Extra aanvraagtijdvak voor opleiders en opleiderscollectieven

Mindmap van Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2021, 2021-0000105767, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing door toevoeging van een extra aanvraagtijdvak voor opleiders en opleiderscollectieven alsmede enkele andere wijzigingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Extra aanvraagtijdvak voor opleiders en opleiderscollectieven Door Mind Map: Extra aanvraagtijdvak voor opleiders en opleiderscollectieven

1. Technische wijzigingen

1.1. De termijnen van de regeling

1.1.1. 1e en 2e aanvraagtijdvakken

1.1.1.1. De uitvoeringsperiode is verlengd voor de scholingstrajecten die in het eerste en tweede aanvraagtijdvak subsidie is verleend, tot 31 december 2021.

1.1.1.2. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt 31 maart 2022.

1.1.1.3. Wijziging van het besluit tot subsidieverlening (60%) is verzet tot uiterlijk 1 november 2021

1.1.2. 3e tijdvak

1.1.2.1. De uitvoeringsperiode is verlengd voor de scholingstrajecten die in het eerste en tweede aanvraagtijdvak subsidie is verleend, tot 31 december 2022.

1.1.2.2. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt 31 maart 2023.

1.1.2.3. Wijziging van het besluit tot subsidieverlening (60%) is verzet tot uiterlijk 1 november 2022

1.2. Aanvraaggerechtigde van aanvraagtijdvak 3e

1.2.1. Bedoeld voor opleiders en opleidingscollectieven en niet voor samenwerkingsverbanden.

2. Inhoudelijke wijzigingen

2.1. Categorieën

2.1.1. De mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om categorie C scholing te kunnen aanvragen te vervallen in deze regeling

2.1.2. Opleiders en opleiderscollectieven kunnen nu subsidie aanvragen voor categorie C.

2.1.3. De eis blijft dat de aangeboden scholing arbeidsmarktrelevant is

2.2. Capaciteitsgrens

2.2.1. Capaciteitsgrens voor C is verlaagd naar 500 trajecten.

2.3. Toekennen subsidie via loting

2.3.1. De invoering van een lotingssysteem. Niet langer meer op volgorde van binnenkomst aanvraag.

2.4. Uitputting subsidie

2.4.1. De hoogte van de subsidie voor categorie C is verhoogd van € 1.000 naar € 1.500.

2.4.2. De waarde van scholing blijft gelijk aan het subsidiebedrag van € 1.500

2.5. De wijze van rangschikking.

2.5.1. In artikel 12 wordt geregeld dat voor het derde aanvraagtijdvak de Minister de subsidieaanvragen behandelt op een door loting bepaalde volgorde.

2.6. Maximale subsidiebedrag per aanvraag

2.6.1. Voor het derde aanvraagtijdvak wordt het subsidiebedrag verhoogd naar maximaal € 1.750.000 per aanvraag.

2.7. Format Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer

2.7.1. Personen kunnen niet worden verplicht hun BSN te verstrekken.

2.7.2. Het niet verstrekken van het BSN heeft echter wel tot gevolg dat de scholing niet kosteloos aan de desbetreffende persoon kan worden aangeboden.

3. De hardheidsclausule

3.1. Een opleider, opleiderscollectief of samenwerkingsverband kan met onderbouwing een beroep doen op de hardheidsclausule als er sprake is van een uitzonderingssituatie die zal leiden tot onbillijkheid.

3.2. Er zal terughoudend gebruik worden gemaakt van deze bepaling. Het is evenwel niet op voorhand uit te sluiten dat zich omstandigheden zullen voordoen die noodzaken tot afwijken van een bepaling van deze regeling. Het dient dan wel te gaan om onbillijkheden van overwegende aard.