การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนPDCA

1.1. เพื่อการเเก้ปัญหาในการทำงาน

1.2. เพื่อการป้องกันการทำงานผิดพลาด

1.3. เพื่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4. เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ

1.5. ช่วยให้การศึกษาและการกำหนดปัญหามีความชัดเจน

2. งานช่างในบ้าน

2.1. เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

2.2. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

2.3. เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

2.4. เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพสุจริตที่มั่นคงต่อไป

2.5. ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว