Intellectuele rechten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Intellectuele rechten Door Mind Map: Intellectuele rechten

1. Begrip en kenmerken

1.1. Rechten op immateriële goederen (ideeën, ontwerpen, uitvindingen,...)

1.2. rechtsverhouding rechtssubject - immaterieel rechtsobject

1.3. Verbodsrecht

1.3.1. toestemming eigenaar nodig

1.4. tijdelijk monopolierecht

1.5. Onderscheid

1.5.1. Morele rechten/eigendom: enkel schepper beslist over instandhouding, wijziging of toepassing creatie + onvervreemdbaar

1.5.2. vermogens- of exploitatierechten (ook commerciële rechten): in handel en dus economisch waardeerbaar + vooral gebruik en vermenigvuldiging intellectuele creaties

1.6. vastlegging

1.6.1. 2005: Benelux-verdrag

1.6.2. 2012: WER (= Wetboek van Economische Rechten)

1.6.3. 2014: boek XI

2. Auteursrechten

2.1. intellectuele of artistieke schepping, vorm beschermd en creator verwerft rechten

2.2. morele en commerciële rechten beschermd vanaf creatie

2.3. vermogensrechten

2.3.1. reproductierecht: alleen auteur heeft recht om werk te (laten) reproduceren, distribueren en controleren

2.3.2. publiek mededelingsrecht: auteur beslist of werk in het openbaar wordt meegedeeld

2.4. geen registratie noodzakelijk om te beroepen op auteursrecht, enige voorwaarde: originaliteit (= minimale persoonlijke, intellectuele of artistieke bijdrage uit menselijke geest)

2.5. tijdelijk: recht geldt gedurende hele leven van de auteur en voor rechtsopvolgers tot 70 jaar na overlijden

2.6. controle

2.6.1. Sabam (schrijvers en muzikanten)

2.6.2. VEWA (educatieve en wetenschappelijke auteurs)

2.7. nevenrecht

2.7.1. regeling van de billijke vergoeding (financiële tegemoetkoming voor uitvoerende kunstenaars voor het secundaire gebruik in bv. jeugdhuizen,...)

2.7.2. Auvibelbijdrage: bij aankoop van beschrijfbare of overschrijfbare cd's en dvd's

3. tekeningen en modellen

3.1. gedeponeerd bij Benelux-Organisatie

3.2. tijdelijk (5 jaar, 4x hernieuwbaar)

3.3. uiterlijk v. een product met een gebruiksfunctie beschermd

3.4. World Intellectual Property Organization (WIPO)

4. kwekerscertificaten

4.1. Dienst tot bescherming van kweekproducten v.d. FOD Landbouw

4.2. bescherming van creatie van nieuwe botanische rassen, met oog op handelsdoeleinden, enkel teeltmateriaal nodig voor vermeerdering beschermd

4.3. tijdelijk (15-25 jaar)

5. Bijzondere beschermingsmaatregelen

5.1. bijzondere wetgeving zie boek p. 327

5.2. i-DEPOT v.d. Benelux-Organisatie: hulpmiddel voor nieuwe ideeën, concepten,... (hulp bij geschillen over reeds bestaan van het idee)

5.3. oneerlijke concurrentie => mogelijk onmiddellijk verbod van verder gebruik ("kruisvordering") op straffe van een dwangsom

5.4. Europa: "handhavingsrichtlijnen"; maatregelen om inbreuk op intellectuele rechten efficiënter te bestrijden

6. Octrooien

6.1. =brevet of patent

6.2. exploitatierecht op technische uitvinding die industrieel toepasbaar is

6.3. vereisten

6.3.1. grondvoorwaarden of materiële vereisten

6.3.2. formele vereisten

6.3.2.1. nieuw

6.3.2.1.1. mag geenszins bekendgemaakt worden vóór datum van indiening octrooiaanvraag

6.3.2.2. berusten op uitvindingswerkzaamheid

6.3.2.3. industrieel toepasbaar

6.3.2.4. niet als uitvinding beschouwd

6.3.2.4.1. ontdekkingen: waarneming van een natuurlijk fenomeen dat voor het optreden van de mens reeds aanwezig was

6.3.2.4.2. natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methodes

6.3.2.4.3. planten- en dierenrassen

6.4. komt toe aan uitvinder

6.4.1. kan contractueel in arbeidsovereenkomst geregeld worden

6.5. aanvraag

6.5.1. Dienst voor de Intellectuele Eigendom v.d. FOD Economische Zaken (nieuwheidsonderzoek)

6.5.2. Europese bescherming bij Europees Octrooibureau (EPO)

6.5.3. verleend zonder waarborg voor hun waarde of voor de juistheid v.d. beschrijving v.d. uitvinding en de uitvindingswerkzaamheid + op risico van aanvrager

6.5.4. antwoord ligt bij rechter, ministerieel besluit

6.5.5. opname in het Register van de Uitvindingsoctrooien

6.6. uitvinder krijgt exclusieve exploitatierechten en kan optreden tegen namaak

6.7. monopolierecht

6.8. geldigheid tot 20 jaar (vanaf octrooiaanvraag)

7. merken

7.1. dient om waren, producten en/of diensten v. een onderneming te onderscheiden

7.2. = benaming, tekening of 3D-ontwerp, vorm, kleur of eender ander uiterlijk kenmerk van handelswaar of verpakking

7.3. dienstmerk: woorden, afkortingen, slogans, vormen, kleuren, geluidsfragmenten, cijfercombinaties, vormen van waren of verpakkingen en alle voor grafische voorstelling vatbare tekens

7.4. collectieve merken: tekens die verschillende ondernemingen kunnen gebruiken ter onderscheiding van een of meer gemeenschappelijke kenmerken van hun waren/diensten

7.5. materiële vereisten

7.5.1. merk moet een teken zijn, dit teken moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling; visuele voorstelling mogelijk

7.5.2. bv. kleurmerken: kleurencombinatie die in relatie tot een bepaalde categorie van waren of diensten als een merk kan worden geregistreerd

7.6. formele vereisten

7.6.1. gedeponeerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

7.6.2. onderscheidend vermogen

7.6.2.1. aandacht publiek trekken

7.6.2.2. naar herkomst worden onderscheiden (en dus van andere commerciële herkomst onderscheiden)

7.6.2.3. geen voldoende onderscheidend vermogen indien het kan opgevat worden als een beschrijving van een eigenschap van een product

7.6.2.4. goed onderscheidend = sterke merken, weinig onderscheidend = zwakke merken

7.6.2.5. indien merk een soortnaam wordt verliest het alle rechten

7.6.3. niet wettelijk uitgesloten

7.6.4. niet al eerder door derde gedeponeerd of onder bepaalde omstandigheden gebruikt

7.7. plaatsnaam of geografische aanduiding

7.7.1. mag niet misleiden tot idee dat product van ergens afkomstig is, tenzij met zekerheid kan gezegd worden dat mensen weten dat het een fantasie is

7.7.2. kan niet gemonopoliseerd worden

7.7.3. beschermde oorsprongsbenaming voor landbouwproducten of levensmiddelen mogelijk

7.7.3.1. afkomstig uit een bepaalde regio en waarvan kwaliteit of andere eigenschappen hoofdzakelijk aan het geografisch milieu toe te schrijven zijn

7.7.3.2. productie, verwerking én bereiding in bepaald geografisch gebied

7.7.4. beschermde geografische aanduiding

7.7.4.1. voor benaming van een landbouwproduct of levensmiddel dat afkomstig is uit bepaalde regio

7.7.4.2. bepaalde hoedanigheid, faam of ander kenmerk aan deze geografische oorsprong toegeschreven

7.7.4.3. productie en/of verwerking en/of bereiding gebeuren in bepaald gebied

7.8. beschikbaarheid: anders mogelijke oppositieprocedure of nietigheidsprocedure

7.8.1. verzetsgronden

7.8.1.1. zie handboek p. 326

7.9. tijdelijk (10 jaar, hernieuwbaar) + internationale registratie mogelijk