ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS)

1.1. ระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่น ระบบสำหรับเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล การจัดตารางนัดหมาย การประชุมทางไกล

1.1.1. เช่น

1.1.1.1. การส่งจดหมาย

1.1.1.2. การพิมพ์เอกสารการประชุม

1.1.1.3. การพิมพ์รายงาน

1.1.1.4. การจัดตารางเวลา

1.1.1.5. การคำนวณบัญชี

1.2. ประโยชน์ของ OAS

1.2.1. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

1.2.2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต

1.2.3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด

1.2.4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการ พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

1.2.5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มี หลักการ เหตุผลและน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

2. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS)

2.1. ระบบประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานโดยจะเน้นการประมวลผลรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำของแต่ละหน่วยงาน

2.1.1. เช่น

2.1.1.1. การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน

2.1.1.2. การบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน

2.1.1.3. การบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน

2.1.1.4. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

2.1.1.5. ระบบส่งสินค้า

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

3.1. ระบบสารสนเทศที่ได้มาจากระบบประมวลผลรายการและข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

3.1.1. เช่น

3.1.1.1. รายงานยอดขายประจำเดือน

3.1.1.2. รายงานยอดขายประจำปี

3.1.1.3. รายงานการวิเคราะห์การขายในแต่ละจังหวัด

3.1.1.4. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร

3.1.1.5. รายงานงบประมาณ

3.2. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.2.1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

3.2.2. ช่วยผู้ใช้งานในการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการ

3.2.3. ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

3.2.4. ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

3.2.5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีควบคุม

3.2.6. ช่วยลดการใช้จ่าย

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)

4.1. ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป

4.2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่หรือสารสนเทศอื่นๆ นำมาทำการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สื่อสารได้ง่าย

4.2.1. เช่น

4.2.1.1. นำเสนอในรูปแบบของภาพกราฟิก

5. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Support System: ESS)

5.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธ์โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารถูกออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารจะใช้ข้อมูลทั้งจากภายนอกองค์กร

5.3. โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกกลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้การนำเสนอมีความสะดวกและง่ายแก่การรับรู้มากที่สุด

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence System and Expert System)

6.1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นระบบที่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ สามารถที่จะสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้

6.2. เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ตัดสินใจ แต่ในระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญจะสามารถนำเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปพิจารณาเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดออกมาด้วยวิธีการในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน

6.3. ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ

6.3.1. ช่วยรักษาความรู้ที่อาจสูญเสียไปเมื่อเกิดการลดออกของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

6.3.2. ช่วยทำให้ข้อมูลมีคุณภาพและมีศักยภาพในการนำมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อต้องการ

6.3.3. ช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่

6.3.4. ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่อาจเกิดกับมนุษย์ เช่นความเมื่อยล้า ความสับสนวุ่นวาย หรือปัญหาด้านอารมณ์

6.3.5. ใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด การลดต้นทุน และการปรับปรุงพัฒนาสินค้า

6.3.6. ช่วยให้พนักงานสถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถตอบคำถามของลูกค้าที่อยากรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES) สามารถตอบคำถามในเรื่องระบบที่สนับสนุนการวางแผนด้านการเงินและด้านภาษีอากรได้

7. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

7.1. ด้านคุณภาพชีวิต

7.1.1. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

7.1.1.1. ดังเช่นมีระบบเครือข่ายที่สามารถติดต่อกันได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกัน

7.2. ด้านการศึกษา

7.2.1. เป็นการพัฒนาด้านการศึกษาให้ผู้ต้องการความรู้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1. ผู้เรียนสามารถที่จะหาข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

7.2.1.2. สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก

7.3. ด้านความปลอดภัย

7.3.1. เป็นการพัฒนาด้านความปลอดภัย ทำให้สามารถพัฒนาควบคุมระบบความปลอดภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.1.1. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการทหาร

7.3.1.2. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการจราจร

7.4. ด้านการแพทย์

7.4.1. เป็นการพัฒนาด้านการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือแพทย์และเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1. ระบบช่วยนับเซลล์เม็ดเลือด

7.4.1.2. ระบบตรวจอาการผ่านกล้องวิดีโอระยะไกล

7.5. ด้านอุตสาหกรรม

7.5.1. เป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถแข่งขันกับตลาดได้

7.6. ด้านธุรกิจ

7.6.1. เป็นการพัฒนาทางด้านธุรกิจต่างๆ ให้สามารถมีผลกำไรทีดีขึ้นได้ ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้ระบบสารสนเทศ พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น