Samenvatting hoofdstuk 3.2 t/m 3.4

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Samenvatting hoofdstuk 3.2 t/m 3.4 Door Mind Map: Samenvatting hoofdstuk 3.2 t/m 3.4

1. 2.1 — Kwaliteitseisen aan toetsen

2. 2.2 — Kwaliteit van toets en toetsvragen

3. 2.3 — Rechtvaardigheidseisen

4. De meeste toetsen functioneren als scherprechter.

5. Summatieve functie van een toets: De toetsuitslag bepaalt welkde studenten de stof beheersen / competent zijn en welke niet.

6. Formatieve functie van een toets: Aan de hand van de toetsuitslag is te beoordelen welke onderwerpen studenten (nog)niet beheersen, en dus bijsturing behoeven.

7. In de constructiefase Inhoudelijke en vormtechnische eisen: betrekking op doelstelling, relevantie, zorgvuldige formulering.

8. Bij de samenstelling Een specificatietabel zorgt voor een goede vraagverdeling wat betreft de onderwerpen en het cognitieve niveau: representativiteit, validiteit.

9. Na afname Kwaliteitscontrole

10. Validiteit

11. Betrouwbaarheid

12. Objectiviteit

13. Transparantie

14. Normering

15. Inhoudsvaliditeit: De mate waarin de toets als geheel representatief is voor datgene wat men met de toets wil nagaan. Ieder belangrijk onderwerp uit de leerstof moet worden bevraagd.

16. Begripsvaliditeit: De mate waarin de toetsscore kan worden beschouwd als een maat voor het bedoelde theoretische begrip. Meten wat je beoogde te meten.

17. Criteriumvaliditeit: De mate waarin de toetsscore samenhangt met soortgelijke metingen buiten de toets.