Chương 8: Giao tiếp Kĩ Thuật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 8: Giao tiếp Kĩ Thuật by Mind Map: Chương 8: Giao tiếp Kĩ Thuật

1. 8.1 : Mở Đầu

1.1. 8.1.1 : Khái niệm về giao tiếp kĩ thật

1.2. 8.1.2 : Vai Trò Của người Giao Tiếp Kĩ Thuật

1.3. 8.1.3 : Giao Tiếp Kĩ Thuật Và Nghề Nghiệp Kỹ sư

1.4. 8.1.4 : Đặc Điểm Của Tài Liệu Kỹ Thuật

1.5. 8.1.5 : Thước Đo Sứ xuất Sắc Trong Giao Tiếp Kỹ Thuật

2. 8.2 : Biên Soạn Tài Liệu Kỹ Thuât

2.1. 8.2.1 : Lập kế hoạch biên soạn tài liệu kĩ thuật

2.2. 8.2.2 : phác thảo tài liệu

2.3. 8.2.3 : Kiểm tra lại

2.4. 8.2.4 : Biên tập tài liệu

2.5. 8.2.5 : Soát lỗi

3. 8.3 : Phân Tích Đối Tượng Giao Tiếp Và Mục Đích

3.1. 8.3.1 : Khái Niệm

3.2. 8.3.2 : Sử dụng Phiếu hồ sơ đối tượng giao tiếp

3.3. 8.3.3 : Xác định các đặc điểm quan trọng của dối tượng giao tiếp

3.4. 8.3.4 : Kỹ thuật tìm hiểu đối tượng giao tiếp

3.5. 8.3.5 : Áp dụng những vấn đề tác giả đã tìm hiểu dối tường giao tiếp

3.6. 8.3.6 : Xác định mục đích của tác giả

4. 8.4 : TỔ Chức Thông Tin

4.1. 8.4.1 : Ba nguyên tắc tổ chức thông tin kỹ thuật

4.2. 8.4.2 : Sử dụng các mẫu vật cấc trúc cơ bản

5. 8.5 : Viết Kỹ Thuật

5.1. 8.5.1 : Các hình thức viết kỹ thuật

5.2. 8.5.2 : viết thư

5.3. 8.5.3 : Viết email

5.4. 8.5.4 : Viết thư báo

5.5. 8.5.5 : Viết báo cáo Kỹ thuật

6. 8.6 : Giao Tiếp Bằng Lời Nói

6.1. 8.6.1 : Vai Trò và phân loại thuyết trình

6.2. 8.6.2 : Chuẩn bị thuyết trình

6.3. 8.6.3 : Đọc bài thuyết trình

6.4. 8.6.4 : Trả lời câu hỏi sau thuyết trình

7. 8.7 : Giao Tiếp Đồ Họa Kỹ Thuật

7.1. 8.7.1 : Mở dầu về giao tiếp đồ họa kỹ thuật

7.2. 8.7.2 : Các loại giao tiếp đồ họa kỹ thuật

7.3. 8.7.3 : Bản vẽ phác

7.4. 8.7.4 : Biểu diễn ảnh

7.5. 8.7.5 : Biểu diễn vuông góc

7.6. 8.7.6 : Bản vẽ kỹ thuật

7.7. 8.7.7 Biểu diễn đồ họa kỹ thuật có ứng dụng máy tính