KENNISKAART BODEM EN ONDERGROND

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
KENNISKAART BODEM EN ONDERGROND Door Mind Map: KENNISKAART BODEM EN ONDERGROND

1. Onderzoeks-/Innovatieprogramma's

1.1. Ecoshape/building with nature

1.2. Waterinnovatie Rijkswaterstaat (WINN)

1.2.1. Klimaat en Water

1.2.2. Méér met Water

1.2.3. Energie uit Water

1.2.4. Doorwerking (implementatie)

1.3. Convenantspartners

1.3.1. Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK)

1.3.1.1. Kennis voor Klimaat

1.3.1.1.1. Thema 1: WaterveiligheidThema 1: Waterveiligheid Thema 2: Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit op nationaal en regionaal niveau Thema 3: Klimaatbestendige inrichting landelijk gebied Thema 4: Klimaatbestendige inrichting stedelijk gebied Thema 5: Infrastructuur en netwerken Thema 6: Verbetering klimaatprojecties en modelinstrumentarium Thema 7: Governance van ruimtelijke adaptatie aan klimaatverandering Thema 8: Beleidsondersteunende instrumenten voor klimaatadaptatie

1.3.2. VROM

1.3.2.1. innovatieprogramma Mooi Nederland (VROM)

1.3.2.1.1. Thema 1: Identiteit van stadsrandzones

1.3.2.1.2. Thema 2: Identiteit van werklandschappen

1.3.2.1.3. Thema 3: Identiteit van de plek

1.3.2.1.4. Kennis- en leertraject Mooi Nederland

1.3.2.2. Innovatieprogramma's Energie

1.3.2.2.1. Thema 1: Adem

1.3.2.2.2. Thema 2: Gebouwde omgeving

1.3.2.2.3. Thema 3: Duurzame mobiliteit

1.3.2.2.4. Thema 4: Warmte

1.3.2.2.5. Thema 5: Groene grondstoffen

1.3.2.3. Ruimte voor Geoinformatie (RGI)

1.3.2.3.1. Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII)

1.3.2.3.2. Openbare Orde & Veiligheid

1.3.2.3.3. Ruimtelijke Ordening & Inrichting

1.3.2.3.4. Consumenten & Leerlingen

1.3.3. Provincie/gemeente/waterschap

1.3.3.1. Groen Akkoord (lokaal klimaatbeleid)

1.3.3.2. Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011 duurzame energie duurzame mobiliteit het verminderen van broeikasgassen energie-innovatie aanpassing aan klimaatverandering

1.3.3.3. IPO- PRISMA (Programma IPO Strategische Milieu Agenda) energie en klimaat, geluid, luchtkwaliteit, biodiversiteit, bodemkwaliteit, duurzame ontwikkeling, omgevingsvergunning, vergunningverlening en handhaving.

1.4. SKB

1.4.1. TRIAS (1 &) 2

1.4.1.1. Processen in de ondergrond Natuurlijke afname Veerkracht van het bodemsysteem en bufferend vermogen Reactieve grensvlakken

1.4.1.2. Ecologie en bodemkwaliteit Conversie van landbouw naar natuur Ruimte voor de rivier Gebruiksfunctiegerichte sanering

1.4.2. programma duurzame ontwikkeling van de ondergrond (DOO) 2010-2015

1.4.2.1. ondergrond en energie

1.4.2.2. ondergrond en waterbeheer

1.4.2.3. ondergronds ruimtegebruik in stad en land

1.4.2.4. ecosysteemdiensten

1.4.3. SKB-II (2005-2010)

1.4.3.1. Technologie

1.4.3.1.1. Karakteriseren en monitoren

1.4.3.1.2. Saneren

1.4.3.2. procesvernieuwing

1.4.3.2.1. Samenwerking in de bodemketen

1.4.3.2.2. De bodem onder plan- en gebiedsontwikkeling

1.4.3.2.3. Gebiedsgericht beheer

1.4.3.3. Kennisoverdracht

1.4.3.4. Internationaal

1.4.3.4.1. SNOWMAN

1.4.4. SKB-1 (ICES 1999-2004)

1.4.4.1. Sanering verontreinigde locaties

1.4.4.2. Bodembeheer en ruimtelijke inrichting

1.4.4.3. Kennisoverdracht en implementatie

1.4.5. Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek 1995 - 2000

1.4.5.1. kansen voor fytoremediatie, risicobeoordeling, monitoring, bodemkwaliteitsbeoordeling, waterbodemsanering en communicatie over bodemverontreiniging.

1.4.6. Nobis (1995-2000)

1.4.6.1. biologische in-situ sanering

1.5. EZ / Agentschap NL

1.5.1. Innovatieprogramma KaderRichtlijn Water laatste tender gesloten (2010)

1.5.2. ICES-KIS3 / BSIK

1.5.2.1. • Micro/nano technology

1.5.2.2. • Hoogwaardig ruimtegebruik

1.5.2.2.1. Delft Cluster

1.5.2.2.2. Klimaat voor Ruimte

1.5.2.2.3. Leven met water

1.5.2.2.4. Ruimte voor geo-informatie

1.5.2.2.5. Vernieuwend Ruimtegebruik

1.5.2.3. • ICT

1.5.2.4. • Duurzame systeeminnovatie

1.5.2.4.1. B-Basic: Chemistry and energy for sustainability

1.5.2.4.2. CO2-afvang, transport en opslag (CATO)

1.5.2.4.3. KSI, Kennisnetwerk Systeem Innovaties

1.5.2.4.4. Next generation infrastructures

1.5.2.4.5. Proces- en systeeminnovatie in de bouwsector (PsiBouw)

1.5.2.4.6. TransForum Agro & Groen

1.5.2.4.7. Transumo (mobiliteit)

1.5.2.4.8. [email protected]: Large Scale windpower generation offshore

1.5.2.5. • Gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken

1.5.2.5.1. ecogenomics, the living soil

1.5.2.6. psi bouw (BSIK)

1.5.2.7. 8 voor ruimte

1.5.3. Fes-ronde voor Kennis, Innovatie en Onderwijs (2009)

1.5.3.1. HIGH TECH SYSTEMS & MATERIALEN Towards a sustainable open innovation ecosystem WATER, KLIMAAT EN RUIMTE Delta in Transitie CHEMIE EN ENERGIE BE-BASIC CATO - 2 ITER-NL 2 : Innovation for and by ITER LIFE SCIENCES & HEALTH Life sciences & health : towards value creation through an integrated innovation infrastructure

1.5.4. EZ-instrumentarium

1.5.4.1. Starten Groeien Overdragen van ondernemingen

1.5.4.2. Innoveren

1.5.4.3. Internationaal ondernemen

1.5.4.4. Sterktes in Innovatie

1.5.4.4.1. EZ - Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's (IOP's)

1.5.4.4.2. Innovatieprogramma Watertechnologie

1.5.4.5. Energie en Duurzaamheid

1.5.4.5.1. Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

1.5.4.6. Sterkes in de regio

1.5.4.6.1. Pieken in de Delta

1.5.4.6.2. Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

1.5.4.7. Internationaal Excelleren

1.5.4.7.1. [email protected]

1.5.4.7.2. Package 4 Growth

1.5.4.7.3. 2xplore

2. onderzoeksprogramma's EU/internationaal

2.1. internationaal

2.1.1. EVD-Private Sector Investeringsprogramma (PSI, voorheen PSOM)

2.1.2. Environmental Technology Verification (ETV)

2.1.2.1. div EPA fundings

2.1.3. USA: Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP)

2.1.4. USA: Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP)

2.1.5. ...

2.2. EU

2.2.1. EZ-structuurfondsen

2.2.2. KP5, 6, 7

2.2.2.1. gezondheid voeding, landbouw & biotechnologie ICT nanowetenschappen, -technologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën energie milieu (inclusief klimaatverandering) transport (inclusief luchtvaart) socio-economische wetenschappen en geesteswetenschappen ruimte veiligheid

2.2.3. Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

2.2.4. EUREKA

2.2.5. LIFE

2.2.5.1. Nature, Biodiversity

2.2.5.2. Coast, seas, fisheries

2.2.5.3. Forests

2.2.5.4. Grasslands, scrubland, bogs

2.2.5.5. Rivers, lakes

2.2.5.6. Wetlands

2.2.5.7. Animal & plant species

2.2.5.8. Energy, climate

2.2.5.9. Air

2.2.5.10. Environmental management

2.2.5.11. Industry, production

2.2.5.12. Urban environment, quality of life

2.2.5.13. Soil, land-use, agriculture

2.2.5.14. Waste

2.2.5.15. Water

2.2.6. SNOWMAN

2.2.6.1. production

2.2.6.2. biodiversity

2.2.6.3. transformation and filtering

2.2.6.4. source for raw materials: groundwater

2.2.6.5. storage (including carbon)

2.2.6.6. physical and cultural environment archive for geological and archeological heritage

2.2.6.7. general (e.g. soil functions, processes etc and contamination)

2.2.7. Joint Industry Projects

2.2.8. Interreg

2.2.8.1. Cross-border Cooperation

2.2.8.2. Transnational Co-operation

2.2.8.3. Interregional Co-operation

2.2.8.4. Co-operation outside EU

2.2.9. ERANET

3. Kennis-Onderzoeksagenda's Departementen

3.1. LNV

3.1.1. Voedselkwaliteit

3.1.2. Biologische landbouw

3.1.3. Kennisagenda Landschap

3.1.4. Kennisagenda leefomgeving

3.1.5. kenniskamers

3.1.5.1. natuur en landschap

3.1.5.2. Agrocluster

3.1.5.3. Voeding en Consument

3.2. V&W

3.2.1. Strategische Kennisagenda van VenW

3.3. RWS

3.3.1. expertise centrum bodem

3.4. VROM

3.4.1. Kennisagenda duurzaam produceren

3.4.2. Strategische kennisagenda Milieu, september 2008

3.4.2.1. Algemene kennisvragen

3.4.2.2. Kennisvragen Ruimte

3.4.2.3. Kennisvragen Milieu

3.4.3. Strategische kennisagenda ruimte mei 2008

3.4.4. Kenniskamers

3.4.4.1. energie

3.4.4.2. ...

3.5. kabinet

3.5.1. Schaarste en transitie (BuZa en VROM)

3.6. MinBuZa

3.6.1. millennium ontwikkelingsdoel 7 (milieu)

3.6.1.1. biodiversiteit

3.6.1.2. bossen

3.6.1.3. droge gebieden

3.6.1.4. economie en handel

3.6.1.5. energie

3.6.1.6. goed bestuur

3.6.1.7. klimaatverandering

3.6.1.8. milieu en conflict

3.7. EZ

3.8. Interprovinciaal Overleg (IPO)

3.8.1. IPO-werkgroepen

3.9. Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)

3.9.1. VNG - Werkgroep Bodem

3.10. Uni van Waterschappen (UvW)

4. Convenant

4.1. “Creatief, innovatief en integraal beheer en gebruik van de bodem, Verbreding en verdieping”" -Integratie bodembeleid met energie-water en ondergrondbeleid -Gebiedsgerichte aanpak (ikv RO beleid) -Toenemend gebruik bodem

4.1.1. Kennis over de risico’s van het gebruik van de ondergrond;

4.1.2. Ondergrondkansen benutten (ondergronds bouwen, bodemenergie, CO2- en gasopslag)

4.1.2.1. (art. 5: duurzaam gebruik ondergrond/ kennis van de ondergrond / BRO / WKO)

4.1.3. Het optimaliseren van samenhang en afstemming tussen de verschillende beleidsdoelen ((energie,water, biodiversiteit, bodem en ruimtelijke ontwikkelingen))

4.1.3.1. (artikel 6 gebiedsgericht: gw beheer, grootschalige gw-verontreinigingen, KRW/GWR)

4.1.4. Het maken van afspraken over de aanpak van spoedlocaties;

4.1.4.1. (art 7: 2015 doelen)

4.1.5. Het bestuurlijke taakverdeling aanpassen tbv optimale uitvoering van taken en bevoegdheden

5. Meetnetten & Bodem- en geodatasystemen

5.1. BIS

5.2. DINO-loket

5.3. Basis Registratie Ondergrond

5.4. Bodem-loket

5.5. BIELLS

5.6. Globis

5.7. Landelijk Meetnet effecten mestbeleid

5.8. Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

5.9. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

5.10. TrendMeetnet verzuring

5.11. provinciale meetnetten

6. (Maatschappelijke) organisaties, bedrijven en industrie

6.1. Staatsbosbeheer

6.2. Natuurmonumenten

6.3. Natuur en Milieu

6.4. greenpeace

6.4.1. You turn the earth! Klimaatverandering Oceanen Oerbossen Giftige stoffen Gentech Kernenergie

6.5. Wereld Natuur Fonds

6.5.1. Klimaat Bossen Oceanen en kusten Water Natuur en ontwikkeling

6.6. BOUWFONDS

6.6.1. Gebiedsontwikkeling

6.7. natuurontwikkelaars

6.8. projectontwikkelaars

6.9. brancheorganisaties

6.9.1. LTO

6.9.2. bracheorganisatie grondbanken (BOG)

6.9.3. Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek

6.9.4. bouwend Nederland

6.9.5. Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus NLingenieurs

6.9.6. NETEX

6.9.7. koninklijke metaalunie

6.9.8. productschap zuivel

6.9.9. Productschap tuinbouw

6.9.10. ...

6.10. nutsbedrijven

6.10.1. gas

6.10.2. drinkwater

6.10.3. electriciteit

6.11. industrie

6.12. Grootsaneerders

7. Kennisoverdracht & onderwijs

7.1. KennisNetwerk Bodem en Ondergrond

7.1.1. Overdracht bruikbare,toegankelijke kennis

7.1.2. Opleidingen

7.1.3. Onderwijs

7.2. Cursusaanbod div partijen

7.2.1. Bodembreed Academie

7.2.2. GeoPlan

7.2.3. PostAcademisch Onderwijs (PAO)

7.2.4. studiecentrum voor bedrijf en overheid (SBO)

7.2.5. Deltares academie

7.2.6. Wageningen Business school, Alterra

7.2.7. RIVM

7.2.8. ...

7.3. Symposia /congressen

7.3.1. Bodembreed

7.3.2. Soil & Water

7.3.3. SKB congres

7.3.4. SiKB congres

7.3.5. schakeldagen bodem+

7.3.6. European conference: ECOR

7.3.7. European conference: EC-DNAPL

7.3.8. European conference: EC-RSSG

7.3.9. International conference: Consoil

7.4. Tijdschriften

7.4.1. Bodem

7.4.2. RO Magazine

7.4.3. Bodem en Water

7.4.4. Grondboor en hamer

7.4.5. H2O

7.4.6. etc

8. Adviesbureaus / Aannemers

8.1. SKB-UB

8.2. SKB-AB

8.3. Etc...

9. Platforms, netwerken en werkgroepen EU/internationaal

9.1. International Year of the Earth (2008)

9.1.1. mijn aarde

9.1.1.1. Aarde en kosmos Klimaat en zeespiegel Water Bodems Bio- en geodiversiteit / ecologie Landschapsontwikkeling en verstedelijking Ondergrond, delfstoffen en energie

9.2. SETAC -Soil advisory group

9.3. International Committee of Contaminated Land (ICCL)

9.4. Nicole network

9.5. Common Forum on Contaminated land in the European Union

9.6. EUGRIS

9.7. Human Health and Ecological Risk Assessment for Contaminated Land in EU Member States (Heracles)

9.8. Joint Research Centre

9.8.1. Food chain;

9.8.2. Biotechnology, chemicals, health;

9.8.3. Environment ,climate change, natural disasters;

9.8.4. Energy and Transport;

9.8.5. Nuclear Energy, Safety and Security;

9.8.6. Lisbon agenda, information society, rural development;

9.8.7. Internal/External security, antifraud and development aid;

9.9. International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)

9.10. Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)

9.11. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

9.12. Centre for Development and Environment (CDE)

9.13. United Nations Environment Programme (UNEP)

9.14. Soil observatories

9.15. European Network on Soil Awareness (ENSA)

9.16. European Environment Agency EEA

9.17. Eurodemo

9.18. SEDimentNETwork

9.19. Petroleum Environmental Research Forum (PERF)

9.20. European Association of Metals

9.21. Concawe (Oil companies)

9.22. The European Chemical Industry Council (CEFIC)

9.23. Megacities

9.24. KEM: Kerngroep Europees Milieu (provincies)

9.25. samenwerkingsverbanden

9.25.1. Partnership for European Environmental Research Initiative (PEER)

9.25.2. Climate Change on Biosphere (CCB)

9.25.3. Dialogue on Water and Climate

9.25.4. Global Water Partnership

9.25.5. Landscape Europe

9.25.6. World Water Council

9.25.7. Netherlands Soil Partnership

9.25.8. Netherlands Water Partnership

10. Platforms en netwerken in Nederland

10.1. Dutch Soil Platform

10.1.1. Verstedelijking in de groene delta

10.1.2. Klimaatverandering

10.1.3. Energievoorziening

10.1.4. Ruimte, milieu en ondergrond

10.1.5. Milieu en gezondheid

10.1.6. Wereldvoedselproductie

10.2. Initiatief Bewust Bodemgebruik

10.2.1. Beleid: bodem krijgt haar plaats op de landelijke beleidsagenda’s in de context van andere relevante maatschappelijke opgaven en thema's;

10.2.2. Gebruik: realisatie van dit beleid vraagt maatschappelijk bewustzijn in het omgaan met de bodem waarbij duurzaam benutten als leidraad geldt;

10.2.3. Beheer: omgang met de bodem op basis van de natuurlijke mogelijkheden van het systeem vragen bewust beheer met respect voor schaal, tijd en ruimte.

10.3. Centrum voor geocommunicatie (stichting in oprichting)

10.4. Platform Bodembeheer

10.5. Gebieds- en systeemgericht Grondwaterbeheer Platform

10.6. Bodem Europa Platform Tijdelijk op Non-Actief

10.7. Baggernet

10.8. Platform Toezicht bodem

10.9. Kennisplatform Nazorg

10.10. Kennisplatform water

10.11. Platform Bodemleven

10.12. Milieucentraal

10.13. Stichting geoheritage

10.14. Jong SKB

10.15. SKB-Uitvoerend bedrijfsleven

10.16. SKB-Adviserend bedrijfsleven

10.17. Grootsaneerdersnetwerk (GSN)

10.18. Werkgroep grondwater

10.19. CO2 GEONET

10.20. AGRO cluster

10.21. InnovatieNetwerk Groene Ruimte

10.22. coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

10.23. Taskforce CCS

10.24. Taskforce WKO

10.25. CURNET

10.26. Verenigingen

10.26.1. vereniging voor milieudeskundigen

10.26.2. Nederlandse bodemkundige vereniging

10.26.3. International Union of Soil Sciences

10.26.4. Nationale geologische vereniging

10.26.5. Nederlandse hydrologische vereniging

10.26.6. Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslagsystemen NVOE

11. adviesraden en netwerk/uitvoeringsorganisaties kenniscentra en 'overige' instituten

11.1. Netwerk- en uitvoeringsorganisaties en kenniscentra

11.1.1. Agentschap NL - Bodem+

11.1.1.1. beschikkingen

11.1.1.2. bodembeheer

11.1.1.2.1. Besluit bodemkwaliteit; Informatiebeheer; Kwalibo; Nazorg; Ondergrond (Bodemenergie, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Duurzaam gebruik van de ondergrond); Toezicht en handhaving.

11.1.1.3. bodembescherming

11.1.1.4. bodembeleid

11.1.1.5. bodemconvenant

11.1.1.6. bodemsanering

11.1.1.7. "bodemservice"

11.1.2. Centrum ondergrond Bouwen (COB)

11.1.2.1. MOU "samen ondergronds voor meer waardecreatie"

11.1.3. SIKB

11.1.3.1. bodem

11.1.3.1.1. programmaraad bodembeheer

11.1.3.2. bodembescherming

11.1.3.2.1. programmaraad bodembescherming

11.1.3.3. bouwstoffen

11.1.3.4. archeologie

11.1.3.5. aardkunde

11.1.3.6. bodemenergie

11.1.3.7. datauitwisseling

11.1.3.8. waterbodem

11.1.4. traverse

11.1.5. CUR bouw en infra

11.1.5.1. 1. Beton en Betonconstructies 2. Materialen en Constructies 3. Waterbouw en Deltatechnologie 4. Geotechniek en Bodem 5. Nieuwe technieken en processen

11.2. adviesraden

11.2.1. Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

11.2.1.1. Bescherming van de bodem

11.2.1.2. Geschiktheid van de bodem voor verschillende soorten van gebruik

11.2.1.3. Bodembeheer

11.2.2. Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO)

11.2.3. Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

11.3. Standaardisatie

11.3.1. Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

11.3.1.1. NEN-milieu

11.3.1.1.1. Bodemkwaliteit

11.3.1.1.2. Radioactiviteitsmetingen

11.3.1.1.3. Humane en Ecotoxicologische onderwerpen ('OECD-commissies')

11.3.1.1.4. Milieuanalyses

11.3.1.1.5. Milieuaspecten van Bouw-, rest- en afvalstoffen

11.3.1.1.6. Luchtkwaliteit

11.3.1.1.7. Waterkwaliteit

11.3.1.1.8. Autorecycling

11.3.1.1.9. Asbest

11.3.2. European Committee for Standardization (CEN)

11.3.2.1. Energy and utilities

11.3.2.2. Environment

11.3.3. International Organization for Standardization (ISO)

11.4. RO

11.4.1. Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)

11.4.1.1. IKC RO

12. planbureaus

12.1. Milieu- en Natuurplanbureau (tm 2008)

12.2. Ruimtelijk Planbureau (tm 2008)

12.3. Planbureau voor de Leefomgeving (MNP en RPD, v.a. mei 2008)

12.3.1. Water en klimaatadaptatie;

12.3.2. Duurzame energie;

12.3.3. Biobrandstoffen en ontwikkeling;

12.3.4. CO2-afvang en opslag;

12.3.5. Biodiversiteit, voedsel en vlees;

12.3.6. Duurzaam bouwen en stedelijke ontwikkeling.

12.3.7. wettelijke onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) ism WUR

12.3.7.1. 1. Landschap; 2. Kosten en baten van natuur; 3. Biodiversiteit (terrestrisch en aquatisch); 4. Landbouw, landgebruik en natuur/biodiversiteit; 5. Mondiaal en Europees natuurbeleid; 6. Bestuur en samenleving; 7. Wetenschappelijke infrastructuur; 8. Evaluatie duurzame gewasbescherming; 9. Milieukwaliteit landelijk gebied.

12.4. Centraal Planbureau (CPB)

12.4.1. Arbeidsmarkt en welvaartsstaat

12.4.2. Conjunctuur en collectieve sector

12.4.3. Groei, kennis en structuur

12.4.3.1. Bedrijfstakken MLT scenario's Onderwijs en wetenschap Productiviteit en innovatie

12.4.4. Marktordening

12.4.4.1. Marktordening, mededinging en regulering Publieke en semi-publieke organisaties Energie Telecommunicatie Infrastructuur en mobiliteit Gezondheidszorg

12.4.5. Economie en fysieke omgeving

12.4.5.1. Mobiliteit en infrastructuur Wonen Ruimte en regio's Landbouw en natuur Milieu en klimaat Waterveiligheid

12.4.6. Internationale economie

12.4.6.1. Europa Klimaatverandering Globalisering

12.5. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

12.5.1. Arbeid, Inkomen en Sociale zekerheid (AIS)

12.5.2. Educatie & Minderheden (E&M)

12.5.3. Emancipatie, Jeugd & Gezin (EJG)

12.5.4. Participatie & Bestuur (P&B)

12.5.5. Quartaire Sector (QS)

12.5.6. Tijd, Media & Cultuur (TMC)

12.5.7. Wonen, Leefbaarheid & Veiligheid (WLV)

12.5.8. Zorg

13. Onderzoeksinstituten

13.1. RIVM

13.1.1. beleidsondersteunend onderzoek, LDB, monitoring, kosten, landelijke risiconiveaus, scenarioaanpak

13.1.2. Gezondheid en Ziekte Infectieziekten Chronische ziekten Straling Veiligheid producten Vergiftiging Milieu en gezondheid Gezondheid Nederlanders

13.1.3. Infectieziekten

13.1.4. Preventie en Zorg

13.1.5. Voeding en Drinkwater Voedselconsumptie Voeding en gezondheid Voedselveiligheid Drinkwater

13.1.6. Milieu en Veiligheid Stoffen Straling en EM velden Geluid Water Bodem Lucht Binnenmilieu Veiligheid Ecosystemen Gezondheid en beleving

13.2. KWR

13.2.1. KWR Water Research Programme Theme: Healthy water (Water quality and health research area / Security research area / Client and citizen research area / Millennium Development Goals research area) Theme: Sustainable water (Climate-proof water sector research area / Sustainable sources, water-use cycles and water systems research area / Nature conservation and development research area) Theme: Advanced water (Trends research area / Advanced measuring methods for water quality research area / New technologies for the water-use cycle research area / Geo-information research area) Theme: Efficient water (Efficient water-use cycle research area / Water and energy research area / Knowledge productivity research area)

13.3. Alterra

13.3.1. Kennisbasis Inrichting en gebruik groene en blauwe ruimte (KB-01) Klimaatverandering (KB-02) Ketens en agrologistiek (KB-03) Duurzame landbouw (KB-04) Plant en Dier voor de gezonde mens (KB-05) Voedselveiligheid (KB-06) Transitieprocessen, instituties, bestuur en beleid (KB-07) Diergezondheid en dierenwelzijn (KB-08) Wetenschappelijke infrastructuur (KB-09) Biobased economy (KB-10)

13.3.2. Wettelijke onderzoektaak Besmettelijke dierziekten (WOT-01) Voedselveiligheid (WOT-02) Genetische bronnen (WOT-03) Natuur en Milieu (WOT-04) Visserij (WOT-05) Economische informatievoorziening (WOT-06)

13.3.3. Beleidsondersteunend Onderzoek Vitaal landelijk gebied (BO-01) Ecologische hoofdstructuur (BO-02) Economisch perspectiefvolle agroketens (BO-03) Biologische landbouw (BO-04) Mineralen en Milieukwaliteit (BO-05) Plantgezondheid (BO-06) Verduurzaming productie en transitie (BO-07) Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en diergezondheid (BO-08) Kennis (BO-09) Internationale samenwerking (BO-10)

13.4. Deltares

13.4.1. Toegepast onderzoek

13.4.2. specialistisch advies

13.4.3. Kennis en innovatie /strategisch onderzoek Veiligheid (Veilig wonen in de delta). Systeemgedrag morfologie Belasting en sterkte waterkeringen Risico's en maatregelen Waterbouwkunde en klimaatadaptie Real time voorspellen, innovaties in floodforecasting Gezonde Water- en Bodemsystemen (Gebieden met kwaliteit). TelefoonToolbox Noordzee Innovatieve inrichting watersystemen Diffuse bronnen Effect klimaat op waterkwaliteit Bouwen met de natuur Realtime voorspellen, real time water quality/ecology Sanering Waterbodem beheerstrategiën Bodem en grondwater beheerstrategiën Beschikbaarheid Water- en Bodemsystemen (Schaarse grondstoffen). Water en bodem rondom constructies Energie en water Stroomgebieden en hoofdwatersystemen Regionaal waterbeheer Stedelijk waterbeheer Leven en bouwen in de delta (Schaarse ruimte). Voortgaande vernieuwing in de waterbouw Onderhoudsarme infra Beheerst benutten van de ondergrond Bouwput inzicht Aanpassing grondeigenschappen Innovatieve en duurzame materialen voor waterkeringen Integrale Gebiedsontwikkeling. Inrichting en integraal kustbeheer Klimaatadaptatie water en RO Duurzaam gebruik ecosysteemdiensten Ruimtelijke kwaliteit en ontwerpend onderzoek Informatiesystemen Inrichten nieuwe gebieden

13.4.4. Expertiseoverzicht RDO

13.5. TNO

13.5.1. Onderzoeksthema's Maatschappelijke Veiligheid Defensie Gezond leven Voeding Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Bereikbaarheid Bouwen voor ruimte Leven met water Energie(huishouding) Leefomgeving Hoogwaardige systemen, processen en materialen Optimale inzet van ICT Kennis als vermogen

13.6. KNMI

13.6.1. weer

13.6.2. klimaat

13.6.3. seismologie

13.7. ECN

13.7.1. Zonne-energie

13.7.2. Windenergie

13.7.3. Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

13.7.4. Efficiëntie & Infrastructuur

13.7.5. Waterstof & Schoon Fossiel

13.7.6. Beleidsstudies

13.7.7. Engineering & Services

13.8. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

13.8.1. archeologie

13.8.2. Monumenten

13.8.3. cultuurlandschap

14. Universiteiten

14.1. TU Eindhoven

14.1.1. The Environmental Technology Group (SET) Design of sustainable chemical processes Energy and fuels from biomass Environmental chemical engineering

14.1.2. Industrial ecology and sustainable energy

14.2. WUR

14.2.1. De research topics staan al vermeld onder Alterra!

14.3. Radbout Nijmegen

14.3.1. Institute for Water and Wetland Research Water en wetland: cycli van voedingsstoffen en gif

14.4. U twente

14.4.1. Centre for Studies in Technology and Sustainable Development (CSTM) innovation in water management energy and climate change greening of industry local and regional sustainability

14.4.2. Sustainable Energy and Greenhouse Gas Emissions Energy efficient and clean conversion of fossil fuels Biomass conversion and bio-refinery Utilization of bio-fuels Sustainable production Materials for sustainable energy

14.4.3. Twente Water Centre river and marine science and engineering water systems and policy analysis water governance uncertainty and risk analysis

14.5. U Leiden

14.5.1. Insitute of Environmental Sciences (CML) conservation biology industrial ecology

14.6. VU

14.6.1. Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Environmental measurement and modelling techniques Interaction between the environment and the economy Processes and tools to support environmental decision-making

14.6.2. Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE) De historische ontwikkeling van het culturele landschap en de stedelijke omgeving De historische achtergrond van hedendaagse ruimtelijke ordeningkwesties De veranderende rol van cultureel erfgoed in ons leefgebied.

14.6.3. Diverse faculteiten carbonate rocks in the widest sense geological problems in an integrated way analysis and synthesis of hydrological systems Systems Ecology

14.7. RUG

14.7.1. Centre for Synthetic Biology Biosensors Bistability in cells and microbial communities Biotransformations based on hydrophobic compounds Biohybrid drug delivery systems DNA replication Engineering for protein production Engineering of channel proteins Mechanisms of molecule transport Membrane engineering in bacteria and yeast Molecular motors Synthesis of biohybrid materials Synthesis of novel antibiotics and bioactive peptides and proteins

14.7.2. Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM) Transitie naar duurzaamheid en milieukwaliteit Duurzame productie en consumptie Natuurlijke hulpbronnen: energie, water, land, biodiversiteit Vervullen menselijke behoeften: voedsel, vervoer, verwarming, koeling

14.7.3. Centrum voor Isotopen Onderzoek Bestudering van de wereldwijde koolstofcyclus. Klimaatgeschiedenis.

14.8. UvA

14.8.1. Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) Biodiversity and Evolution Geo-ecology Community Dynamics

14.9. UU

14.9.1. Earth and Sustainability (Aarde en duurzaamheid)

14.9.2. Life Sciences and Biocomplexity (Levenswetenschappen en biocomplexiteit)

14.10. TUDelft

14.10.1. Energy Hoe kun je CO2 veilig opslaan?

14.10.2. Environment Monitoring leefomgeving Gebouwde leefomgeving Duurzame deltatechnologie Oplossingen CO2 probleem

14.10.3. Delft Research Initiative Infrastructures & Mobility Leven in de delta

14.10.4. Geo-Engineering Group Geomechanics, Foundation Engineering, Underground Space Technology, Groundwater Mechanics, Geo-Environmental Engineering Engineering Geology

14.10.5. Civil Engineering and Geosciences Earth Shallow Subsurface Water

15. Wetenschap

15.1. Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen (KNAW)

15.1.1. raden

15.1.1.1. Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (RAL) Ingesteld: 2008. voortgekomen uit de Biologische Raad (BR), de Commissie voor de Biochemie en de Biofysica (CBB) en de Raad voor Aarde en Klimaat (RAK).

15.1.1.2. Raad voor Technische Wetenschappen, Wiskunde en Informatica, Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde

15.1.2. instituten

15.1.2.1. Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

15.1.2.2. Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

15.1.2.3. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

15.1.2.4. Rathenau Instituut

15.1.2.5. Waddenacademie

15.1.3. Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS)

15.2. onderzoeksscholen en -centra

15.2.1. biologische, oceanografische en aardwetenschappen

15.2.1.1. Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek (ICG)

15.2.1.2. Nederlandse Onderzoekschool voor Sedimentaire Geologie (NSG)

15.2.1.3. Onderzoekschool Biodiversiteit (Biodiversiteit)

15.2.1.4. Onderzoekschool Experimentele Plantwetenschappen (EPS)

15.2.1.5. The Netherlands Research School for Socio Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)

15.2.2. landbouwwetenschappen

15.2.2.1. C.T. de Wit Onderzoekschool for Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC)

15.2.2.2. Onderzoekschool Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid (VLAG)

15.2.2.3. Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)

15.2.3. technische wetenschappen

15.2.3.1. Centrum voor Technische Geowetenschappen (CTG)

15.2.4. Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD)

15.3. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

15.3.1. Thema’s uit Wetenschap gewaardeerd! (2007-2010)

15.3.1.1. Duurzame aarde Dynamica van complexe systemen Funderend energieonderzoek (Voorheen: Nieuwe methoden voor productie, opslag, transport en gebruik van energie) Gebruik van nanowetenschap en –technologie Maatschappelijk verantwoord innoveren

15.3.2. Thema’s met Talent (2002-2005)

15.3.2.1. Cultureel erfgoed Ethische en maatschappelijke aspecten van onderzoek en innovatie Bestuur in beweging Cognitie en gedrag Fundamenten van levensprocessen Systeem aarde Digitalisering en informatisering Nanowetenschappen Opkomende technologieën