โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน by Mind Map: โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

1. หมวด 8 บทกำหนดโทษ (ม.121-156)

2. หมวด 7 การกำกับ SFIs (ม.119-120)

3. หมวด 6 การเข้าควบคุม สง. (ม.100-118)

4. หมวด 5 การแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของ สง. (ม.89-99)

4.1. สง.ฝ่าฝืนกฎหมาย (ม.89)

4.2. สง.มีฐานะที่อาจเสียหายฯ (ม.90 และ 92)

4.3. สง.หยุดทำการจ่ายเงิน (ม.93)

4.4. ห้าม สง.จ่ายเงินที่ทำให้เงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด (ม.94)

4.5. Prompt Corrective Action Level 1 (ม.95)

4.6. Prompt Corrective Action Level 2 (ม.96)

4.7. Prompt Corrective Action Level 3 (ม.97)

4.8. หน้าที่ รมต.ต้องเพิกถอนใบอนุญาต (ม.98)

4.9. หน้าที่ ธปท.ที่ต้องรายงาน รมต. (ม.99)

5. หมวด 4 การตรวจสอบ สง. (ม.84-88)

5.1. คณะกรรมการชุดต่างๆ ของ สง. (ม.84)

5.2. ผู้ตรวจการ สง. (ม.85-88)

6. บทเฉพาะกาล (ม.157-173)

7. บททั่วไป (ม.1-8)

7.1. ชื่อกฎหมาย (ม.1)

7.2. วันมีผลใช้บังคับ (ม.2)

7.3. กฎหมายที่ถูกยกเลิก (ม.3)

7.4. นิยาม (ม.4) --> 24 คำนิยาม

7.5. ธุรกิจขาเดียว (ม.5)

7.6. การระดมเงินตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ม.6)

7.7. ประกาศ ธปท.ต้องประกาศราชกิจจาฯ (ม.7)

7.8. รัฐมนตรีผู้รักษาการ (ม.8)

8. หมวด 1 การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต

8.1. การจัดตั้ง สง.ไทย (ม.9)

8.2. การจัดตั้งสาขา สง.ตปท. (ม.10)

8.3. การใช้ชื่อ (ม.11-12)

8.4. การจัดตั้ง ย้าย สนง.ใหญ่ สาขา (ม.13)

8.5. การตั้ง สนง.ผู้แทน (ม.14)

9. หมวด 2 โครงสร้างสถาบันการเงิน

9.1. ส่วนที่ 1 หุ้นและผู้ถือหุ้น (ม.15-22)

9.1.1. หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ สง. (ม.15)

9.1.2. สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย (ม.16)

9.1.3. ข้อจำกัดของการถือหุ้นใน สง. ของคนหนึ่งๆ (ม.17-22)

9.1.4. ไม่นำส่วนนี้มาใช้กับสาขา สง.ตปท. และ Subsi (ม.23)

9.2. ส่วนที่ 2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ (ม.24-28)

9.2.1. คุณสมบัติกรรมการฯ (ม.24)

9.2.2. การแต่งตั้งกรรมการฯ (ม.25)

9.2.3. สง.ต้อง declare (ม.26)

9.2.4. หน้าที่กรรมการฯ (ม.27-28)

10. หมวด 3 การกำกับ สง.

10.1. ส่วนที่ 1 การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์ (ม.29-32)

10.2. ส่วนที่ 2 การลงทุนของ สง. (ม.33-35)

10.3. ส่วนที่ 3 การประกอบธุรกิจ (ม.36-47)

10.3.1. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือจำเป็น (ม.36)

10.3.2. วันเวลาเปิดทำการ (ม.37)

10.3.3. การประกาศข้อมูลดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการ (ม.38)

10.3.4. การคุ้มครองผู้บริโภค (ม.39)

10.3.5. การแจ้ง APR (ม.40)

10.3.6. การกำหนดหลักเกณฑ์ให้ สง.ถือปฏิบัติ (ม.41)

10.3.7. การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ (ม.42)

10.3.8. การดำเนินการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.ก่อน (ม.43)

10.3.9. บัตรเงินฝาก (ม.44-45)

10.3.10. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกเบี้ย (ม.46)

10.3.11. Outsourcing (ม.47)

10.4. ส่วนที่ 4 ข้อห้ามในการให้สินเชื่อ (ม.48-52)

10.4.1. สินเชื่อกรรมการฯ (ม.48)

10.4.2. Related Lending (ม.49)

10.4.3. Single Lending Limited และสินเชื่อแก่ประเภทธุรกิจ (ม.50-52)

10.5. ส่วนที่ 5 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ม.53-59)

10.5.1. โครงสร้างกลุ่ม (ม.53)

10.5.2. ข้อห้ามการจัดตั้งกลุ่ม (ม.54)

10.5.3. โครงสร้างการถือหุ้นและกรรมการในบริษัทแม่ของกลุ่ม (ม.55)

10.5.4. ธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มจะประกอบได้ (ม.56)

10.5.5. การตรวจสอบกลุ่ม (ม.57)

10.5.6. ข้อห้าม สง.จัดตั้งบริษัทลูก (ม.58)

10.5.7. การทำธุรกรรมระหว่าง สง.และบริษัทในกลุ่ม (ม.59)

10.6. ส่วนที่ 6 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง (ม.60-62)

10.7. ส่วนที่ 7 การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (ม.63-65)

10.8. ส่วนที่ 8 การจัดทำบัญชี การรายงาน และผู้สอบบัญชี (ม.66-71)

10.9. ส่วนที่ 9 การควบ โอน และเลิกกิจการ (ม.72-79)

10.10. ส่วนที่ 10 การกำกับทั่วไป (ม.80-83)