Prioriteiten '16-'18

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Prioriteiten '16-'18 Door Mind Map: Prioriteiten '16-'18

1. 3. Opleidingen

1.1. A. Opleidingsplan (toekomst als opleidingsinstelling)

1.1.1. 3.A.1 Visiedocument ontwikkelen toekomst onderwijs RB

1.1.2. 3.A.2 Niveau en eindtermen opleiding RB en RBc vaststellen

1.1.3. 3.A.3 Toekomst RBc-opleiding en RBc-register bepalen (oa Heidedag)

1.1.4. 3.A.4 Studiebegeleiding voor alle studenten professionaliseren

1.2. B. Actualiteit / verdieping (inhoud)

1.2.1. 3.B.1 Samenwerking BVT mbt actualiteitencursussen optimaliseren

1.2.2. 3.B.2 Samenwerking BVT mbt kwaliteit cursussen en opleidingen optimaliseren

1.2.3. 3.B.3 Inzet externe vaktechnische bronnen (docenten en leden)

1.2.4. 3.B.4 Vernieuwing totale PE-aanbod

1.2.5. 3.B.5 PE-aanbod op maat aanbieden aan leden/kantoren (inhouse?)

1.2.6. 3.B.6 Pilot Actualiteitencursus PE

1.2.7. 3.B.7 Pilot BVP

1.2.8. 3.B.8 Curriculum RB-opleiding opnieuw vormgeven

1.2.9. 3.B.9 Inzicht krijgen in aanbod andere opleiders

1.3. C. Vormen (online, modulair)

1.3.1. 3.C.1 Ontwikkelen nieuwe onderwijsvormen

1.3.2. 3.C.2 Studiemateriaal digitaal aanbieden

1.3.3. 3.C.3 Blended learning implementeren RBc-opleiding

1.3.4. 3.C.4 Blended learning implementeren RB-opleiding

1.3.5. 3.C.5 Onderzoeken mogelijkheid aanbieden praktijkopleiding obv zelfstudie/modulair

1.4. D. Samenwerking met andere onderwijsinstellingen

1.4.1. 3.D.1 Ontwikkelen Post-AA/RB HAN

1.4.2. 3.D.2 Profilering van het vak binnen het reguliere onderwijs

1.4.2.1. 3.D.2b Deelname voorlichtingsbijeenkomsten hogescholen

1.4.3. 3.D.3 Afspraken NBA herzien

1.4.4. 3.D.4 Curriculum AABA/AARB herzien

1.4.5. 3.D.5 Premaster ontwikkelen RuG

1.4.6. 3.D.6 Premaster ontwikkelen UvT

1.5. E. RB-plaza/website

1.5.1. 3.E.1 RB-plaza als hét platform neerzetten voor alle onderwijsinformatie

1.5.2. 3.E.2 De website als hét platform neerzetten voor alle opleidingsinformatie

2. 4. Ondersteuning beroepsuitoefening

2.1. A. Keuzes aard dienstverlening en managen verwachtingen leden

2.1.1. 4.A.1. Keuzes aard dienstverlening en managen verwachtingen leden (A.3.2.d)

2.1.1.1. Propositie BVT

2.2. B. Zichtbaarheid Bureau Vaktechniek

2.3. C. Fiscale actualiteiten en publicatie vakartikelen

2.3.1. 4.C.1. Vullen website met vakinhoudelijke content (A.3.1.a) (eventueel prio 6)

2.3.1.1. Dossier PEB

2.3.2. 4.C.2. Bijdragen aan vaktechnische tijdschriften verhogen (A.3.1.b)

2.3.3. 4.C.3. Inschakelen specialistische kennis (A.3.2.a) (tevens 5.B.6.)

2.4. D. RB-plaza

2.4.1. 4.D.1. Werkproces nieuwsvoorziening optimaliseren (A.3.2.e)

2.4.1.1. Auteurstool

2.4.2. 4.D.2 Voldoende vaktechnische content ontwikkelen/Versterking van de vakinhoudelijke informatievoorziening (A.3.2.b.)

2.5. E. Servicedocumenten (praktijkhandleidingen, modellen)

2.5.1. 4.E.1. Wwft e-learning module

2.5.2. 4.E.2. Mijnkwaliteitshandboek

2.5.3. Checklist PEB

2.5.4. Rekenmodel PEB

3. 1. Leden-binding & Ledenvoordeel

3.1. B. Grote kantoren en accountants

3.1.1. 1.B.1.-a Meer middelgrote kantoren verbinden aan het RB. Nieuw ingeschreven leden telefonisch bevragen+organiseren grote kantorenoverleg op 4/10

3.1.2. 1.B.1.-b Meer middelgrote kantoren verbinden aan het RB. Persoonlijk bezoeken en informeren naar behoefte. /Communicatieplan tbv vergroten naamsbekendheid.

3.2. C. Jongerenbeleid

3.2.1. 1.C.1 Jongerenbeleid

3.2.1.1. 1.c..E.2 Door samenwerking met hbo/wo de naamsbekendheid onder studenten vergroten

3.2.2. Sponsoring studievereniging

3.2.3. Het Register versturen naar studieverenigingen.

3.2.4. RB-plaza content plaatsen voor leden tm 35/indien mogelijk eigen gedeelte maken op RB-plaza.

3.2.5. Plan van aanpak verder uitwerken met Annemarie/Jongercie

3.3. D. Universiteiten/HBO's (studenten en studentenverenigingen)

3.3.1. 1.C.1.Jongerenbeleid

3.3.1.1. 2411/ Jongerencongres

3.4. E. Collectieve inkoop vakliteratuur

3.4.1. 1.E.1.Collectieve inkoop

3.5. F. Ondersteuning kantoorautomatisering

3.5.1. 1.F.1. Ondersteuning kantoorautomatisering

3.5.2. Whitepaper in behandeling-waar staat het RB voor

4. 6. Profilering RB

4.1. A. Marketing- en communicatie strategie

4.1.1. 6.A.1. Marketingstrategie voor het RB en RB Opleidingen ontwikkelingen.

4.1.1.1. 6.A.1.a. Stimuleren uitdragen RB-lidmaatschap door leden (titelgebruik, logogebruik)

4.2. B. Externe uitingen

4.2.1. 6.B.1. Inschakelen specialistische kennis

4.2.2. 6.B.2. Uitbreiden lijst contacten met media (input bestuursleden polsen?)

4.3. C. Actieve profilering (marketing) RB en RB opleidingen onder doelgroepen leden, potentiële leden, stakeholders en MKB

4.3.1. 6.C.1. Co-creatie en kennis delen met stakeholders

4.3.2. 6.C.2. Het Register vernieuwen

4.4. D. Analyse en behoefte-inventarisatie

4.4.1. 6.D.1. Behoefteonderzoek uitvoeren onder (potentiële) leden, kantoren en het mkb om te inventariseren in hoeverre onze producten en dienstverlening bij de behoefte van de  leden (verschillende doelgroepen) passen. + Continue  bewaken van de producten en dienstverlening.  (Job/Linda/Peter/RvG/Jasmijn)

4.4.2. 6.D.2. Analyseren Ledenbestand

4.4.3. Behoeftepeiling leden met het oog op  ondersteuning beroepsuitoefening

4.4.4. 6.D.3. Analyse aanbod en vraag PE en opleidingen, evaluaties, uitvraag behoeften leden

4.4.4.1. 6.D.3.a. Behoeftepeiling (potentiële) leden en PE-volgers

4.4.4.1.1. 6.D.3.a.1. Onderzoek positie RB Opleidingen (NewCom)

4.4.4.2. 6.D.3.b. Inzicht krijgen in behoeften van de werkgevers

4.4.4.2.1. Onderzoek leden, studenten, grote kantoren Business Monitor over vaardigheden

4.4.4.2.2. Ledenonderzoek Business Monitor over ondersteuning beroepsuitoefening.

5. 5. Belangenbehartiging

5.1. A. Contacten met stakeholders (beleidsbeïnvloeding)

5.1.1. 5.A.1. Onderzoeken en zo mogelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met derden op niet-fiscaal gebied (A.3.2.c.)

5.2. B. Consultaties / politiek

5.2.1. 5.B.1. Huidige fractiemedewerkers positie bepalen. (A.2.1.b)

5.2.2. 5.B.2. Rechtstreeks persoonlijk contact fractiemedewerkers grootste partijen. (A.2.1.a )

5.2.3. 5.B.3. Rechtstreeks en persoonlijk doorsturen van persberichten (A.2.1.d)

5.2.4. 5.B.4 Positionpaper/samenvatting bij commentaar meezenden (A.2.1.e)

5.2.5. 5.B.5. Commentaar zoveel als mogelijk individueel toelichten. (A.2.1.c)

5.2.6. 5.B.6 Inschakelen specialistische kennis (A.3.2.a)

5.3. C. Proefprocedures

5.4. D. Andere beroepsorganisaties

5.5. E. Universiteiten en HBO's (hoogleraren en docenten)

6. 2. Kwaliteit beroepsuitoefening

6.1. A. Visie op toekomst beroep belastingadviseur

6.1.1. c.1.3.d. Leden ondersteunen in het toekomstbestendig maken van het vak (o.a. PE-verplichting).

6.2. B. Registers? (Heidedagdiscussie)

6.3. C. Toelatingseisen lidmaatschap en opleiding

6.3.1. A3 Herijking kwaliteitseisen instroom opleidingen C.2.1.j

6.4. D. Tuchtrechtspraak, ethiek en omgeving

6.5. 2.D.1. Mijnkwaliteitshandboek, zie ook 4.E.2

7. 7. Interne A3's

7.1. A. Communiceren

7.1.1. B1.1 B2 Procescommunicatie continue verbeterproces uitvoeren

7.1.2. B1.3 B2 Interne communicatie (met elkaar in overleg gaan en vormgeven aan de aan te leveren informatie)

7.2. B. Rapportages

7.2.1. B1.1 B5 A3-boom opstellen

7.2.1.1. B1.1 B1 (Afdelings)doelstellingen SMART-formuleren

7.2.2. B1.2 Instrument voor verantwoording impementeren

7.2.2.1. B1.3 B6 In kaart brengen op welk moment in welk format de informatie beschikbaar moet worden gesteld

7.2.2.2. B1.3 B5 Interne planning voor de diverse informatiestromen opstellen

7.2.3. B1.3 B3 Alle A3's verzamelen van alle afdelingen inclusief alle KPI's

7.2.4. Verzameling van data, analyseren en verbanden leggen

7.2.4.1. Analyse en verzameling data Leden

7.2.4.2. Analyse en verzameling data PE's

7.2.4.3. Analyse en verzameling data vaktechniek

7.2.4.4. Bouwen, ingebruiknamen en uitbreiding  data warehouse B1.3 B1

7.3. C. Overig

7.3.1. B1.1 B3 Implementeren startmomenten

7.3.2. B1.1 B4 LEAN ambassadeurs opleiden/ verandercoalitie

7.3.3. B1.1 B6 Evalueren startmomenten MT

7.3.4. B1.3 B4 Werkprocessen in kaart brengen/heroverwegen en interne cursussen voor de bewustwording van de werkprocessen

7.3.5. C.1.3.e. Verbeteren van kennis en vaardigheden afgestemd op de behoefte/doelstellingen van de interne organisatie.

7.3.6. Statuten en reglement