Jaarplan Meerderweert augustus 2024- december 2025

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Jaarplan Meerderweert augustus 2024- december 2025 Door Mind Map: Jaarplan Meerderweert  augustus 2024- december 2025

1. Personeel en professionalisering

1.1. Eenmalig

1.1.1. Opstellen en/of actualiseren gezondheids- en arbobeleid vanuit de visie op amplitie

1.1.2. Doorontwikkeling My Drives/ My Habits

1.1.3. Opstellen loopbaanbeleid

1.1.4. Opstellen werving en selectiebeleid

1.1.5. Opstellen opleidingsbeleid/ coördinatie opleidingen (starters en stagiaires ism Pabo's)

1.1.6. Opstellen/ actualiseren strategisch personeelplan (zowel kwalitatief als kwantitatief)

1.1.7. Evalueren en borgen van de interne en externe vertrouwenspersoon

1.1.8. Onboarding beleid maken

1.1.9. Inzet binnen bewegingsonderwijs

1.2. Cyclisch

1.2.1. Mobiliteitsbeleid

1.2.2. Vervangingsbeleid (incl. inzet Qrabbl)

1.2.3. actualiseren functieboek

1.2.4. Evalueren implementatie gesprekscyclus

2. Overige

2.1. Uitwerken deelname aan onderwijsregio

2.2. Bestuurlijke vertaling deelname aan Samenwerkingsverband PO Weert e.o. (Twee richtingen: Doelstellingen SWV vertalen naar Meerderweert en Bestuurlijke rol binnen het toezichthoudend deel van het SWV bestuur)

2.3. Gemeente Weert en Nederweert: Nieuwe ROJ

2.4. KEC

2.5. Samenwerking Eduquaat

2.6. Sparktechlab

2.7. Aandachtspunten

2.7.1. Vordering gemeente Weert m.b.t. aanheling bestuurskantoor

2.7.2. Huisvesting 3hoven en IKC Leuken

2.8. Werkgroep communicatie

3. Onderwijs, kwaliteit en innovatie

3.1. Inclusief onderwijs/ omgaan met gedrag

3.1.1. Verstevigen ondersteuningsladder binnen de scholen en vanaf niveau 3 het IOT

3.1.2. Leernetwerken gericht op ondersteuningsladder niveau 1 en 2

3.2. Basisvaardigheden versterken

3.2.1. Leerlingpopulatie in beeld als basis voor onderwijsbehoeften

3.2.2. Schoolnormen tussentoetsen en doorstroomtoets op 1F en 1S/2F en toewerken naar Meerderweert norm koersplan

3.2.3. Meerderweert norm/ standaard voor digitale geletterdheid en burgerschap

3.3. Onderwijskwaliteit op orde

3.3.1. Doorontwikkeling van de kwaliteitscyclus (incl. kwaliteitsdag)

3.3.2. Auditbeleid en structurele, cyclische uitvoer

3.3.3. Evaluatie PLG's, netwerken en scholing in afstemming met commissie personeel (Regie op eigen loopbaan)

3.4. Overige opdrachten; geadresseerd aan de commissie onderwijs

3.4.1. Bijv. Rouwbeleid herzien, uitwerken bovenschoolse aspecten LTP

4. Financien en Facilitair

4.1. Eenmalig

4.1.1. Opstellen nieuwe werkkosten regeling (WKR)

4.1.2. Invoeren schooldashboard (Synaxion)

4.1.3. Declaratieproces optimaliseren

4.1.4. Allocatiebeleid opstellen

4.1.5. Normenkader IBP FO

4.1.6. Frauderisico analyse opstellen

4.1.7. Visie ontwikkelen op huisvesting

4.1.8. Vergroenen schoolpleinen

4.1.9. Integraal huisvestingsplan Weert en Nederweert (IHP)

4.1.10. MJOP op basis van componentenmethode uitwerken

4.1.11. Processen huisvesting beschrijven

4.1.12. Iedere medewerker een device

4.2. Cyclisch

4.2.1. Kaderbrief 2025

4.2.2. Meerjarenbegroting 2025-2028

4.2.3. Jaarverslag 2024

4.2.4. Risico Matrix updaten

4.2.5. AO-IB processen beschrijven

4.2.6. Aanbestedingsbeleid