Wateroverlast

Mindmap/samenvatting over Wateroverlast (in Nederland.) Gemaakt met de behulp van BuiteNLand 4 Havo

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wateroverlast Door Mind Map: Wateroverlast

1. Stroomgebied

1.1. Stroomstelsel

1.1.1. Benedenloop

1.1.1.1. Veel water

1.1.1.2. Klein beetje verhang

1.1.1.3. Langzame stroomsnelheid

1.1.1.4. Geen bronnen, weinig zijrivieren, hoofdrivier

1.1.1.5. Vooral sedimentatie, beetje horizontale erosie

1.1.1.6. Meanderen, hoefijzermeren

1.1.2. Middenloop

1.1.2.1. Gemiddeld hoeveelheid water

1.1.2.2. Gemiddeld verhang

1.1.2.3. Gemiddelde stroomsnelheid

1.1.2.4. Weinig bronnen, veel zijrivieren, beetje hoofdrivier

1.1.2.5. Erosie en sedimentatie

1.1.3. Bovenloop

1.1.3.1. Beetje water

1.1.3.2. Veel verhang

1.1.3.3. Snelle stroomsnelheid

1.1.3.4. Veel bronnen, weinig zijrivieren, geen hoofdrivier

1.1.3.5. Veel verticale erosie

1.2. Waterscheiding

1.3. Verval

1.3.1. hoogteverschil tussen twee plekken

1.4. Verhang

1.4.1. Hoogteverschil per km tussen twee plekken

1.5. Regiem

1.5.1. Verschil in waterafvoer gedurende het jaar

1.6. Debiet

1.6.1. Totale hoeveelheid een rivier afvoert

1.7. Piekafvoer

1.7.1. Stijging van water in een korte tijd

1.8. Soorten rivieren

1.8.1. Gletserrivier

1.8.2. Regenrivier

1.8.3. Gemengde rivier

1.9. Vertragingstijd

1.9.1. Hoe lang het water van een regenbui nodig heeft om in de rivier te komen

1.9.2. Wordt korter door verstening, ontbossing, verstedelijking

1.10. Delen van de rivier

1.10.1. Oeverwallen

1.10.2. Kommen

1.10.3. Stroomrug

2. Mensen en rivieren

2.1. Ruimte voor de Rivier

2.1.1. Kribverlaging

2.1.2. Zomerbedverdieping

2.1.3. Natuurlijke oever

2.1.4. verwijderen zomerkade

2.1.5. aanleg nevengeulen

2.1.6. uiterwaardverlaging

2.1.7. natuurontwikkeling

2.1.8. verwijderen hoogwatervrije terreinen

2.1.9. dijkversterking

2.1.10. dijkverplaatsing

2.1.11. binnendijkse retentie via inlaat

2.1.12. stopzetten zijdelingse toestroom uit beken en rivieren

2.1.13. dijkverhoging

2.2. Verleden:

2.2.1. Terpen en Woerden om op te wonen

2.2.2. dijkverzwaringen

2.2.3. noodoverloopgebieden

2.2.3.1. bergingsgebieden

2.2.4. stuwen

2.3. Beleid:

2.3.1. Nationaal waterplan

2.3.1.1. drietrapsstrategie

2.3.1.1.1. Vasthouden (retentie)

2.3.1.1.2. Bergen

2.3.1.1.3. Afvoeren

2.3.1.2. meer samenwerking in Nederland

2.3.1.3. veiligheid omhoog

2.3.1.4. genoeg zoet water

2.3.2. Lokaal

2.3.2.1. Watertoest

2.3.2.1.1. Regels waterhuishoudkundige situatie in de ruimtelijk

2.3.3. Rijnconferentie

2.3.3.1. Actieplan Hoogwater

2.3.3.1.1. Water beter vasthouden en bergen

2.3.3.1.2. Meer ruimte geven aan de rivier

2.3.3.1.3. Beter waarschuwen

3. Rijn en Maas

3.1. Rijn

3.1.1. Gemengde rivier

3.2. Maas

3.2.1. Regenrivier

4. Bedreigingen

4.1. Klimaatverandering

4.1.1. Broeikaseffect

4.1.1.1. Veroorzaakt door:

4.1.1.1.1. Winning van olie, gas en zout

4.1.1.1.2. Boskappingen

4.1.1.1.3. Meer broeikassen in de lucht

4.1.1.2. Temperatuur gaat omhoog

4.1.1.2.1. Gletsjers en ijskappen smelten

4.1.1.2.2. Water zet uit

4.2. Relatieve zeespiegelstijging

4.2.1. Absolute zeespiegelstijging + Absolute bodemdaling

4.2.1.1. Bodemdaling

4.2.1.1.1. Kanteling van het land

4.2.1.1.2. Inklinking

4.2.1.2. Meer water in de zee

4.2.1.2.1. Water van de zee stroomt het land binen