Personen- en familierecht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Personen- en familierecht Door Mind Map: Personen- en familierecht

1. (Echt)scheiding

1.1. Verzoekschriftprocedure

1.2. Duurzame ontwrichting van het huwelijk

1.2.1. duurzaam: niet alleen u, maar ook in de toekomst

1.2.2. ontwrichting: echtelijke verhoudingen zijn ondraaglijk geworden

1.3. eenzijdig verzoek: art. 1:151 BW

1.3.1. verweerder: huwelijk is niet duurzaam ontwrichting, verzoeker moet bewijzen of maken

1.3.1.1. pensioenverweer: getroffen in bestaande vooruitzichten op nabestaandenpensioen (art. 1:153 BW

1.4. Gemeenschappelijk verzoek; rechter spreekt uit en zal niet vragen voor bewijs duurzame ontwrichting (art. 1:154 BW)

1.5. Pas definitief als het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (art. 1:99 BW)

1.6. Ouderschapsplan : art. 815 lid 2 Rv

1.6.1. afspraken in lid 3 over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, wijze van informeren en raadplegen en kinderalimentatie

2. Huwelijk + geregistreerd partnerschap

2.1. art. 1:30 BW

2.2. Inwendige vereisten

2.2.1. Absolute huwelijks beletselen

2.2.1.1. geen (vrije wil tot aangaan huwelijk (art. 1:32 BW)

2.2.1.2. minderjarig

2.2.1.3. al gehuwd of gp (art. 1:33 BW)

2.2.1.4. curatele toestemming nodig (art. 1:37 jo 1:38 BW)

2.2.2. Relatieve huwelijkbeletsel

2.2.2.1. te nauwe verwantschap (art. 1:41 e.v. BW)

2.3. Uitwendige vereisten

2.3.1. overleggen bescheiden (art. 1:44 BW)

2.3.2. huwelijksaangifte is vervallen

2.3.3. kenbaar maken aan ambtenaar van de burgerlijke stand van het voornemen te huwen

2.4. Stuiting huwelijk (art. 1:50-1:57 BW)

2.5. Huwelijksvoltrekking (art. 1:58 e.v. BW)

2.6. Nietigverklaring huwelijk (art. 1:69 e.v. BW)

2.7. Geregistreerd partnerschap: art. 1:80a e.v. BW): zelf vereisten, behalve;

2.7.1. huwelijksbelofte art. 1:67 BW is niet verplicht

2.7.2. akte van partnerschap, opgemaakt door ambtenaar van de burgerlijke stand

2.7.3. godsdienstige plechtigheden vooraf mogen wel

2.7.4. geen scheiding van tafel en bed

2.7.5. beëindiging zonder rechter is mogelijk, alleen bij kinderloos gp

3. Minderjarigheid

3.1. alle minderjarigen staan onder gezag

3.2. minderjarigen zijn voorwaardelijk handelingsbekwaam (art. 1:234 BW), mits

3.2.1. met (veronderstelde) toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger

3.2.2. voor zover de wet niet anders bepaalt

3.3. Uitzonderingen: testament, arbeidsovereenkomst, handlichting (art. 1:235 BW) etc

4. Soorten betrekkingen

4.1. Juridisch moeder en/of vader: art. 1:198 jo. 1:199 BW

4.2. bloedverwantschap

4.3. aanverwantschap: art. 1:3 lid 2 BW ontstaat door huwelijk en gp en eindigt niet door scheiding (art. 1:3 lid 3 BW). je bent dan familie van de bloedverwanten van jouw partner.

4.4. family life: art. 8 EVRM

4.5. Familierechtelijke betrekkingen: art. 1:197 BW/hetzelfde als bloedverwanten

5. Moederschap

5.1. Duomoeder kan ook juridisch moeder worden door:

5.1.1. adoptie (art. 1:227 BW)

5.1.2. erkenning (ar.t 1:203 BW)

5.1.3. Gerechtelijke vaststelling (art. 1:207 BW)

5.1.4. gehuwd of gp met de geboortemoeder, er sprake is van een onbekende donor door overlegging aen een verklaring van de stichting donorgegevens bij de geboorteaangifte (art. 1:198 lid 1 sub b BW), een anonieme donor van rechtswege of bij ene bekende donor door erkenning.

5.2. Terugdraaien moederschap

5.2.1. Ontkenning moederschap (art. 1:202a BW)

5.2.2. Vernietiging erkenning (art. 1:205a BW)

6. Family life

6.1. art. 8 lid 1 EVRM: betekenis

6.2. Nauwe persoonlijke betrekking

6.3. art. 8 lid 2 EVRM: inmenging toegestaan alleen als ..

6.4. Marcks-case

6.4.1. discriminatie o.g.v. art. 8 (gezinsleven) en 14 EVRM (discriminatie wettige en onwettige kinderen)

7. Afstamming

7.1. Geslachtsnaam

7.1.1. Verkrijgen

7.1.1.1. art. 1:5 BW

7.1.2. Wijzigen

7.1.2.1. art. 1:7 BW verzoek aan Koning partner art. 1:9 BW

7.2. Voornaam

7.2.1. Verkrijgen

7.2.1.1. art. 1:4 BW

7.2.2. Wijzigen

7.2.2.1. art. 1:4 lid 4 BW verzoek aan rechtbank

8. Adoptie

8.1. art. 1:229 BW

8.1.1. Wet opneming buitenlandse kinderen ter Adoptie (Wobka)

8.1.1.1. Haags Adoptieverdrag

8.2. Gronden voor adoptie: art. 1:227 BW

8.2.1. kennelijk belang kind

8.2.2. kind niks meer te verwachten van oorspronkelijke ouders

8.2.3. bij 2 adoptanten of stiefouder/partnersadoptie: voorafgaande samenleeftermijn van 3 jaar

8.3. Voorwaarden voor adoptie: art. 1:228 BW

8.3.1. minderjarigheid kind

8.3.2. niet door grootouders

8.3.3. leeftijdsverschil minimaal 18 jaar

8.3.4. voorafgaande verzorgingstermijn van 1 jaar

8.3.5. vetorecht oorspronkelijke ouder (niet absoluut lid 2 )

8.3.6. vetorecht kind 12 jaar of ouder

8.3.7. oorspronkelijke ouder heeft niet (meer) het gezaag

8.4. Door duomoeder: adoptie light: art. 1:227 lid 2 jo 1:227 lid 4 jo 1:228 lid 3 BW

8.5. Alternatieven: gezagsverkrijging d.m.v. art. 1:253t BW of naamswijziging

9. Gezag & Voogdij

9.1. Gezag

9.1.1. art. 1:245 e.v. BW

9.1.2. zeggenschap over het kind door een ouder

9.1.3. stelsel van rechten en plichten en bevoegdheden dienend ter opvoeding en verzorging van een minderjarig kind (art. 1:247 BW m.b.t.

9.1.3.1. persoon minderjarigen

9.1.3.2. bewindvoering (vermogen)

9.1.3.3. Vertegenwoordiging (bijv. bij sluiten overeenkomst of juridische procedure) (art. 1:245 lid 4 BW)

9.1.4. eenhoofdig ouderlijk gezag

9.1.4.1. van rechtswege (art. 1:253b BW: alleenstaande of ongehuwde moeder

9.1.4.2. door overlijden van rechtswege (art. 1:253f BW)

9.1.4.3. na echtscheiding of verbreking samenleving door uitspraak rechter (art. 1:251a lid 1 en 1:253n BW)

9.1.5. Gezamenlijk ouderlijke gezag

9.1.5.1. van rechtswege bij gehuwde juridisch ouders art. 1:251 lid 1 BW

9.1.5.2. Ongehuwde ouders bij gp van rechtswege art. 1:253aa lid 1 BW) en bij geen gp door inschrijving in gezagsregister op verzoek van beide ouders (ar.t 1:252 lid 1 BW

9.1.5.3. ouder + niet ouder binnen gehuwelijkt: van rechtswege art. 1:253sa lid 1 BW

9.1.5.4. geen gp/huwelijk: door gezamenlijk verzoek mits voldaan aan voorwaarden art. 1:253t lid 1 BW.

9.1.6. na echtscheiding blijft het gezag bestaan, tenzij (art. 1:251 lid 2 BW)

9.1.6.1. klemcriterium

9.1.6.2. noodzakelijkheidscriterium

9.1.7. Beëindiging gezag

9.1.7.1. art. 1:266 BW

9.2. Voogdij

9.2.1. Gezag door een niet-ouder

9.2.2. aanwijzing bij testament acceptatie (art. 1:292 jo 293 BW na bereidverklaring art. 1:280 BW

9.2.3. of door aantekening in het gezagsregister (art. 1:292 jo 293 BW)

9.2.4. of door benoeming door de rechtbank (art. 1:295 BW

9.2.5. Soorten

9.2.5.1. eenhoofdige voogdij

9.2.5.2. gezamenlijke voogdij (art. 1:282 BW)

9.2.5.3. voogdij door instelling (art. 1:302 BW)

10. Vaderschap

10.1. Juridisch vaderschap ontstaat automatisch als de vader is gehuwd of gp heeft met de moeder (art. 1:199 sub a BW)

10.2. moeder is net weduwe, kind wordt geboren binnen 306 dagen na overlijden, tenzij de moeder al gescheiden leefde, verklaring moeder t.o.v. ambtenaar burgerlijke stand en binnen ene jaar na geboorte (art. 1:199 sub b BW)

10.3. niet gehuwd of gp (ar.t 1:199 sub c en d BW) door

10.3.1. erkenning (art. 1:203 BW)

10.3.2. gerechtelijke vaststelling (art. 1:207 BW)

10.4. Terugdraaien van vaderschap

10.4.1. Ontkenning van vaderschap (art. 1:200 BW) door huwelijk of gp

10.4.2. Vernietiging van erkenning (art. 1:205 BW) door erkenning en vernietigen op grond van bedrog.