Onderwijssociologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Onderwijssociologie Door Mind Map: Onderwijssociologie

1. Ongelijkheid tussen mensen

1.1. Strijd

1.1.1. Politiek (Stem onderwijs, n.d.)

1.1.1.1. VVD: aandacht voor techniek en ondernemersschap

1.1.1.2. PvdA: Taal, rekenen en kennis v/d wereld cruciaal / tot internationale top 5 behoren

1.1.1.3. CDA: School niet verlaten zonder diploma & weg met de zesjescultuur

1.1.1.4. D66: Een leven lang studeren / samenwerken met arbeidsmarkt en bedrijfsleven

1.1.1.5. PVV: Ontwikkeling van vrijheid voorop

1.1.1.6. SP: Toegankelijk onderwijs voor iedereen / geen financiële drempels / meer goed opgeleide leraren meer vrijheid invulling van de lessen

1.1.2. Criminaliteit (CBS, 2014)

1.1.2.1. 2008: 1.277.775 geregistreerde misdrijven in Nederland (nr. 1 = verkeersmisdrijven)

1.1.2.2. 2012: 1.139.720 geregistreerde misdrijven in Nederland (nr.1 = verkeersmisdrijven)

1.1.3. Asielverzoeken (CBS, 2015)

1.1.3.1. 2013: 13.095 asielverzoeken Top 3: Syrisch - Afghaans - Somalisch

1.1.3.2. september 2015: 6.650 asielverzoeken Top 3: Syrisch - Eritrees - Onbekend

1.2. Beroepshoogte

1.3. Werkloosheid

1.3.1. 6,9% van de mannen en vrouwen tussen de 15 en 75 jaar zijn op dit moment werkloos (2015, CBS.)

1.4. Gezinsvorming

1.5. Inkomen

1.5.1. Eén werkende ouder, modaal 35.000 euro jaarinkomen; volledig meedraaien in de maatschappij komen zij voor tekort (2015, Nibud.)

1.5.2. Gemiddeld jaarinkomen over 16,5 miljoen inwoners: 23.2000 euro bruto. (2015, CBS.)

1.6. Opleiding

1.6.1. Niveau

1.6.2. Richting

2. Kijken naar onderwijs vanuit sociologie

2.1. Rol van onderwijs in de samenleving

2.1.1. Voorbereiden op de maatschappij

2.1.2. Zelfstandigheid, zelfontplooiing en verantwoordelijkheid

2.1.3. Meer meesters gezocht! (Jeugdjournaal, 2015) (EO, n.d.)

2.1.3.1. Meesters andere invloed op leerlingen dan juffen

2.2. Maatschappelijke invloeden

2.2.1. Kerndoelen

2.2.2. Financiën

2.2.2.1. Leerlinggebonden budget

2.2.2.2. Rugzakjes

2.2.2.3. Lumpsum-regeling

2.2.2.4. Geldpotje voor cultuuronderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014)

2.2.3. Wetten

2.2.3.1. 1969 Leerplichtweg

2.2.3.2. 1985 Wet op het basisonderwijs

2.2.3.3. 2014 Wet op passend onderwijs

2.2.4. Onderwijsinspectie

2.2.5. Ministerie van Onderwijs

2.2.5.1. Toelatingseisen aanscherpen

2.2.5.2. Geldpotje voor cultuuronderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014)

2.2.5.3. Meer toegankelijke en overzichtelijke informatie over scholen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015)

2.2.5.4. Minder regels, beter onderwijs

2.2.5.5. Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014)

2.2.6. www.scholenopdekaart.nl

2.2.7. Oranje Fonds - Kinderen Maken Muziek

2.3. Processen in onderwijs zelf

2.3.1. Van kleuterschool en lagere school naar de basisschool (1985)

2.3.2. Profilering

2.3.2.1. meertalige school

2.3.2.2. ondernemende school

2.3.2.3. meerbegaafdheidsprofiel

2.3.2.4. gezonde school

2.3.2.5. talentontwikkeling

2.3.2.6. hoogbegaafdheidsprofiel

2.3.3. Passend onderwijs 2014

2.3.4. Onderwijsvernieuwers (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015)

2.3.4.1. Freinet

2.3.4.2. Jena (Petersen)

2.3.4.3. Dalton (Parkhurst)

2.3.4.4. Montessori

2.3.4.5. Vrije school (Steiner)

2.3.5. Digitalisering

2.3.5.1. cyberpesten

2.3.5.2. mediawijsheid

2.3.6. 'Zwarte' scholen

2.3.7. Onderwijs op maat

3. Allochtone leerlingen en studenten

3.1. Vroeger

3.1.1. Jaren 60/70 arbeidsmigratie

3.1.2. Gezinshereniging

3.1.3. Beleid kinderen goed opvangen in onderwijs

3.2. Nu

3.2.1. Trouwen met een Nederlander

3.2.2. Asielzoekers Syrië en Eritrea

3.2.3. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

3.3. De overheid

3.3.1. wil startpositie allochtone leerlingen verbeteren.

3.3.2. wil de taalachterstand terugdringen.

3.3.3. wil de doorstroom van allochtone leerlingen naar het voortgezet onderwijs verhogen.

3.4. Invloeden op schoolloopbaan en studiesucces

3.4.1. Sociale netwerken

3.4.2. Academische achtergronden

3.4.3. Persoonlijke kenmerken / karaktereigenschappen

3.4.4. Vaardigheden

3.4.5. Houding / ambitie

3.4.6. Verwachtingen van de leerkrachten / docenten

3.4.7. Jouw gevoel en plaats in de omgeving

3.5. Verschillen tussen studieresultaten van allochtone en autochtone leerlingen worden wel minder, maar zijn nog steeds aanwezig.

3.6. Wel een hogere doorstroom naar het VO, maar twee keer zoveel autochtone leerlingen; nog steeds grote achterstanden.

4. Kinderarbeid

4.1. 1874 Kinderwetje van Van Houten

4.2. Farmerslaves in de V.S.

4.3. Kindslaven in Saudi Arabië

4.4. Kindsoldaten

5. Een middel tot sociale stijging, maar een creatie voor ongelijkheid

5.1. Differentiatie

5.1.1. Openlijk

5.1.1.1. Verschillende scholen voortgezet onderwijs met verschillende niveaus.

5.1.2. Verborgen

5.1.2.1. Door interne differentiatie worden verschillen in stand gehouden en soms ook vergroot.

5.2. Bekwaamheid

5.2.1. Intelligentie

5.2.2. Persoonlijkheid

5.3. Ouderlijk milieu

5.3.1. Beroepsniveau ouders beïnvloedt schoolsucces kind

5.4. Onderwijscondities

5.4.1. Leerkrachten

5.4.2. Budget

5.4.3. Materiaal

5.4.4. Ambities / visie school

5.4.5. Locatie gebouw

5.5. Scholen en de buurten waarin zij staan

6. Jeugdculturen

6.1. Idealen

6.2. Houding

6.3. Peergroups

6.4. Normen en waarden

7. Framing

7.1. Methodes

7.1.1. Hoeveel vrijheid daarbuiten?

7.1.2. Hoe dwingend is de methode?

7.1.3. Wie bepaalt de inhoud?

8. Classification

8.1. Vakken apart aanbieden of in relatie tot elkaar?

8.1.1. Meertalig onderwijs; aardrijkskunde in het Fries

8.1.2. Vakoverstijgend; wereldoriëntatie met taal

9. Mijn visie

9.1. Veel in hokjes plaatsen

9.2. Juist heterogeen groeperen

9.3. Steeds meer sociale emotionele ontwikkelingsactiviteiten; goed!

9.4. Meer burgerschap integreren

9.5. Verantwoordelijkheid voor de samenleving

9.6. Samenwerken is cruciaal

9.7. Meer ondersteuning nodig voor 'nieuwe' NT2-leerlingen (denk aan vluchtelingen Syrië & Eritrea)

9.8. Veel discriminatie momenteel

9.9. Nederland is supermulticultureel;

9.10. Amsterdam 180 nationaliteiten 1-01-2014 (OIS, 2014)

9.11. 1,8 miljoen mensen in Nederland, die niet geboren zijn in Nederland. (ANP, 2015)