การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบานการด้วยPDCA

1.1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

1.2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผน

1.3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน

1.4. .Act. (ปรับปรุงแกไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน

1.5. ทำงานอย่างรวดเร็ว

2. งานช่างในบ้าน

2.1. ซ่อมประตูหน้าต่าง

2.2. ซ่อมหลังคา

2.3. ซ่อมบรรได

2.4. ซ่อมประตูรั้ว

2.5. ซ่อมหลอดไฟ

3. การซ่อมแชมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. เก็บเสื้อผ้าให้เป้นระเบียบ

3.2. เย็บผ้าที่ขาดชำรุด

3.3. ซักผ้าสม่ำเสมอ

3.4. ไม่ควรเก็บเสื้อผ้าเปียกไว้ในตู

3.5. ไม่ควรซักเสื้อที่เป้นสีปนกันเสื้อขาว