คุณธรรม จริยธรรมนักสาธารณสุข

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณธรรม จริยธรรมนักสาธารณสุข by Mind Map: คุณธรรม จริยธรรมนักสาธารณสุข

1. หลัการพิจารณาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

1.1. ความเสมอภาค Egalitarian

1.1.1. แบบสุ่ม lottery

1.1.2. มาก่อนได้ก่อน First come

1.2. การจัดลำดับความสำคัญ Prioritization

1.2.1. Sickness first

1.2.2. youngest first

1.3. ประโยชน์นิยม Utilitarianism

1.3.1. มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป้วย

1.3.1.1. Save the most lives

1.3.1.2. จำนวนปีที่จะรักษาชีวิตต่อได้ Life year

1.3.1.2.1. ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

1.4. คุณค่าทางสังคม Social value

1.4.1. ให้บริการแก่ผู้ที่มีโอกาสสูงสุดในการสร้างประโยชน์

1.4.1.1. คุณค่าในฐานะเครื่องมือ

1.4.1.1.1. Focus on the actions of people เป็นการเน้นการกระทำของบุคคลมากกว่าตัวบุคคลเอง เพราะการกระทำนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้ (การใช้เป็นเครื่องมือ)

1.4.1.2. การแลกเปลี่ยนตอบแทน

1.4.1.2.1. การมองย้อนหลังถึงประโยชน์ที่บุคคลนั้นเคยทำมา ว่าเคยทำดีอะไรมาก่อน

2. จริยธรรมในการให้บริการ

2.1. การพิทักษ์สิทธ์ผู้ป่วย

2.1.1. ไม่เลือกปฏิบัติ

2.1.2. บอกข้อมูลการรักษาแก่ผู้ป่วยให้รับทราบและชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอม

2.1.3. ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโดยทันที

2.1.4. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ประเภทการรักษาให้กับผู้ป่วย

2.1.5. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

3. หลักในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3.1. ความสามารถ Competence

3.1.1. Caregivers must have knowledge ability to provide medical treatment due to the patient they have complicated problem

3.2. เข้าใจเห็นอกเห็นใจ Concern

3.2.1. Mercy understanding and concerning to patient during treatment

3.3. ความรุ้สึกสบาย Comfort

3.3.1. Focus on pain relief and discomfort

3.4. การติดต่อสื่อสาร Communication

3.4.1. Active listening and discussion about treatment planing of patient what do they want to do in life who do they want to meet or talk

3.5. การเยี่ยมของบุตรหลาย Children

3.6. ความสัมพันธ์ในครอบครัว Cohesion

3.7. ความร่าเริงแจ่มใส่ Chreefulness

3.8. ความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง Consistency

3.8.1. they 're afraid to be alone and die alone and abandoned from relative so we have to go visit them as much as possible

3.9. การมีจิตใจที่สงบ Calmness of mind

4. การกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา

4.1. การกระทำโดยเจตนา

4.1.1. การฉีดยาให้ผู้ป่วยตายเพื่อให้พ้นจากความทรมาน

4.1.2. การถอดเครื่องช่วยหายใจทำให้ผู้ป่วยตาย

4.1.3. การหยุดให้ O2

4.1.4. การทำเมตตามรณะ

5. การเผชิญหน้าปัญหาจริยธรรม

5.1. Reconization where is the cause has began การรับรู้ ตระหนักถึงปัญหาว่าอยู่ที่จุดใด

5.2. Why is problem happen?เหตุใดถึงเกิดปัญหา

5.3. Who is going to decide this problem ใครคือคนที่จะ "ตัดสินใจ"ปัญหานี้

5.4. when you can decide this problem How can we responsible this problem เมื่อตัดสินใจแล้วจะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร

5.4.1. Consider the benefits of long-term and short-term effects พิจารณาผลดี ผลเสีย ที่เกิดขึ้นในระยะยาวและสั้น

5.4.2. Decide action ตัดสินใจเลือกกระทำ

5.4.3. The principles of professional practice นำเอาหลักการของจริธรรมวิชาชีพมาเป็นต้นแบบ

5.4.4. Follow the results of the decistion ติดตามผลของการตัดสินใจ