ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. นำเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปพิจารณาเพื่อหาคำตอบ ที่ดีที่สุดออกมา ด้วยวิธีการในการคิดหาคำตอบ อย่างมีเหตุผล เเละเป็นขั้นเป็นตอน

2. การบันทึกรายรับรายจ่ายในเเต่ละวัน

3. รบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการเเก้ปํญหา ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

4. การพิมพ์รายงาน

5. ได้มาจากกระบวนการประมวลรายการ

5.1. รายงานยอดประจำเดือน

5.2. รายงานยอดขายประจำปี

5.3. รายงานการวิเคราะห์การขายในเเต่ละจังหวัด

5.4. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนเเละกำไร

5.5. รายงานงบประมาน

6. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(Office Aupomation System: OAS)

6.1. การส่งจดหมาย

6.2. การพิมพ์เอกสารการประชุม

6.3. การจัดตารางเวลา

6.4. การคำนวณบัญชี

7. ระบบประมวลผลรายการ(Transaction Processing System:TPS)

7.1. การบันทึกข้อมูล การสั่งซื้อสินค้าในเเต่ละวัน

7.2. การบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในเเต่ละวัน

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information system:MIS)

9. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System:DSS)

9.1. ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร

9.1.1. การนำเสนอในรูปเเบบที่สื่อสาร เช่น นำเสนอในรูปของกราฟฟิก

10. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(Executive Support System:ESS)

10.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธ์ เพื่อวางเเผนการพัฒนาองค์กรให้มี ประสิทธิภาพสุงสุด

11. ระบบปัญญาประดิษฐ์เเละผู้เชี่ยวชาญ(Artificial Intelligence System And Expert Syterm)