Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ดนตรีประยุกต์ by Mind Map: ดนตรีประยุกต์

1. ดนตรีกับการบำบัดรักษา

1.1. บำบัดอาการและโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายแะจิตใจ

1.1.1. เช่น โรคกล้ามเนื้อเกร็ง

2. ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์

2.1. ด้านสติปัญญา

2.1.1. สมองปลอดโปร่ง มีสมาธิ

2.2. ด้านร่างกาย

2.2.1. นำมาประกอบการเล่นโยคะ เต้นแอโรบิก

2.3. ด้านจิตใจ

2.4. ด้านอารมณ์

2.4.1. การที่มีอารมณ์ร่วมกันไปกับเพลงนั้นๆ

2.5. ด้านสังคม

3. ดนตรีกับการผ่อนคลาย

3.1. ช่วยผ่อนคลายความเครียด เหนื่อยล้า ทำให้รู้สึกร่าเริง มีความสุข

3.1.1. การเล่นเครื่องดนตรี

3.1.2. การฟังเพลง

4. ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์

4.1. ทำให้การนำเสนอนั้นมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

5. ดนตรีกับธุรกิจ

5.1. ตอบสนองให้ความสุขแก่ผู้ฟัง

5.1.1. การจัดแสดงคอนเสิร์ต

5.1.2. การขายอัลบั้มเพลง

6. ดนตรีกับการศึกษา

6.1. ทำให้จิตใจสงบเมื่อเรียน พัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจของผู้เรียน