visie Hilde Crevits

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
visie Hilde Crevits Door Mind Map: visie Hilde Crevits

1. kern van het onderwijs

1.1. team gebeuren

1.2. gepassioneerde leerkrachten centraal

1.3. creëren gunstige (rand)voorwaarden

1.4. de magie van het leren ondersteunen en richting geven

1.5. beleidswerk: vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan ons onderwijs

2. Ondersteunen en stimuleren

2.1. Krachtiger inzetten op ondersteuning is noodzakelijk

2.2. de overheid moet ook ondersteunen, stimuleren en motiveren

2.3. gepassioneerde leraren blijven zich ontwikkelen en staan open voor nieuwe inzichten en innovaties

2.4. praktijkgericht onderzoek, onderwijsinnovaties en innovatienetwerken kunnen hen instrumenten bieden om zich voortdurend te professionaliseren

2.5. via kennisdeling kunnen leraren van elkaar leren en zo vooruitgang boeken

3. Grenzen verleggen

3.1. om te leren, te groeien en te ontwikkelen is een uitdagende leercontext nodig die ervoor zorgt dat ieder zijn grenzen leert kennen én ze leert verleggen

3.2. onderwijs op topniveau blijft de ambitie

3.3. studie keuzes bevatten nog te veel stereotypes zoals jongens en meisjes beroepen

3.4. scholen moeten ondersteuning krijgen voor het ontwikkelen van een holebivriendelijke omgeving

3.5. streven naar gelijke kansen mag evenwel niet betekenen dat we de lat lager leggen, integendeel

3.6. ik wil dat het onderwijs alle leerlingen maximaal uitdaagt

3.7. Het moet de leerlingen ondersteunen en stimuleren om hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen

4. Vertrouwen en ruimte geven

4.1. leerlingen worden toevertrouwt aan schoolteams

4.2. jaarlijks verlaten duizenden leerlingen de schoolbanken met een diploma

4.3. vertrouwen vooropstellen, belichamen en hun ook kansen geven

4.4. de overheid legt het ‘wat’ op maar niet het ‘hoe’

4.5. sturen op doelen betekent dat de overheid die doelen goed afbakent en duidelijk formuleert.

4.6. ruimte geven door: planlast, irriterende regeldruk en juridisering in te piekeren

5. Co-creëren

5.1. onderwijs(beleid) is teamwerk

5.2. werken aan onderwijs, op alle niveaus, vaart wel bij samenwerken

5.3. onderwijsbeleid werkt alleen wanneer alle betrokken partners er voluit hun schouders mee onder zetten

5.4. partners volwaardig betrekken bij het opstellen nieuw onderwijsbeleid

5.5. streven naar globale akkoorden

5.6. de VLOR speelt hierin als strategische adviesraad voor onderwijsbeleid een belangrijke rol

5.7. inzicht krijgen in de ideeën en belangen van anderen schept vertrouwen

6. Verantwoordelijkheid nemen

6.1. een overheid die zich concentreert op het ‘wat’ geeft haar werkveld de verantwoordelijkheid rond het ‘hoe’

6.2. de school blijft verantwoordelijk voor haar onderwijskwaliteit

6.3. Ik wil directies en schoolteams meer ruimte geven om hun beleidsvoerend vermogen te versterken

6.4. een school krijgt de kans om een eigen intern kwaliteitszorgsysteem op te bouwen

6.5. systeemniveau laat scholen toe hun resultaten te vergelijken met andere scholen hierdoor kunnen ze gerichter werken