Verzekeringen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verzekeringen Door Mind Map: Verzekeringen

1. 5.2 Bep. eigen aan verzerkering tot verg. van schade

1.1. Verzekerbaar belang

1.2. Idemnitair beginsel

1.3. indeplaatsstelling

1.3.1. voorwaarden

1.3.2. geen verhaal op verzekerde en familieleden

1.3.3. Residuaire vordering

1.3.4. afstand van verhaal

1.4. Oververzekering

1.4.1. 1 contract

1.4.2. 2 of meer contracten bij zelfde VA

1.4.3. 2 of meer contracten bij versch. VA

1.4.4. goeder trouw en kwader trouw. QUID?

1.5. Onderverzekering

1.5.1. Evenredigheidsbeginsel

1.5.2. verzekering op eerste risico

1.5.3. verzekering tegen aangenomen waarde

1.6. Samenloop of pluraliteit van Verz.

1.6.1. voorwaarden

1.6.2. Rechten van de verzekerde

1.6.2.1. fraude

1.6.2.2. geen fraude

1.7. overlijden van de verzekeringsnemer

2. 5.3 regels eigen aan de zaakverzekering

2.1. Waardebepaling

2.1.1. principe

2.1.2. wijze van waardebepaling

2.1.2.1. eigen waardebep.

2.1.2.2. nieuwbouwwaarde

2.1.2.3. indexatieclausule

2.1.2.4. voorafgaande taxatie of aangenomen waarde

2.2. Gesteldheid van plaats

2.3. Overdracht van de verzekerde zaak

2.3.1. Roerende Goederen

2.3.2. Onroerende goederen

2.4. Betaling SV & Voorrecht van de VA

2.4.1. Bevoorrechte en Hypo. SE's

2.4.1.1. Openbaarmaking ja/nee

2.4.2. Faillissement van de verzekerde

2.4.3. voorrecht van de verzekeraar

3. 5.4 regels eigen aan de brandverzekering

3.1. De normale verzekeringsdekking

3.1.1. de gedekte gevaren

3.1.2. uitbreiding van dekking

3.1.3. de inboedelverzekering

3.1.4. de te vergoeden schade

3.2. Verbod op exclusiviteitsclausules

3.3. Rechten van de bevoorr. & hypoth. SE's

3.4. Betaling van de SV

3.4.1. Omvang van de vergoeding

3.4.2. uitkeringstijdstip van de vergoeding

3.4.2.1. algemene regel voor alle brandverz. behalve de eenvoudige risico's

3.4.2.2. concrete termijnen bij brandverz. eenvoudige risico's

3.4.2.2.1. vergoedingstermijnen

3.4.2.2.2. uitstel van betaling

3.4.2.2.3. Sanctie bij niet-eerbiediging van de termijnen.

3.5. Eigen recht van eigenaar en 3en

3.6. De verzekering tegen natuurrampen wat betreft eenvoudige risico's

3.6.1. Aardbeving

3.6.2. overstroming

3.6.3. overlopen of de opstuwing van de openbare riolen

3.6.4. aardverschuiving of grondverzakking

4. 5.6 Regels eigen aan de aansprakelijkheidsverzekeringen

4.1. Toepassingsgebied

4.2. Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de verz. OVK

4.2.1. dekkingsplicht

4.2.2. omvang

4.3. Rechten en plichten van de VA, verzekerde en benadeelde ten gevolge van schade

4.3.1. Rechten en plichten van de verzekeraar

4.3.1.1. leiding van het geschil

4.3.1.2. betaling door de Va van de hoofdsom, de intrest en de kosten.

4.3.1.3. recht van regres

4.3.1.3.1. Kennisgevingsplicht van de VA

4.3.1.4. Tussenkomst in de rechtspleging

4.3.2. Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval

4.3.2.1. Melding van het schadegeval

4.3.2.1.1. Sanctie niet naleving meldingsplicht na schadegeval

4.3.2.2. Inlichtingen

4.3.2.2.1. Sanctie niet naleving

4.3.2.3. Overdracht stukken

4.3.2.4. verschijning in de rechtbank

4.3.2.5. voorkoming en beperking van de schade

4.3.2.5.1. Schadeloosstelling van de Verzekerde

4.3.3. rechten van de benadeelde

4.3.3.1. vrije beschikking over de SV

4.3.3.2. eigen recht van de benadeelde

4.3.3.3. tegenstelbaarheid,excepties,verval van recht.

4.3.3.4. kwitantie en transactie

5. 5.7 Regels eigen aan de rechtsbijstandverzekering

5.1. Toepassingsgebied

5.1.1. Algemeen

5.1.2. Rechtsbijstandverzekering

5.1.3. Spiegelclausule

5.1.3.1. Principe

5.1.3.2. Discussie

5.2. Vrije keuze van raadslieden

5.3. Het objectiviteitsbeding

5.3.1. Algemeen

5.3.2. Kosten van de Geraadpleegde raadsman

5.3.3. Minnelijke regeling

6. Motorrijtuigenverzekering

6.1. 1. De modelovereenkomst 1992

6.1.1. Kenmerken

6.1.2. Voertuigcriteria

6.2. 2. Begrippen

6.3. 3.De waarborgen

6.3.1. 1. De burgerlijke aansprakelijkheid

6.3.2. 2. Het omschreven motorrijtuig

6.3.3. 3. Motorrijtuig en motorwerktuig

6.3.4. 4. Territoriale uitgestrektheid

6.3.5. 5. Burgerlijke borgstelling

6.3.6. 6. Van wie wordt de aansprakelijkheid verzekerd?

6.3.7. 7. Voor welk bedrag is men verzekerd?

6.3.8. 8. Vervoer van gekwetsten

6.3.9. 9. Schade aan vervoerde personen

6.3.10. 10. Schade aan vervoerde voorwerpen

6.3.11. 11. Eigen risico van de passagiers

6.3.12. 12. Objectieve aansprakelijkheid

6.4. 4. welke schade is van vergoeding uitgesloten?

6.5. 5. Het vervangingsvoertuig

6.6. 6. Het verzekeringsbewijs

6.7. 7. Wanneer kan de verzekeraar verhaal uitoefenen

6.8. 8. Verhaal op de verzekeringsnemer

6.8.1. A. Bij schorsing wegens niet betaling van de premie

6.8.2. B. Bij opzettelijke valse verklaring of verzwijging

6.8.3. C. In geval van onopzettelijk verzwijgen van gegevens

6.9. 9. Verhaal op de verzekerde,dader van het schadegeval

6.9.1. Opzettelijk veroorzaakt

6.9.2. A. indien geval van Grove schuld

6.9.3. B. In geval van oplichting, misbruik van vertouwen, diefstal

6.10. 10. Verhaal op de VN OF, indien gegrond, op de verzekerde die niet VN is