De Groene School

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De Groene School Door Mind Map: De Groene School

1. Kernwaarden

1.1. Vrijzinnig

1.1.1. Onze school leidt leerlingen op tot zelfstandige, vrijdenkende individuen.

1.2. Duurzaam

1.2.1. Duurzaam speelt een grote rol binnen onze school. Zo draait onze school volledig op duurzame energie en passen wij verschillende energiebesparende maatregelen toe.

1.3. Divers

1.3.1. Onze school is een afspiegeling van een diverse samenleving. Leerlingen samen leren rekening te houden met de verschillend en de overeenkomsten tussen verschillende mensen.

1.4. Respect

1.4.1. Respect voor mens, dier en milieu staan centraal in ons onderwijs.

2. Onderwijsniveau's

2.1. VMBO

2.1.1. Theoretische Leerweg

2.2. HAVO

2.3. VWO

2.3.1. Atheneum

2.3.2. Gymnasium

2.3.2.1. In het tweede jaar wordt er gekeken of je op basis van je cijfers en motivatie in aanmerking komt voor het gymnasium.

3. Iedereen doet mee

3.1. Passend Onderwijs

3.1.1. Met ingang van schooljaar 2014 - 2015 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Hiermee heeft de school een zorgplicht gekregen om zicht in te zetten binnen het samenwerkingsverbandeen plaats te vinden voor elke leerling ongeacht de zorgvraag,

3.2. Zorg Advies Teams

3.2.1. Onze school werkt nauw samen met een team van zorgprofessionals om alle leerlingen optimaal te ondersteunen.

3.3. Begeleiding

3.3.1. Waar nodig zetten wij extra begeleiding in om te zorgen dat de leerling het beste uit zichzelf kan halen.

3.4. Hoogbegaafdheid

3.4.1. Voor hoogbegaafde leerlingen zijn verschillende mogelijkheden om het lespakket uit te breiden of deel te nemen aan extra projecten.

3.5. Hulpfonds

3.5.1. Niet voor elke ouder is het financieel mogelijk de kosten van een schoolgaand kind te dragen. Bij het hulpfonds kunnen ouders een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten of kwijtschelding van schoolkosten.

4. Onderwijs

4.1. Doorstroming

4.1.1. Wij vinden het van belang dat de mogelijkheden om door te stromen naar een hoger of eventueel lager niveau goed zijn geregeld.

4.2. Projectonderwijs

4.2.1. Wij bieden diverse projecten aan waar leerlingen aan mee kunnen doen. Leerlingen zijn ook vrij zelf met voorstellen te komen.

4.3. Internationalisering

4.3.1. Wij hebben verschillende uitwisselingsprojecten met scholen van over de hele wereld.

5. Organisatie

5.1. Kleine organisatie

5.1.1. Onze school kent een compacte organisatiestructuur. Hierdoor hebben wij korte communicatielijnen en meer financiële ruimte voor het onderwijs.

5.2. Leerlingenraad

5.2.1. Onze school kent een adviserende leerlingenraad.

5.3. Medezeggenschapsraad

5.3.1. In onze MR zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd.

6. Van de basisschool naar de middelbare school

6.1. Kennismakingsactiviteiten

6.2. Basisvorming

6.2.1. De eerste twee jaar van de middelbare school bestaat uit de basisvorming. Deze twee jaar krijgen de leerlingen dakpansgewijs les. Dit houdt in dat er een VMBO-TL/HAVO en een HAVO/VWO klas is.

7. Vakken

7.1. Talen

7.1.1. Nederlands

7.1.2. Engels

7.1.3. Frans

7.1.4. Duits

7.1.5. Spaans

7.1.6. Latijn

7.1.7. Grieks

7.2. Exacte vakken

7.2.1. Wiskunde

7.2.2. Natuurkunde

7.2.3. Scheikunds

7.2.4. Biologie

7.3. Maatschappij

7.3.1. Geschiedenis

7.3.2. Maatschappijleer

7.3.3. Levensbeschouwing

7.3.4. Kunst

7.3.5. Filosofie

7.3.6. Economie

7.4. Lichamelijke opvoeding

7.5. Techniek

8. Vakkenpakket

8.1. Cultuur en Maatschappij

8.2. Economie en Maatschappij

8.3. Natuur en Techniek

8.4. Natuur en Gezondheid

9. Faciliteiten

9.1. Bibliotheek

9.1.1. De school beschikt over compacte bibliotheek met zowel literatuur als naslagwerken.

9.2. Schoolplein

9.2.1. Onze school heeft de beschikking over een ruim schoolplein met verschillende sport- en spelfaciliteiten.

9.3. Moestuin

9.3.1. Naast het schoolplein bevindt zich een uitgebreide moestuin waar, met behulp van leraren en leerlingen, elk jaar verschillende soorten groente en fruit worden gekweekt. De producten worden gebruikt in de schoolkantine. Een deel wordt gedoneerd aan de voedselbank.