LEERTHEORIEËN

Gebaseerd op boek Onderwijskunde als ontwerpwetenschap / Martin Valcke (2010)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
LEERTHEORIEËN Door Mind Map: LEERTHEORIEËN

1. Cognitivisme mbt inhoud Taxonomie Bloom: Feiten -> Concepten -> Procedures -> Metacognitie

2. TAXONOMIE (Bloom) hiërarchische ordening van de leerstof en het gewenst gedrag

3. BEHAVIORISME

3.1. belonen -bekrachtigen-feed geven (specifiek maken)

3.1.1. OBSERVERBAAR GEDRAG

3.2. Pavlov - Stimulus -> Respons

3.2.1. Reflexmatig

3.2.1.1. Klassiek conditioneren

3.3. Skinner: Leren is het ontstaan van een observeerbare gedragsverandering (1968)

3.3.1. Skinner tegen meerkeuzevragen, lerenden moeten antwoorden oproepen niet herkennen

3.3.1.1. Skinner. Belonnen onmiddelijk, regelmatig en consequent

3.3.1.1.1. Operant conditioneren

3.4. Associatieleer: connectie leggen

3.4.1. herhalen/oefenen

3.5. mbt instructie

3.5.1. Formuleren van leerdoelen (kleine stappen) niet leerinhoud centraal maar concrete gedragsverandering

3.5.2. FEEDBACK

3.5.2.1. Gericht op stimuleren, bevorderen van het verdere leerproces

3.5.2.2. Sterke feedback volgens Hattie (2007); 1. geven van cues, 2. informatie geven over prestatie, 3. bekrachtigen. Minder feedback: 1. verbeteren fouten, 2. uitgestelde feedback, 3. prijzen (p. 120 t/m 122)

3.5.2.2.1. FeedUp-FeedBack-FeedForward

3.5.2.2.2. Prijzen heeft geen invloed op leerprestaties wel op motivatie

3.5.2.2.3. FT - FP - FR - FS

4. COGNITIVISME

4.1. leren is 1. interne psychische processen (niet direct waarneembaar), 2. introspectie centraal

4.1.1. BETEKENISVOL LEREN

4.2. Gestaltpsychologie - PERCEPTIE

4.3. Piaget

4.3.1. Schematheorie: assimileren en accomoderen

4.4. Type kennis: 1. declaratieve cq conceptuele kennis (definities, formules etc.), 2. procedurele kennis, 3. metacognitieve kennis

4.4.1. opgeslagen in ons geheugen (beelden opslaan is plaatsbesparend)

4.4.2. Processen binnen declaratieve kennis: elaboratie (nieuwe informatie toevoegen aan reeds beschikbare) + organisatie (schematiseren, structuren, hiërachie aanbrengen (mindmappen)

4.4.3. Processen binnen procedurele kennis: cognitieve + associatieve + autonome fase

4.5. mbt instructie

4.5.1. 1. waarneembare karakteristieken van een probleem, 2. leren is cultuurgebonden, 3. leren is doelgericht, 4. divergent&convergent denken

4.5.1.1. Activeren voorkennis - van eenvoudig tot comples - leerdoelen opstellen - docent bepalend

4.5.1.1.1. klassieke cognitivistische instructiestrategie: VRAGEN STELLEN (ook tussen lerenden onderling) OPEN dit activeert voorkennis lerenden en optimaliseert cognitieve activiteit) en NIET hoorcolleges omdat kennisconstructie door de lerenden te weinig wordt bevorderd

4.5.2. Meaningful learning (Ausubel) - Leerhiërarchie (Gagné) - Self-efficacy (Bandura)

4.5.2.1. Zelfinschatting: mensen leren in 1e plaats vanuit eigen doelstellingen en maatstaven

5. CONSTRUCTIVISME

5.1. alle kennis komt voort uit waarneming

5.1.1. Weinig aandacht voor emoties, sociaal leren, interactioneel leren, motorisch leren

5.1.1.1. leren is een actief proces

5.1.1.1.1. LLL

5.2. minder empirisch onderzoek beschikbaar

5.3. Piaget - cognitieve constructivisme

5.4. Vygotsky - sociale constructivisme

5.4.1. Zone van naaste ontwikkeling

5.5. Kennis is persoonlijk - contextgerelateerd en dus per definitie subjectief - mensen construeren hun eigen kennis - leren is actief proces; verantwoording ligt bij leerlingen/studenten

5.5.1. zelfsturing

5.5.1.1. gaming

5.5.2. intrinsieke motivatie

5.6. m.bt. instructie

5.6.1. docent als coach

5.6.2. kies leersituaties en contexten die aansluiten bij de beleving van leerling en toepassingsniveau

5.6.2.1. Leerling - gezel - meester

5.6.3. individuele doelen

5.6.4. Samenwerkend leren

5.6.4.1. PGO

6. 6 leerprincipes van Kolb: - leren is een proces en niet een product - leren is een continu proces, dat vertrekt uit ervaringen - leren vereist het oplossen van het conflict tussen ervaringen die niet op elkaar aansluiten of tussen ervaringen en aanwezige kennis - leren is een holistische adaptieproces - leren vereist trancacties tussen lerenden en de werkelijkheid - leren is het proces van construeren van kenneis