ประเภทของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

1.1. คือ ระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ

1.2. เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร เช่น การส่งจดหมาย การพิมพ์เอกสาร การคำนวณบัญชี เป็นต้น

2. ระบบประมวลผลรายการ

2.1. คือ ระบบประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานโดยจะเน้นการประมวลผลรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำของแต่ละหน่วยงาน

2.2. เช่น การบันทึกข้อมูลการสั่งสินค้าในแต่ละวัน

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. คือ ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบตัดสินใจ เพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป

3.2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่ หรือสารสนเทศที่มีอยู่ มาทำการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สื่อสารได้ง่าย เช่น นำเสนอในรูปแบบของภาพกราฟิก

4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร

4.1. คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธิ์ โดยเฉพาะเพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์องให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

5. ระบบปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญ

5.1. คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู็บริหารในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นระบบที่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

5.2. ระบบปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปพิจารณาเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดออกมาด้วยวิธีการในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นไปตอน

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

6.1. คือ สารสนเทศที่ได้มาจากระบบประมวลผลรายการและข้อมูลต่างๆที่ได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร