Thema 6 Ecologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Thema 6 Ecologie Door Mind Map: Thema 6 Ecologie

1. Populaties

1.1. relaties

1.1.1. competitie

1.1.2. coöperatie

1.2. populatiedichtheid = het gemiddelde aantal individuen per oppervlakte-eenheid of per volume-eenheid

1.3. verspreidingspatroon

1.3.1. gegroepeerd/regelmatig verspreid/willekeurig verspreid

1.3.2. op bodem/in toppen van bomen

1.4. dichtheidsafhankelijke factoren

1.4.1. bijv. predatie, parasitisme, ziekte en voedselconcurrentie

1.5. dichtheidsonafhankelijke factoren

1.5.1. bijv. overstroming, bosbrand, hevige sneeuwval

1.6. veranderingen in populatiedichtheid

1.6.1. geboortecijfer

1.6.2. sterftecijfer

1.6.3. immigratie

1.6.4. emigratie

1.7. exoten = individuen van andere soorten uit een ander gebied die binnendringen in een land

2. Ecosystemen

2.1. nis / niche = de rol die een bepaalde populatie speelt in het geheel van relaties in een ecosysteem

2.2. voedselrelaties

2.2.1. vraat

2.2.2. predatie

2.3. trofisch niveau = elke schakel in een voedselketen

2.4. consumenten

2.4.1. heterotroof

2.5. producenten

2.5.1. autotroof

2.6. reducenten

2.6.1. mineralisatie: dode resten afbreken tot anorganische stoffen

2.7. symbiose = het langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten

2.7.1. mutualisme

2.7.2. commensalisme

2.7.3. parasitisme

3. Piramides en stromen in ecosystemen

3.1. piramide van aantallen

3.2. piramide van biomassa

3.2.1. biomassa = het totale gewicht van alle organische stoffen

3.3. bruto primaire productie = alle energie die in een ecosysteem door producenten wordt vastgelegd in biomassa

3.4. netto primaire productie = nieuwe weefsels die gevormd worden uit organische stoffen die niet worden gedissimileerd

3.5. productiviteit = de hoeveelheid energie die wordt vastgelegd in organische stoffen

4. Veranderingen in ecosystemen

4.1. successie

4.1.1. ecosystemen volgen elkaar op

4.1.2. pionierecosysteem

4.1.3. netto primaire productie is groter dan afbraak weefsels > toename biomassa

4.1.4. climaxecosysteem

4.1.5. secundaire successie: de successie hoeft niet van voren af aan te beginnen

4.1.5.1. bijv. na een bosbrand

4.1.6. primaire successie: de successie moet van voren af aan beginnen

4.2. duingebied

4.2.1. gradiënt-ecosysteem

5. Ecologie

5.1. abiotische en biotische factoren beïnvloeden elkaar

5.2. ecosysteem = een min of meer begrensde eenheid waarin een wisselwerking tussen de verschillende factoren optreedt

6. Organisatieniveaus

6.1. individu = een organisme

6.2. populatie = de verzameling van organismen in een gebied

6.3. ecosysteem = zie "Ecologie"

6.4. levensgemeenschap = de verzameling van alle organismen die in het ecosysteem leven

6.5. biosfeer / systeem aarde = alle ecosystemen bij elkaar

7. Individuen

7.1. tolerantie = het vermogen van organismen om schommelingen in een abiotische factor te verdragen

7.2. verspreidingsgebied/areaal = het gebied waar de soort voorkomt

7.3. klimaat = een combinatie van verschillende abiotische factoren zoals temperatuur, licht, wind en water

7.3.1. macroklimaat = het klimaat dat in een groot gebied heerst (en dus vrijwel hetzelfde blijft)

7.3.2. microklimaat = het klimaat in een bepaald gebied binnen een ecosysteem

7.4. temperatuur

7.4.1. poikilotherm = dieren met een wisselende lichaamstemperatuur

7.4.2. homoiotherm = dieren met een constante lichaamstemperatuur

7.5. licht

7.5.1. zonplanten = planten die het best groeien bij een hoge lichtintensiteit

7.5.2. schaduwplanten = planten die het best groeien bij een beperkte lichtintensiteit

7.5.3. daglengte = de tijd dat de zon boven de horizon staat

7.6. lucht

7.6.1. Bij windbloemen zorgt de wind voor de bestuiving

7.6.2. de samenstelling van de lucht is van levensbelang voor alle organismen

7.7. water

7.7.1. landplanten

7.7.1.1. cuticula

7.7.2. waterplanten

7.7.2.1. weinig stevige delen

7.8. bodemgesteldheid

7.8.1. humus

7.8.2. grondwaterstand

8. Modelleren van de natuur

8.1. modelleren = het maken en uitproberen van modellen