Rechtspraak in België

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rechtspraak in België Door Mind Map: Rechtspraak in België

1. Eerste niveau: het gerechtelijk kanton

1.1. Vredegerechten

1.1.1. Onder 1860

1.1.2. Geschillen over consumentenkredieten

1.1.3. Huurgeschillen

1.1.4. Betwistingen van erfdienstbaarheden

1.1.5. Onteigeningen

1.1.6. Gedwongen opname en verder verblijf van geesteszieke in een psychiatrische instelling

1.1.7. Burenkwesties

1.1.8. Beschermen van belangen van mentaal gehandicapten of demente bejaarden

1.1.9. Dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, zolang er geen echtscheidingsprocedure loopt

1.2. Politie-rechtbanken

1.2.1. Verkeerszaken

1.2.2. Ongeacht bedrag van de schade

1.2.3. Ook met dodelijke ongevallen

1.2.4. Overtredingen op politiereglement van een gemeente (vb nachtlawaai)

2. 2de niveau: het gerechtelijk arrondissement

2.1. Rechtbank van eerste aanleg

2.1.1. Burgerlijke rechtbank

2.1.1.1. Burgerlijke geschillen hoger dan 1860 euro

2.1.1.2. Geschillen over erfenisrechten en auteursrechten

2.1.1.3. Beroepen ingesteld tegen vonnissen van de vrederechter

2.1.2. Correctionele rechtbank

2.1.2.1. Zwaardere misdrijven - wanbedrijven

2.1.2.2. Onderzoeksrechter

2.1.2.2.1. Bereidt strafzaken voor

2.1.2.2.2. Beveelt huiszoekingen

2.1.2.2.3. Houdt verdachten aan

2.1.2.2.4. Verhoort verdachten en getuigen

2.1.2.2.5. Stelt het strafdossier samen

2.1.2.3. Raadkamer

2.1.2.3.1. Filtert zaken voor correctionele

2.1.2.3.2. Beslist over het handhaven van de voorlopige hechtenis van een verdachte

2.1.2.3.3. Beslist over de internering van een misdadiger

2.1.2.3.4. Verwijzing van een zaak naar hof van assisen of correctionele rechtbank

2.1.2.3.5. Vrijstelling van een verdachte

2.1.3. Jeugdrechtbank

2.1.3.1. Misdadigers Jonger dan 18

2.1.3.2. Minderjarigen beschermen in problematische opvoedingssituatie

2.1.3.3. Kan maatregelen opleggen aan ouders

2.1.3.4. Burgerlijke zaken die te maken hebben met minderjarigen

2.1.3.5. Geen straffen

2.1.3.6. Uit handen geven

2.1.3.6.1. Ouder dan 16

2.1.3.6.2. Ernstig misdrijf

2.1.3.6.3. Als na sociaal en psychiatrisch onderzoek blijkt dat de maatregelen niet helpen

2.2. Arbeidsrechtbanken

2.2.1. Conflicten tussen werknemers en werknemers

2.2.2. Geschillen over uitkeringen bij een arbeidsongeval of beroepsziekte

2.2.3. Geschillen over sociale zekerheid

2.3. Rechtbank van koophandel

2.3.1. Geschillen tussen kooplieden die niet onder vredegerecht vallen

2.3.2. Faillissementen

3. 3de niveau: hoven van beroep

3.1. Hoven van beroep

3.1.1. Beoordeeld een rechtsgeschil een 2de keer

3.1.2. Uitspraak = arrest

3.1.3. Rechters = raadsheren

3.1.4. Appellant en geïntimideerde

3.2. Arbeidshoven

3.2.1. Hoger beroep van arbeidsrechtbanken

3.3. Hoven van assisen

3.3.1. Alle misdaden

3.3.2. Celstraf hoger dan 5 jaar

3.3.3. Meeste misdaden -> correctionele

3.3.4. Burger jury

4. 4de niveau: hof van cassatie

4.1. Brussel

4.2. 30 raadsheren

4.3. Verbreekt arresten als er fouten zijn gemaakt

4.3.1. Doorverwezen naar hof van beroep