การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. กระบวนการทำงานด้วยPDCA

1.1. 1. เพื่อทำงานอย่างมีกระบวนการ

1.2. 2. เพื่อแก้ปัญหาได้ถูกวิธี

1.3. 3. สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพได้

1.4. 4. ช่วยลดความสับสนในการทำงาน

1.5. 5. มีความรอบคอบมากขึ้น

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1. เพื่อใช้อุปกรณ์ช่างอย่างถูกวิธี

2.2. 2. รู้จักอุปกรณ์ช่างมากขึ้น

2.3. 3.สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปตรวจสอบความบกพ่องของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้

2.4. 4. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.5. 5. เรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

3. การซ่อมแซมและการดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

3.2. 2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.4. 4. เกิดความภูมิใจในตัวเอง

3.5. 5. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้