Week 2 Everluxe (14 post)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Week 2 Everluxe (14 post) by Mind Map: Week 2 Everluxe (14 post)

1. Thông báo kết quả

2. 5 post PR BST

2.1. Viết về details của Sp

2.2. Làm Video

3. 3 posts Event

3.1. Thông báo game

3.2. Remind game = share post

4. 1 post Promotion remind

4.1. Nhắc lại chương trình khuyến mại Bốc thăm voucher

5. Lifestyle

5.1. Bí kíp tặng quà ngày giáng sinh

5.2. 5 items cần có của 1 party girl chính hiệu