Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

1.2. 2. มีการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็วมากขึ้น

1.3. 3. เมื่อเราประสบปัญหาเราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันทีเนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา

1.4. 4. ทำให้งานมีความรัดกุมมากขึ้น

1.5. 5. PDCA เมื่อนำมาใช้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดปัญหา เมื่อมีปัญหาก็จะสามารถนำมาวางแผนเพื่อนำมาดำเนินการตามวงจร PDCA ได้อีกครั้ง

2. งานช่างภายในบ้าน

2.1. 1. มีความรู้ และความสามารถ ในการใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

2.2. 2. ช่วยให้เกิดความประหยัด ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้

2.3. 3. สามารถตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านได้

2.4. 4. สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้

2.5. 5. ถ้าหากเราสามารถพัฒนาฝีมือความรู้ จนเกิดความชำนาญเราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยประกอบเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำ ซึ่งเป็นรายได้หลักก็จะทำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นได้ในอนาตค

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

3.2. 2. ยืดอายุในการใช้งานของเสื้อผ้าได้นานขึ้น

3.3. 3. นำวัสดุที่เหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กระดุมที่หลุดจาดเสื้ออันเก่า เศษผ้า เป็นต้น

3.4. 4. ลดขยะให้กับโลก

3.5. 5. ช่วยฝึกทักษะให้กับตนเอง