การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงาน PDCA

1.1. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ

1.2. เพื่อให้เนื้อหาในการทำงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

1.3. เมื่องานประสบปัญหาสามารถแก้งานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

1.4. สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย

1.5. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดในสมาชิกกลุ่มได้ดี

2. งานช่างในบ้าน

2.1. เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆเพื่อดำเนินกิจกรรมได้ถูกต้อง

2.2. สามารถใช้เครืองมือ เครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง

2.3. เข้าใจคุณสมบัติและช่วยให้เกิดความประหยัด

2.4. ทำให้ยืดอายุการในงานของเครื่องมือในการทำงานได้นานกว่าเดิม

2.5. เมือเกิดความชำนาญสามารถที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

3. การซ้อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

3.2. ยืดอายุการในงานของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น

3.3. เสริมสร้างความมีน้ำใจและช่วยเหลือเวลาที่เสื้อผ้าของคนอื่นขาด ในเวลาฉุกเฉิน

3.4. สร้างความมีระเบียบวินัยในการดูแลเสื้อผ้า

3.5. ทำให้เกิดความสะอาดของเสื้อผ้า