การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงาน PDCA

1.1. สามารถปรับปรุงงานได้สะดวกขึ้น

1.2. พัฒนาการทำงานให้ถูกต้องเพื่อลดการสูญเสีย

1.3. มีความมานะไปสู่ความสำเร็จ

1.4. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน

1.5. ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด

2. การซ่อมแซ่มและดูแลเสื้อผ้า

2.1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน

2.2. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้ยาวนานขึ้น

2.4. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเย้บผ้าไปสร้างอาชีพได้

2.5. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารซ่อมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง

3. งานช่างในบ้าน

3.1. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมืองานช่าง

3.2. สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย

3.3. เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

3.4. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

3.5. เกิดความรู้ความชำนาญ