Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aikido by Mind Map: Aikido

1. Kumi Uchi

1.1. Dori Waza

1.1.1. Do Dori

1.1.2. Te Dori

1.2. Hodoki Waza

1.2.1. Soto

1.2.2. Uchi

1.3. Atemi Waza

1.3.1. Shomen

1.3.2. Yokomen

1.3.3. Tsuki

1.3.4. Henko

1.4. Buki Waza

1.4.1. Bokken

1.4.2. Jo

1.4.3. Tanto

1.4.4. Yari

1.4.5. Nawa

1.5. Kyo Waza

1.5.1. Ikkyo

1.5.2. Nikyo

1.5.3. Sankyo

1.5.4. Yonkyo

1.5.5. Gokyo

1.5.6. Rokyo

1.6. Nage Waza

1.6.1. Kokyu Nage

1.6.2. Irimi Nage

1.6.3. Shiho Nage

1.6.4. Juji Nage

1.6.5. Koshi Nage

1.6.6. Kotegaeshi

1.6.7. Kaiten Nage

1.6.8. Henko Nage

1.7. Osae Komi Waza

1.7.1. Do Gaeshi

1.7.2. Osae

1.7.3. Otoshi

2. Tai Sabaki

2.1. Ashi Sabaki

2.2. Kokyu ryoiku

2.3. Ukemi

3. Renshuu

3.1. Kata

3.2. Junan Taiso

3.3. Jiyu Waza

3.4. Kanren Waza

3.5. Kaeshi Waza

3.6. Randori

3.7. Shiai

4. Aiki

4.1. Awase

4.2. Kokoro

4.3. Ki Musubi