การงานิาชีพและเทคโยโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานิาชีพและเทคโยโลยี by Mind Map: การงานิาชีพและเทคโยโลยี

1. กระบวนการ PDCA

1.1. เพื่อป้องกัันการเกิดปัญหาต่างๆ

1.2. เพื่อให้เนื้อหาในการทำงานรัดกุมมากยิ่งขึ้น

1.3. สามารถแก้ไข้ปรับปรุงได้ง่าย

1.4. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มได่้

1.5. เมื่อทำงานแล้วประสบปััญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

2. งานช่างในบ้าน

2.1. ทำให้ยืดอายุในการทำงานของเครื่องมือได้นานกว่าเดิม

2.2. เข้าใจคุณสมบัติและช่วยทำงานได้อย่างประหยัด

2.3. สามารถ ใช้เครื่องมือ ได้อย่างถูกต้อง

2.4. เมื่อเกิดความชำนาญก็สามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองหรือ คลในครอบครัว

2.5. เสริมสร้างทักษะและกระบวนการในการทำงานช่างในบ้านต่างๆ เพื่อดำเนินกจิกรรมในบ้านได้ถูกต้อง

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ทำให้เกิดความสะอาดของเสื้อผ้า

3.2. สร้างความมีระเบียบวินัยในการดูแลเสื้อผ้า