Belgische rechtspraak

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Belgische rechtspraak Door Mind Map: Belgische rechtspraak

1. Tweede niveau: Het gerechtrlijk arrondissement

1.1. rechtbanken van eerste aanleg

1.1.1. burgerlijke rechtbank

1.1.1.1. burgerlijke geschillen met bedrag hoger dan1860 euro

1.1.1.2. geschillen over auteursrechten en erfenisrechten

1.1.1.3. beroepen ingesteld tegen vonnissen v.d. vrederechter

1.1.2. correctionele rechtbank

1.1.2.1. onderzoeksrechter

1.1.2.1.1. bereidt van strafzaken voor

1.1.2.1.2. beveelt huiszoekingen

1.1.2.1.3. houdt verdachten aan

1.1.2.1.4. verhoort verdavhte en getuigenen

1.1.2.1.5. stelt het strafdossier samen

1.1.2.2. raadkamer

1.1.2.2.1. handhaaft de voorlopige hechtenis van een persoon die verdcht wordt van misdrijf

1.1.2.2.2. internering van een persoon die een misdrijf pleegde

1.1.2.2.3. verwijzing van een zaak naar hof van assisen of correctionele rechtbank

1.1.3. jeugdrechtbank

1.1.3.1. Jonger dan 18

1.1.3.2. problematische opvoedingssituatie

1.1.3.3. maatregelen opleggen aan ouders

1.1.3.4. bevoegd voor burgerlijke zaken

1.1.3.5. jeugdige overtreders krijgen geen straffen maar maatregelen

1.1.3.6. uit handen geven

1.1.3.6.1. wnr ouder dan 16 en ernstig misdrijf

1.2. Arbeidsrechtbanken

1.2.1. conflict tussen werknemers en weerkgevers

1.2.2. geschillen over uitkeringen bij een arbeidsongeval of een beroepsziekte

1.2.3. geschillen over de sociale zekerheid van de werknemers

1.3. rechtbank van koophandel

1.3.1. geschillen tussen kooplieden die niet onder de bevoegdheid van de vredesrechter vallen

1.3.2. faillissementen

2. Eerste niveau: het gerechterlijk kanton

2.1. de vredegerechten

2.1.1. geschillen over consumentencredieten

2.1.2. huurgreschillen

2.1.3. betwistingen van erfdienstbaarheden

2.1.4. de gedwongen opname van het verblijf van een geesteszieke in een psychiatrische instelling

2.1.5. burenkwesties

2.1.6. het beschermen van belangen van mentaal gehandicapten of demente bejaarden

2.1.7. dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonen, zolang er geen echtscheidingsprocedure loopt

2.2. de politierechtbanken

2.2.1. Verkeerszaken

2.2.2. ongeacht bedrag tot schade

2.2.3. dodelijke ongelukken

2.2.4. overtreding van politieregelement

3. Derde niveau: de hoven van beroep

3.1. de hoven van beroep

3.1.1. beoordeelt een rechtsgeschil een tweede keer

3.1.2. uitspraak van hof is een arrest

3.1.3. rechters heten raadsheren

3.1.4. appellant en geïntimideerde

3.2. de arbeidshoven

3.2.1. hoger beroep van arbeidsrechtbanken

3.3. de hoven van assisen

3.3.1. bevoegd voor alle misdaden

3.3.2. gevangenisstraf van 5 jaar

4. Vierde niveau: het Hof van cassatie

4.1. zetelt in brussel

4.2. verbreekt arresten

4.2.1. omwille van procedurefouten

4.3. verwijst zaken door wanneer hof beroep verbreekt