

4.3.10. participatieproces over mobiliteit in Schoten

4.4. Duurzaamheid en leefmilieu OVERHEIDSOPDRACHTEN EN WAGENPARK DOOR FILTER DUURZAAMHEID HALEN ACTIEF GROENE GORDEL BESCHERMEN + ONTWIKKELING GROENE RUIMTE ERBOVEN: FIETSSNELWEG, NATUURVERBINDINGSGEBIED, STADSRANDBOS, VOLKSTUINEN, PLEISTERPLAATSEN

4.4.1. gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid

4.4.1.1. zelf voorbeeld geven met eigen patrimonium en aanleg publieke ruimte

4.4.1.2. komen tot duidelijke criteria voor duurzaam onderhoud van patrimonium en weginfrastructuur

4.4.1.3. gemeente is voortrekker mbt afvalpreventie, energiereductie, vermindering uitstoot CO2

4.4.1.4. duurzaam aankoopbeleid

4.4.1.5. duurzaam mobiliteitsbeleid binnen de gemeentediensten

4.4.1.6. regie door milieuraad en duurzaamheids- en energiecoördinator

4.4.2. behoud en versterken van de groene gordel als "overgangsgebied"

4.4.2.1. actief streven naar infatrsuctuurwerken onder de grond

4.4.2.2. frontvorming via intergemeentelijke samenwerking met alle betrokken gemeenten

4.4.2.2.1. beschermen van reservatiestrook A102 als groene gordel voor het creëren van een stadsrandbos, met fietssnelweg, trage wegen, volkstuinen, park, pleisterplaatsen... ACTIEF GROENE GORDEL BESCHERMEN + ONTWIKKELING GROENE RUIMTE ERBOVEN: FIETSSNELWEG, NATUURVERBINDINGSGEBIED

4.4.2.2.2. boven de partijen heen maar met CD&V als trekker

4.4.3. bomenbeleid en groen

4.4.3.1. bos, park en groen moeten zo veel mogelijk bewaard blijven

4.4.3.1.1. min 1 boom = plus 1 boom

4.4.3.1.2. investeren in groen

4.4.3.2. intergemeentelijke samenwerking voor groenbeleid

4.4.3.3. bloemen van eigen bodem

4.4.4. propere wijken

4.4.4.1. voorkomen zwerfvuil

4.4.4.2. acties tegen sigarettenpeuken en hondenpoep

4.4.4.3. initiatieven ivm netheid nemen

4.4.4.3.1. bebloemingswedstrijd, bloemenstraat, lentepoets

4.4.4.4. HERAANLEG CONTAINERPARK --> CONTAINERPARKEN MOGEN NIET MEER GRATIS ZIJN, BEPAALDE FRACTIES BETALEND MAKEN

4.4.5. duurzame energie

4.4.5.1. mogelijkheden tot subsidiëring van energiezuinige technieken voorzien

4.4.5.2. SCHOTEN MOET MEER DEZE KAART TREKKEN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN WAGENPARK DOOR FILTER DUURZAAMHEID HALEN CFR ENERGIEKOSTEN

4.4.5.3. gezamenlijke stroomaankopen. promotie aankoop gezamenlijke energie

4.4.5.4. informatie en communicatie rond besparing energie, isolatie

4.4.6. bevordering biodiversiteit aangrijpen voor natuurontwikkeling en ruimtelijke planning

4.4.7. dierenwelzijn

4.4.7.1. behoud ondersteuning dierenasiel

4.4.7.2. zwerfkattenbeleid

4.4.7.2.1. sterilisatie- en kastratieplan en -premie

4.4.7.2.2. oproep poezenvrijwilligers "verzorging zwerfkatten"

4.4.7.2.3. voederplaatsen

4.4.7.3. populatie duiven diervriendelijk aanpakken

4.4.7.3.1. duiventillen organiseren ev. kansarmenproject

4.4.7.4. hondenbeleid

4.4.7.4.1. hondenweides

4.4.7.4.2. hondenpoep bestrijden

4.4.7.5. reglement voor het houden van reptielen in meergezinswoningen

4.4.7.6. controle op dierenverkoop

4.4.7.6.1. bvb. nazicht zoekertjes in Bode

4.4.7.6.2. algemene sensibilisering "dieren zijn geen speelgoed" en overgewicht bij dieren

4.4.7.6.3. meldpunt dierenwelzijn

4.4.7.6.4. huisdieren als verbindingselement

4.5. Erfgoed

4.5.1. identiteit van de gemeente bewaren door aandacht voor erfgoed

4.5.1.1. opmaak erfgoedverordening

4.5.1.2. erfgoedreflex bij opmaak RUP, aanleg openbaar domein, opnemen erfgoed in herziening structuurplan

4.5.1.3. omgeving erfgoed verzorgen (beeldkwaliteit)

4.5.1.4. erfgoed als drager van ontwikkeling cfr. "stad"vernieuwing Gelmelenhof en site DDW

4.5.1.5. aandacht voor funerair erfgoed

4.5.1.6. beschermingsdossiers activeren/heroriënteren bvb. Koningshof en Schotenhof als dorpsgezicht

4.5.1.7. erfgoedraad professionaliseren

4.5.2. sensibiliseringsacties behouden / uitbreiden

4.5.2.1. OMD en Erfgoeddag

4.5.2.2. fietsroute, erfgoedroute

4.5.2.3. erfgoed als toeristische aantrekking bvb. Braembib

4.5.3. Gemeentelijk documentatiecentrum / heemkundige kring

4.5.3.1. inventarisatie ondersteunen

4.5.3.2. beeldbank blijvend ondersteunen

4.5.4. ontsluiten en verzorgen van gemeentelijk roerend erfgoed

4.5.4.1. inventarisatie

4.5.4.2. meer zichtbaar makenn in gebouwen

4.5.4.3. restaureren

4.5.4.4. ontsluiten

4.5.5. opmaken beleidsplan erfgoed

5. Groen en gezellig wonen in Schoten

5.1. Parkkarakter van Schoten behouden maar verzoenen met betaalbaar wonen, levenslang wonen

5.1.1. betaalbaar wonen - alternatieve woonvormen stimuleren (voor alle leeftijden)

5.1.1.1. kleinere wooneenheden voor jongeren en singels

5.1.1.2. betaalbare woningen voor jonge gezinnen

5.1.1.3. sociaal woningbeleid

5.1.1.3.1. voldoende en degelijk onderhouden proberen om opgevolgd aantal te halen

5.1.1.3.2. opvolging van de wachtlijsten door de gemeente

5.1.1.4. kangoeroewonen

5.1.1.5. promotie SVK

5.1.1.6. co-housing-project

5.1.1.6.1. mogelijkheid onderzoeken om villa's en gezinswoningen op te delen in meerdere woongelegenheden

5.1.1.7. ecowonen

5.1.1.8. wonen boven winkels

5.1.1.9. renovatiepremies in bepaalde (achtergestelde) zones (bvb. vrijstelling bouwtaks)

5.1.2. toegankelijke woningen

5.1.2.1. in de aandacht brengen o.m. door workshops voor de doelgroepen aannemers, architecten, beleidsmakers

5.1.2.2. mogelijkheid onderzoeken om bestaande woningen beter geschikt te maken voor bewoning door ouderen

5.1.2.3. premies aangepast wonen, voor doelgroepen bij geschikt maken van de woning

5.1.3. woonwinkel uitbouwen

5.1.3.1. laagdrempelig, klant- en dienstverlenend gericht

5.1.3.2. informatiecentrum

5.1.3.2.1. SVK, levenslang wonen, energiebezuiniging, aangepast wonen,

5.1.3.2.2. premies en regelgeving

5.1.3.3. met vrijwilligers, bvb. beurtrol architecten

5.1.4. creatief omspringen met ruimte om sociaal objectief sociale woningen te behalen

5.1.4.1. overleg met privé-actoren voor realisatie sociaal objectief

5.1.4.1.1. scholen, grootwarenhuizen, bedrijven, privé-verhuurders

5.1.5. ook investeren in oude woningen, niet allemaal flats

5.1.5.1. promoten van isolatiewerken om de dure nutsvoorzieningen te beperken

5.1.6. promoten van sociale tewerkstellingsprojecten om wat grotere verbouwingen te kunnen verwezenlijken

5.2. Werken in Schoten

5.2.1. plaatsen om te ondernemen

5.2.1.1. inrichten KMO-zones = kansen aan bedrijven om in Schoten te blijven of om aan te trekken (oud stort)

5.2.1.2. oprichten van Schotens bedrijvencentrum

5.2.1.3. voorkomen leegstand in de winkelzone ism middenstandorganisatie

5.2.2. ondersteunen van ondernemers

5.2.2.1. ondernemersloket

5.2.2.2. begeleiding + ondersteuning jonge zelfstandigen

5.2.2.3. privé-initiatief ondersteunen in plaats van zelf te doen

5.2.2.3.1. zorg (thuisverpleging, kinderkribbe) wel subsidiëren maar geen concurrentie aan privé-initiatief

5.2.2.3.2. sociale economie

5.2.2.4. middenstandsbeleid

5.2.3. tewerkstelling in Schoten

5.2.3.1. goed fietsennetwerk naar bedrijven

5.2.3.2. meer publiciteit werkwinkel

5.2.3.3. stageplaatsen in Schoten

5.2.3.4. verbinden van industrie en scholen via bedrijvenbezoeken

5.3. Een nabij en aantrekkelijk aanbod aan winkels en horeca

5.3.1. ontwikkeling winkelas Th. Van Cauwenberghslei-Rodeborgstraat

5.3.1.1. extra pârkeergelegenhzis

5.3.1.2. heraanleg kruispunt

5.3.2. ondersteunen middenstandsvereniging

5.4. Waardering en versterking van het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en van initiatieven van de inwoners. Actief stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

5.4.1. inwoners, en specifiek nieuw gepensioneerden, actief toeleiden naar vrijwilligerswerk

5.4.1.1. talentenbank, werkbank

5.4.2. een kader voor vrijwilligerswerk creëren

5.4.2.1. verzekeringen

5.4.3. de dienstverlening naar de verenigingen verder optimaliseren

5.4.3.1. verder zetten van deelname aan Uit in ...

5.4.3.2. uitbouwen van een digitaal verenigingenloket

5.4.3.3. actieradius van de evenementencoördinator uitbreiden naar alle verenigingen

5.4.3.4. ondersteuning geven bij een meer professionele aanpak van de communicatie

5.4.3.4.1. stimuleren maken eigen website ev. te koppelen aan gemeentelijke website

5.4.3.5. financiële ondersteuning op maat van de werking/vereniging

5.4.3.6. voldoende infrastructuur

5.4.3.6.1. ... die goed onderhouden is en met een uitrusting die aan de noden voldoet

5.4.3.6.2. vereenvoudigen huurprocedures

5.4.3.7. geen regelitis: veiligheidsmaatregelen moeten in verhouding zijn tot de grootte van het evenement

5.4.3.8. vereenvoudigen van de administratie voor verenigingenactiviteiten

5.4.3.8.1. ... van de subsidieaanvragen

5.4.3.8.2. en hulp om papieren in te vullen

5.4.3.8.3. ballast wegnemen: billijke vergoeding, burgerlijke aansprakelijkheid

5.4.3.9. ook logistieke steun

5.4.3.10. specifieke ondersteuning voor jeugdverenigingen zoals vervoer met vrachtwagen gemeente ipv een te moeten huren

5.4.4. versterken van het partnerschap tussen de gemeente en de vrijwilligers/het verenigingsleven

5.4.4.1. ruimte geven aan het ondernemerschap van verenigingen en creatieve individuen gehoord worden als ervaringsdeskundigen

5.4.4.2. ... met anderzijds de garantie op gepaste ondersteuning bij bepaalde projecten

5.4.4.3. actief linken leggen met en tussen initiatieven

5.4.4.4. betrokkenheid en samenwerking stimuleren bij grotere activiteiten in de gemeente

5.4.4.5. meer interesse vanuit het bestuur tonen

5.4.4.6. meer samenwerking gemeente - jeugdraad

5.4.5. stimuleren van wijkoverschrijdende werking van wijk(gebonden) verenigingen

5.4.5.1. organisatie van wijkoverschrijdende activiteiten

5.4.5.2. samen vergaderen van verenigingen uit verschillende wijken

5.5. Een nabij en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en evenementen, voor alle leeftijden

5.5.1. sportieve en culturele activiteiten en evenementen inzetten om mensen samen te brengen en ter laten deelnemen aan het sociale leven

5.5.1.1. aandacht voor een goede spreiding van de activiteiten over de wijken

5.5.1.1.1. optredens van lokale groepjes in de wijken

5.5.1.2. jong en oud

5.5.1.2.1. 3 koningen zingen in RVT, samen petanquen, tennis dubbelspel -25/+65, wandelen, verhalen vertellen, samenbrengen schilders en street art kunstenaars...

5.5.1.2.2. jongeren leren aan ouderen en omgekeerd: computer versus naaien, bakken, studiebegeleiding...

5.5.1.3. blijvende ondersteuning van Scheldeprijs en Hello Schoten

5.5.1.4. kerstboomverbranding

5.5.2. het cultuurcentrum uitbouwen als een ontmoetingsplek van mensen en cultuur in al z'n verscheidenheid, via een eigen aanbod dat zoveel mogelijk Schotenaren kan boeien.

5.5.2.1. groter aandeel van overdagactiviteiten voor senioren

5.5.2.2. ruimte geven aan creatieve projecten

5.5.2.3. ? Gelmelenhof

5.5.3. senioren: fit blijven en bij blijven

5.5.3.1. aanbod op maat, mensen stimuleren om bij te blijven

5.5.3.2. samenbrengen jongere oudere en oudere oudere: oudere leert aan jongere wat oud worden betekent, de jongere kan de oudere fysieke steun geven

5.5.3.3. verbeteren van de toegankelijkheid van de ontspanningslokalen

5.5.4. jongeren: een eigen biotoop om elkaar te ontmoeten, zich te ontspannen, te verkennen

5.5.4.1. plaats voorzien voor street art, organiseren street art festival

5.5.4.2. voorzien van skatepark op de Zeurt

5.5.4.3. overkoepelend overlegplatform organiseren voor grotere evenementen zoals vlottentocht en free podium

5.5.4.4. meer fuiven, ook +16

5.5.4.4.1. fuifzaal zonder sterke drank voorkomt hangjongeren

5.5.4.5. Freepodium organiseren

5.5.4.6. gemeente werkt meer samen met de jeugdraad

5.5.5. mensen met een beperking inbegrepen: G-sport

5.5.5.1. aanbod aan G-sport vergroten

5.5.6. leren en beleven

5.5.6.1. DKO alle kansen geven om uit te groeien tot een leer- beleefcentrum van en voor muzikanten en kunstenaars. Verbetering van de insfrastructuur o.m. voor slagwerk. Zo nodig ook faciliteiten inbouwen voor dans en dansverenigingen.

5.5.6.2. Amateurkunst boven!

5.5.6.3. creatieve hobbybeoefening en atelierwerking stimuleren. Coördineren en zo nodig ruimten ter beschikking stellen.

5.5.6.4. kinderen toeleiden naar sport en cultuur via sportwekene, cultuurworkshops

5.5.7. cultuur en de culturele instellingen meer zichtbaar maken door de culturele as te expliciteren en de Markt meer uit te spelen als hart van de gemeente

5.5.7.1. kiosk- en filmavonden op de Markt

5.5.8. breed maar doordacht communicatiekanalen inzetten om de inwoners te informeren

5.5.8.1. over het aanbod aan sportweken, G-sport

5.5.8.2. communicatie van evenementen verbeteren

5.6. Toeristisch Schoten

5.6.1. promoten van Schoten als groene gemeente met rijke geschiedenis

5.6.1.1. toeristische gids uitgeven met overzicht wandel- en fietsroutes, trage wegen, parken, beeldhouwwerken, horeca

5.6.1.2. wandelingen

5.6.1.3. borden

5.6.1.4. intergemeentelijke samenwerking in VVV

5.6.2. ontwikkeling havenplein

5.6.2.1. wat is de stavaza? voorbereiden werk is gebeurd studies over mogelijke inrichting

5.6.2.1.1. studie mobiliteit

5.6.2.2. woningen, projectontwikkelaars

5.6.2.3. als het aan CD&V ligt worden de komende legislatuur daar de knopen doorgehakt

5.6.3. voorzien oplaadpunten voor elektrische fietsen aan fietsknooppunten

5.7. Naar school gaan in Schoten

5.7.1. opzetten flankerend onderwijsbeleid = onderwijs en andere lokale beleidssectoren zoals veiligheid, kinderopvang, mobiliteit, sociaal beleid samenbrengen om meer en beter samen te werken

5.7.1.1. scholen en bedrijven: stageplaatsen, organiseren van bedrijfsbezoeken

5.7.1.2. overkopelende activiteiten nemen zoals fietsroutes uitproberen met de lln., leerlingenpagina in de Bode van Schoten, organiseren van activieiten die jong en oud samen brengen zoals klasbezoeken aan RVT

5.7.1.3. schoolproject over toegankelijkheid voor het basisonderwijs blijven ondersteunen

5.7.1.4. cfr. KIOS