การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

1. กระบวนการPDCA

1.1. 1 การทำงานของเรามีการรัดกุมมากยิ่งขึ้น

1.2. 2 สามารถแก้ปัญาหาได้อย่างรวบเร็ว

1.3. 3 การทำงานที่มีการตรวจสอบที่ดี

1.4. 4 ทำให้งานของเราลดความเสี่ยงของการทำงานผิดพลาดมากยิ่งขึ้น

1.5. 5 ทำให้งานของเรามีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

2.2. 2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.3. 3 มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น

2.4. 4 สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

2.5. 5 นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริม

3. การซ่อมแซมและการดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1 ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากร ของตนเองและครอบครัว

3.2. 2 ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. 4 ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง สมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. 5 1.5สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว